EPN

ATEKO6200 Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag: Planlegging og gjennomføring Emneplan

Engelsk emnenavn
Application of new technologies and the development of learning tasks
Studieprogram
Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet legger vekt på å anvende ny teknologi innenfor eget utdanningsprogram og utvikle læringsoppgaver/undervisningsopplegg basert på teknologien og digital kompetanse. Sentralt i dette emnet er profesjonsfelleskap, didaktisk tilrettelegging som fremmer kritisk tenkning og dybdelæring, simulering, ulike digitale verktøy og tjenester, dokumentasjon og vurdering av og for læring.

Forkunnskapskrav

For å kunne avlegge eksamen på ATEKO6200, må eksamen på ATEKO6100 være bestått

Læringsutbytte

Etter fullført studie har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap Studenten har

 • kunnskaper om forskjellige teknologiske verktøy brukt i læringssammenheng
 • kunnskap om yrkene som inngår i eget utdanningsprogram, også kryssløpsmulighetene og hvordan tilbudsstrukturen for videregående opplæring styres
 • kunnskap om metoder, vurderings-, og dokumentasjonsformer for yrkesrelevant opplæring

Ferdigheter Studenten kan

 • planlegge og anvende ny teknologi i læringsoppgaver/undervisningsopplegg
 • anvende ulike digitale verktøy for å illustrere reelle yrkesoppgaver
 • utvikle og vurdere undervisningsopplegg som viser hvordan ny teknologi kan anvendes i ulike yrker

Generell kompetanse Studenten kan

 • analysere og reflektere over egen kompetanseutvikling i studiet
 • analysere læreplaner og tilrettelegge for bruk av ny teknologi på de enkelte fagenes premisser
 • videreutvikle egen planlegging-, undervisning-, vurderings-, og dokumentasjonspraksis i henhold til sentrale og lokale retningslinjer og yrkenes kompetansebehov

Innhold

 • Algoritmisk tenkning 
 • Teknologifremmende læringsmiljøer 
 • Fra arbeidsoppgave til læringsoppgave
 • Yrkesinteresse som læreforutsetning
 • Teknologi og grunnleggende ferdigheter
 • Simulering
 • Dokumentasjon som grunnlag for vurdering
 • Vurdering for og av læring

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende fire arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 1. Utforme en plan for hospitering, jfr neste arbeidskrav. Individuell oppgave som dokumenteres skriftlig. Omfang: 300 ord +/- 10%
 2. Fordypning i ny teknologi innen eget utdanningsprogram.  Arbeidsform: Tre til fem dagers hospitering i relevante virksomheter eller yrker. Erfaringer fra hospiteringen dokumenteres ved en digital presentasjon, individuelt eller i grupper på 2-4 studenter. Omfanget på presentasjonen skal være 5-8 minutter, med et tillegg på 2 minutter pr student dersom den leveres fra en gruppe.
 3. Planlegge, begrunne, gjennomføre, evaluere og dokumentere undervisning om ny teknologi i yrkesfag. Undervisningen skal være interessedifferensiert og yrkesrelevant. Arbeidskravet dokumenteres skriftlig, individuelt eller i grupper på 2-4 studenter. Omfang: 1500 ord +/- 10%, og med et tillegg på 500 ord pr student dersom den leveres fra en gruppe.
 4. Presentere et undervisningsopplegg om ny teknologi og digital kompetanse innen eget fagområde overfor kollegaer på egen eller annen egnet arbeidsplass. Refleksjoner over presentasjonen og diskusjoner med kollegaer dokumenteres ved en digital presentasjon, individuelt eller i grupper på 2-4 studenter, og et individuelt skriftlig refleksjonsnotat. Omfanget på den digitale presentasjonen skal være 5-8 minutter, med et tillegg på 2 minutter pr student dersom den leveres fra en gruppe. Det individuelle refleksjonsnotatet skal være på 1000 ord +/- 10%.  

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell, skriftlig semesteroppgave. I besvarelsen skal studenten drøfte erfaringer med arbeidskravene i lys av studiets læringsutbytte og relevant teori. Besvarelsen skal være på 2000 ord +/- 10%  

Arbeid med eksamensoppgaven foregår i siste halvdel av emnet og innlevering er ved avslutning av emnet.

Ny/utsatt eksamen

Eksamen er en praksisrelatert oppgave. Til første ny/utsatt eksamen leveres omarbeidet versjon av semesteroppgaven. Ved senere forsøk leveres ny semesteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.

Opptakskrav

Se programplanen.