EPN

BAL1000 Juridisk metode og forvaltningsrett Emneplan

Engelsk emnenavn
Legal Method and Administrative Law
Studieprogram
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter en innføring i juridisk metode og forvaltningsrett. Juridisk metode handler om hva man bygger på og hvordan man resonnerer når man tar stilling til rettsspørsmål. Hovedinnholdet i emnet er alminnelig forvaltningsrett. Dette er rettsreglene som gjelder alle eller de fleste forvaltningsorganene og deres virksomhet.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har

  • grunnleggende forståelse for juridisk metode
  • kunnskaper om prinsippene som ligger til grunn for all forvaltning, herunder legalitetsprinsippet
  • inngående kunnskaper om saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven
  • kjennskap til reglene om ugyldighet ved myndighetsutøvelse
  • kunnskaper om allmennhetenes innsynsrett etter offentlighetsloven
  • oversikt over kontrollordningene med forvaltningen

Ferdigheter

Studenten kan

  • anvende lovteksten som rettskilde og drøfte og ta standpunkt til forvaltningsrettslige spørsmål på en forsvarlig juridisk måte.

Generell kompetanse

Studenten kan

  • tilegne seg sentralt fagstoff og anvende dette skriftlig i teoretiske og praktiske oppgaver.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet består i hovedsak av forelesninger, gruppeundervisning og oppgaveløsning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  • Arbeidskrav 1: Studenten skal i løpet av emnet levere ett skriftlig, individuelt arbeidskrav på maksimum åtte sider.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på fem timer. 

Hjelpemidler ved eksamen

Følgende hjelpemidler er tillatt: 

  • Lovdatas åpne nettsider og ukommenterte samlinger, utskrifter og særtrykk av lover og forskrifter. Dersom OsloMet har anskaffet eksamensversjonen av Lovdata Pro vil denne erstatte tilgangen til Lovdatas åpne nettsider.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Rebecca Schmidt