Emneplan forATEKO6200 Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag: Planlegging og gjennomføring

Innledning

Emnet legger vekt på å anvende ny teknologi innen eget utdanningsprogram og utvikle læringsoppgaver basert på ny teknologi og digital kompetanse. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført studie har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap Studenten har

 • kunnskaper om forskjellige teknologiske verktøy brukt i læringssammenheng
 • kunnskap om yrkene som inngår i eget utdanningsprogram, også kryssløpsmulighetene og hvordan tilbudsstrukturen for videregående opplæring styres
 • kunnskap om metoder, vurderings-, og dokumentasjonsformer for yrkesrelevant opplæring

Ferdigheter Studenten kan

 • planlegge og anvende ny teknologi i læringsoppgaver/undervisningsopplegg
 • anvende ulike digitale verktøy for å illustrere reelle yrkesoppgaver
 • utvikle og vurdere undervisningsopplegg som viser hvordan ny teknologi kan anvendes i ulike yrker

Generell kompetanse Studenten kan

 • analysere og reflektere over egen kompetanseutvikling i studiet
 • analysere læreplaner og tilrettelegge for bruk av ny teknologi på de enkelte fagenes premisser
 • videreutvikle egen planlegging-, undervisning-, vurderings-, og dokumentasjonspraksis i henhold til sentrale og lokale retningslinjer og yrkenes kompetansebehov

Innhold

 • yrkesinteresse som læreforutsetning
 • teknologi og grunnleggende ferdigheter
 • simulering
 • aktuelle digitale verktøy, for eksemplet simulering, robotisering og programmering (velges ut fra studentenes egne fagområder)
 • dokumentasjon som grunnlag for vurdering
 • vurdering for og av læring

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 1. Fordypning i ny teknologi innen eget utdanningsprogram.  Arbeidsform: Tre til fem dagers hospitering i relevante virksomheter eller yrker. Erfaringer presenteres på egnet nettsted, for eksempel sosiale medier. Omfanget på presentasjonen avhenger av hva som egner seg for det valgte nettstedet.
 2. Planlegge, begrunne, gjennomføre, evaluere og dokumentere undervisning om ny teknologi i yrkesfag. Undervisningen skal være interessedifferensiert og yrkesrelevant. Arbeidsform: Skriftlig, individuell dokumentasjon, 1200-1750 ord.
 3. Tre innlegg på medstudenters nettsted. Arbeidsform: Skriftlig, individuell oppgave, 100-200 ord pr innlegg
 4. Visuell presentasjon der studentene presenterer ny teknologi og digital kompetanse innen eget fagområde. Individuell presentasjon eller i grupper på inntil fire studenter. Omfang: 15-30 min.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om 80 % deltakelse for å kunne gå opp til eksamen. Fravær ut over 20 % må kompenseres etter avtale med faglærer.

Vurdering og eksamen

Skriftlig, individuell prosjekteksamen, utarbeidet som sammensatte tekster (multimodal presentasjon) med henvisninger til arbeidskrav og oppnådd læringsutbytte.  Omfang: 2500-3500 ord + illustrasjoner.

Arbeid med eksamensoppgaven foregår i siste halvdel av emnet og innlevering er ved avslutning av emnet.

Ny/utsatt eksamen

Eksamen er en praksisrelatert oppgave. Til første ny/utsatt eksamen leveres omarbeidet versjon av prosjektoppgaven. Ved senere forsøk leveres ny prosjektoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.

Opptakskrav

Se programplanen.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Application of new technologies and the development of learning tasks
Studieprogram
Høst: Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag
Emnehistorikk