EPN

BAL1100 Offentlig politikk og administrasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Public Policy and Administration
Studieprogram
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er et grunnkurs med statsvitenskapelige emner, som gir en innføring i hovedprinsippene for organisering og styring i offentlig sektor.  Det fokuseres på virkemåten til sentrale politiske og administrative organer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, samt hvilken rolle interesseorganisasjonene spiller i vårt politiske system. Grunnleggende trekk ved det norske demokratiet og valgsystemet i et komparativ perspektiv gjennomgås. Kurset har også en internasjonal komponent ved at EUs grunnstruktur og EØS-avtalens betydning for norsk politikk blir belyst.

Undervisningsspråk er norsk. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om det representative demokratiet, alternative demokratitilnærminger og den demokratiske styringskjeden nasjonalt og lokalt
 • kunnskap om organiseringen av Stortinget, regjeringen, departementer, direktorater og andre sentrale organer i statsforvaltningen
 • kunnskap om forholdet mellom politikk, administrasjon og fag
 • kunnskap om lokaldemokrati, kommunal organisering og forholdet mellom stat og kommunesektor
 • kunnskap om de viktigste organene i EU og EØS-avtalens betydning for Norge.
 • kunnskap om forholdet mellom interesseorganisasjoner og myndighetene
 • kunnskap om hvordan politikk utvikles, fra dagsordensetting til iverksetting
 • kunnskap om forvaltningspolitikk og forvaltningsreformer

Ferdigheter

Studenten kan

 • redegjøre for grunntrekkene i organiseringen av nasjonale, regionale og lokale politiske og administrative organer,  samt disses virkemåte
 • gjøre faglige vurderinger av styringsformer og styringsutfordringer i offentlig sektor

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i etiske spørsmål knyttet til offentlig sektor
 • kan finne og bruke relevante og kvalitetssikrede faglige informasjonskilder
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre om skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner av sentrale problemstillinger

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Det forutsettes aktiv deltakelse fra studentene i undervisningen, og det legges vekt på dialog.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten gjennomføre og få godkjent følgende arbeidskrav innen fastlagte frister:

 • Arbeidskrav 1: Kunnskapstest 1
 • Arbeidskrav 2: Kunnskapstest 2
 • Arbeidskrav 3: Kunnskapstest 3

Kunnskapstestene er korte individuelle tester som skal besvares digitalt innenfor oppgitt frist i Canvas.

Formålet med arbeidskravene er å fremme progresjon i  lesing av pensum og i arbeidet med å oppnå forventet læringsutbytte i emnet.

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere testen på nytt én gang innen ny angitt frist. 

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på fem timer.   

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Inger Marie Stigen