EPN

BAFY6000 Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Emneplan

Engelsk emnenavn
Physical and Motor Development and Activity in Early Childhood Education
Studieprogram
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Denne videreutdanningen er for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse om barns utvikling av motorikk og barns behov for bevegelse i barnehagen. En barnehagelærer skal kunne støtte barn slik at alle barn blir trygge på egen kropp, får en positiv selvoppfatning og blir kjent med egne følelser. Du får inngående innsikt i hvordan du kan tilrettelegge og utvikle barnehagens fysiske miljø inne og ute. Emnet passer godt for deg som ønsker å legge til rette for og å stimulere til fysisk aktivitet, lek, utfoldelse og mestringsopplevelse for enkeltbarn og barnegrupper. Studiet legger vekt på dialog og refleksjon knyttet til ulike temaer, slik at du får et godt grunnlag til å reflektere rundt problemstillinger du møter i ditt pedagogiske arbeid.

Emnet presenterer og drøfter nyere forskning og ulike perspektiver på barns kroppslige lek og læring.

Utdanningen skal bidra til at studentene får inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metode og samtidig kan anvende kunnskapen på nye områder. Gjennom studiet skal studentene få innsikt i hvordan kropp og bevegelse kan inngå i tverrfaglige utviklingsprosjekt. Studiet gir innsikt i ulike perspektiver, tradisjoner, verdier og normer for fysisk aktivitet og lek i ulike fysiske miljø. Det vil være progresjon i gjennomgående temaer for å sikre at studenten kan gi et pedagogisk tilbud tilpasset barnas alder og behov og reflektere over ulike tilnærminger og teorier.

Studentene skal få erfaringer med å vurdere og analysere det de lærer i studiet i tråd med innholdet i Rammeplan for barnehagen. Med utgangspunkt i rammeplanens verdigrunnlag vil temaer som barn og barndom, demokrati, mangfold og respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse, inngå i studiet på et overordnet og tverrprofesjonelt nivå.

Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen (30 studiepoeng) er en samlingsbasert videreutdanning på masternivå over to semestre. Fullført emne kan, etter søknad, innpasses som del av masterprogrammet i barnehagekunnskap (120 studiepoeng) ved OsloMet. Det søkes om innpassing av Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen etter opptak på masterprogrammet i barnehagekunnskap.

Forkunnskapskrav

Opptak til emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan studenten dokumentere følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap i teoretiske tilnærminger om motorisk utvikling og læring
 • omfattende kunnskap i å analysere og vurdere mangfoldige verdisyn og perspektiver på kropp og bevegelse
 • avansert innsikt i hvordan kropp- og bevegelseskulturer kan skape inkluderende leke og læringsmiljøer
 • inngående kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger og kjennskap til nyere forskning om hvordan barn opplever og tar i bruk rom og sted i sine omgivelser
 • bred kunnskap og utvidet forståelse av livsmestring og helse

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere barnehagens leke- og læringsmiljø og arbeide selvstendig med å utvikle utfordrende og aldersrelaterte bevegelsesmiljøer for alle barn
 • kan vurdere og legge til rette for barns muligheter for å oppleve mestring gjennom motoriske utfordringer
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere didaktisk arbeid knyttet til kropp og bevegelse og samtidig gjøre sikkerhetsvurderinger
 • har utvidet forståelse av og kan anvende ulike observasjons- og refleksjonsverktøy til bruk for veiledning og analyse av barns motorikk og kroppslighet.
 • kan vurdere og anvende digitale verktøy i pedagogisk arbeid med kropp og bevegelse
 • kan tilrettelegge og gjennomføre fysisk - motoriske aktiviteter med barnegruppen der målet er å utvikle motoriske ferdigheter
 • kan støtte barn på en måte som bidrar til at alle barn blir trygge på egen kropp, og derigjennom får en positiv selvoppfatning og blir kjent med egne følelser.

Generell kompetanse

Studenten

 • har avansert kunnskap om ulike bevegelsespraksiser og hvordan disse er påvirket av samfunn, kultur og natur
 • kan vurdere forskningsbasert kunnskap knyttet til barn og motorikk 
 • har evne til å reflektere over både egen og barns kroppslighet i kommunikasjon og samspill i barnehagehverdagen
 • kan lede pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til læringsmiljøer i barnehagen
 • kan tilrettelegge for et inkluderende barnehagemiljø, der alle barn får en positiv opplevelse av mestring sammen med andre barn i barnehagen.

Innhold

Studiet består av tre hovedtemaer:

1. Barns motoriske utvikling og læring

 • Fysisk vekst og motorisk utvikling/læring
 • Kropp og bevegelse i lek og kommunikasjon
 • Bevegelseserfaringer, læring og livsmestring
 • Observasjon

2. Læringsmiljø

 • Barnehagens fysiske og psykososiale læringsmiljø
 • Vurdering, planlegging og organisering av barnehagens fysiske miljø
 • Lek og fysisk aktivitet i ulike miljø
 • Læringssyn, profesjonsrollen og omsorgspraksiser

3. Kropp og bevegelse i et samfunnsperspektiv

 • Fysisk aktivitet/lek, livsmestring og helse
 • Kroppslig litterasitet - kropp og bevegelse i danningsprosesser
 • Kropp og bevegelse - verdier, normer og identitet
 • Analytisk og kritisk blikk på digitale praksiser og verktøy i pedagogisk arbeid med barn og bevegelse

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlingsbasert med inntil tre fysiske samlinger à to dager pr. semester. Samlingene foregår på OsloMet og Oslo-området. Digitale læringsformer anvendes mellom samlingene. Undervisningen vil i stor grad ta utgangspunkt i eksempler fra studentenes erfaringer. Arbeidsmåtene vil variere mellom forelesning og annen undervisning på campus og nett, turer, praktisk utprøving, seminarer, gruppearbeid og gruppeoppgaver, individuelle arbeidsoppgaver, veiledning og selvstudium. 

Mellom hver samling skal studentene benytte digitale verktøy til dokumentasjon, refleksjon, læringsfelleskap med medstudenter og veiledningsmøter med lærer. Her vil video som veiledningsverktøy fungere som en driver for utvikling av pedagogrollen.

Gjennom hele studiet vil studentene arbeide med et utviklingsprosjekt i egen barnehage, som danner grunnlaget for avsluttende eksamen. I løpet av studiet er det krav til erfarings- og kunnskapsdeling i eget kollegium både knyttet til kropp og bevegelse, og bruk av profesjonsfaglig digital kompetanse.

Det forventes at studentene er aktive i egne læringsprosesser i og mellom samlingene, og gjennom studiet kontinuerlig reflekterer over egen læring. Deltakerne organiseres i nettverk, hvor hver læringsgruppe består av tre til fem studenter. Med utgangspunkt i det teoretiske begrepsapparatet studenten utvikler i løpet av studiet, skal gruppen bidra til å styrke kollegiale refleksjoner og erfaringslæring knyttet til eget arbeid i egen barnehage. Mellom samlingene foregår kommunikasjon mellom studenter og studenter og lærere via universitetets digitale læringsplattform.

Til innlevering og vurdering av arbeidskrav benyttes universitetets digitale læringsplattform Canvas.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse på obligatoriske aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning.

Arbeidskrav

Formålet med arbeidskravene er å sikre faglig utvikling og gi studenten tilbakemelding og faglig veiledning. Følgende arbeidskrav skal være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Individuell skriftlig rapport, 1500 ord (+/- 10%). Basert på et faglig framlegg i barnehagen utarbeides det, sammen med kollegaer i barnehagen, en foreløpig plan for et utviklingsarbeid innenfor tematikken i studiet. Formål: lede pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til bevegelsesmiljøer i barnehagen, basert på kunnskaper tilegnet i studiet
 • Individuell skriftlig rapport, 1500 ord (+/- 10%). Basert på planlagte og gjennomførte bevegelsesaktiviteter for hele barnegruppen, hvor bruk av digitale verktøy inngår, utarbeides det en rapport med refleksjoner og vurderinger knyttet til teori. Formål: Vise evne til å kunne tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter med barnegruppen der målet er å utvikle fysisk-motoriske egenskaper og ferdigheter
 • Digital historiefortelling på ca. tre minutter. Observere og analysere (inkl. tidsbruk/organisering) læringsmiljøene i barnehagen og vurdere utviklingsmuligheter. Formål: Kan tilrettelegge for et inkluderende barnehagemiljø, der alle barn får en positiv opplevelse av mestring gjennom å delta i bevegelseslek sammen med andre barn.

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Arbeidskrav vurderes til «godkjent» eller «ikke godkjent». Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen «ikke godkjent», har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk

Obligatoriske aktiviteter

Studentaktive læringsformer med medstudentvurdering og/eller tilbakemelding:

 • Studenten skal utarbeide en poster som vurderes av medstudent med utgangspunkt i oppsatte kriterier.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om tilstedeværelse på minst 80 prosent av samlingene på OsloMet. Dette begrunnes med at studentene i de fysiske samlingene skal arbeide med refleksjon og læringsprosesser i grupper, med relevans for profesjonsrollen og pedagogisk arbeid i barnehagen. Kravet om tilstedeværelse har sitt utgangspunkt i målet med læringsutbyttene for tilleggsutdanningen der læring utvikles gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, barn og lærere.

Fravær utover 20 prosent, eller mer enn én samling, medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil etter vurdering av studieleder og avtale med fagansvarlig kunne få alternative oppgaver. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i andre semester og består av to deler.

Del 1. Individuell skriftlig semesteroppgave basert på utviklingsprosjektet, omfang 2700 ord +/- 10%. Del 2. Muntlig eksamen, samlet tidsbruk 25-30 minutter. Studenten presenterer og går i dybden på valgt tema/problemstilling fra utviklingsprosjektet, 10-15 minutter, og samtale fra pensum, om lag 15 minutter.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ved ordinær eksamen. Ved stryk/dokumentert gyldig fravær på én av eksamensdelene avlegges ny eksamen i den aktuelle delen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis bokstavkarakterer med A til F på begge deleksamener. Det gis én samlet karakter for avsluttende vurdering. Hver eksamensdel vektes 50/50. Begge deler må være bestått for å få samlet karakter.

A: Har et fremragende kunnskaps- og ferdighetsnivå, og en særlig god evne til selvstendig bruk av kunnskap hhv. ferdigheter som inkluderer god analytisk evne (det betyr at kandidaten må vise oversikt over feltet, kunne sette ulike perspektiver opp mot hverandre, kunne begrense seg og gå i dybden). Viser høyt faglig og etisk refleksjonsnivå rundt problemstillinger innenfor det barnehagepedagogiske fagfeltet.

B: Har et meget godt kunnskaps- og ferdighetsnivå, og en meget god evne til selvstendig bruk av kunnskap/ferdighet som inkluderer analytisk evne. Viser høyt faglig og etisk refleksjonsnivå rundt problemstillinger innenfor det barnehagepedagogiske fagfeltet.

C: Har et godt kunnskaps- og ferdighetsnivå, og en god evne til selvstendig bruk av kunnskap/ferdighet. Viser et godt faglig og etisk refleksjonsnivå rundt problemstillinger innenfor det barnehagepedagogiske fagfeltet.

D: Har begrensede kunnskaper/ferdigheter. Refererende og lite sammenhengende framstilling og lite relevant stoff. Begrenset faglig og etisk refleksjon rundt problemstillinger innenfor det barnehagepedagogiske   fagfeltet.

E: Meget begrensede kunnskaper/ferdigheter. Manglende sammenheng mellom teoretisk kunnskap og bruk av kunnskap i praksis. Lavt refleksjonsnivå rundt problemstillinger innenfor det barnehagepedagogiske fagfeltet.

F (ikke bestått): Har utilstrekkelige kunnskaper/ferdigheter. Viser manglende oversikt og detaljkunnskaper. Manglende bruk av kunnskaper og /eller utelukkende praktisk uten forankring i litteraturen. Manglende refleksjon rundt problemstillinger innenfor det barnehagepedagogiske fagfeltet.

Sensorordning

Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Nærmere informasjon om eksamen blir gitt i eget notat.

Opptakskrav

Se programplanen (BAFYO).