EPN

BAL1200 Ledelse, organisasjon og kommunikasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Leadership, Organization and Communication
Studieprogram
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet / Årsstudium i organisasjon og ledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Ledelse, organisasjon og kommunikasjoner er et flerfaglig emne. Ledelse, organisasjon og kommunikasjon setter søkelyset på en bred forståelse av organisasjoner som et strukturelt, kulturelt og politisk system. Emnet gir studentene kjennskap til hvordan organisasjoner fungerer og introduserer studentene for ulike teoretiske perspektiver innen ledelse og kommunikasjon. Studentene vil også gjennomføre praktiske kommunikasjonsøvelser som skal øke forståelsen for betydningen av god kommunikasjon. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 • organisasjoners visjoner, mål og strategier
 • formell organisasjonsstruktur, organisasjonskultur og organisasjoners omgivelser
 • sammenhengen mellom de grunnleggende organisasjonsfaktorene og makt og atferd i organisasjoner
 • kjennetegn ved offentlige versus private organisasjoner
 • ledelse: trekk, ferdigheter og atferd
 • lederrollen, makt og innflytelse
 • ledelse som et samspill
 • ledelse og kjønn
 • kommunikasjonsteori
 • dialog som kommunikasjonsform
 • konflikthåndtering og etikk i praktisk arbeid

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • nyttiggjøre seg relevante organisasjons- og ledelseskunnskaper
 • nyttiggjøre seg relevante kommunikative virkemidler
 • reflektere over makt og innflytelse i organisasjoner
 • bidra til konflikthåndtering i organisasjons- og arbeidsliv

Generell kompetanse

 • Studenten kan reflektere over egne verdier, normer og ferdigheter
 • Studenten har innsikt i relevante faglige problemstillinger innenfor feltet organisasjon, ledelse og kommunikasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, kommunikative øvelser, presentasjoner, gruppe- og plenumsdiskusjoner og selvstudium.

Studentene vil ved oppstart av fagemnet kommunikasjon bli delt inn i grupper. I disse gruppene vil det blant annet bli gjennomført kommunikative øvelser over temaer, som belyses i denne fagdelen av kurset.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

Det er arbeidskrav i kommunikasjon. Arbeidskravet består av fem gruppeoppgaver med innlevering. Godkjent deltagelse i arbeid med gruppeoppgavene er en forutsetning for å gå opp til eksamen. Maksimum gruppestørrelse er fem personer. Det blir gitt bedømmelsen godkjent/ikke godkjent på arbeidskravet. Det kreves minst 80 prosent tilstedeværelse og aktiv deltagelse i gruppene. Ved manglende tilstedeværelse og aktiv deltagelse utover 20 prosent må det leveres et alternativt arbeidskrav. Manglende tilstedeværelse og aktiv deltagelse utover 40 prosent medfører tap av eksamensrett.

Vurdering og eksamen

Skoleeksamen på fem timer. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.  Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Elin Berg