EPN

ATEKO6100 Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag: Kartlegging, analyse og utprøving Emneplan

Engelsk emnenavn
Identify and analyze the use of new technology and development of digital learning elements in occupations
Studieprogram
Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler kartlegging, analyse, deling og nettbasert samhandling rundt teknologisk utvikling, bærekraftighet og yrkesfaglig teknologisk kompetanse innen eget utdanningsprogram. Emnet omhandler også dokumentasjon og utprøving av digitale læringselementer i opplæringen. Det faglige innholdet vektlegger blant annet personvern, sosiale medier, digitale læringselementer og analyse av læreplaner og arbeidsprosesser.  

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap Studenten har

 • kunnskap om hvordan teknologi brukes innen eget fagfelt og hvordan dette påvirker fagarbeiderens yrkesutøvelse
 • kunnskap om bruk av ny teknologi og digital kompetanse for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av opplæringen i sentrale yrkesoppgaver innen egne utdanningsprogram 

 

Ferdigheter Studenten kan

 • anvende ny teknologi og digital kompetanse til å dokumentere bruken av yrkesfaglige arbeidsprosesser på en hensiktsmessig måte
 • anvende ny teknologi og digital kompetanse til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av sentrale yrkesoppgaver innen eget utdanningsprogram
 • vurdere og dokumentere hvordan ny teknologi kan innvirke på yrkesfaglige arbeidsprosesser
 • bruke nettbaserte tjenester til deling av erfaringer og kunnskaper

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • utvikle grunnlag for læringsoppgaver som bygger relevant kompetanse for å møte ulike yrkers bruk av ny teknologi
 • bruke teknologi til samhandling og læring
 • bruke teknologi på en etisk forsvarlig måte

Innhold

 • Endring og utviklingskompetanse
 • Personvern, deling og etikk i en digital verden
 • Teknologiske dokumentasjonsverktøy
 •  Aktuelle digitale verktøy, for eksemplet simulering, robotisering og programmering (velges ut fra studentenes egne fagområder)
 • Hva er teknologi i yrke- og profesjonsutøvelsen
 • Helse- og velferdsteknologi
 • Analyse av arbeidsprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 1. Ved studiestart skal studentene beskrive eget ståsted når det gjelder bruk av teknologi i eget arbeid. Individuelt refleksjonsnotat på 500 ord +/- 10% eller en video på 1-2 minutter.

 2. Utforme en plan for hospitering, jfr neste arbeidskrav. Individuell oppgave som dokumenteres skriftlig. Omfang: 300 ord +/- 10%

 3. Kartlegging, analyse og praksis av ny teknologi innen eget utdanningsprogram. Arbeidsform: Tre til fem dagers hospitering i relevante virksomheter eller yrker. Erfaringer fra hospiteringen drøftes i grupper på 2-4 studenter og dokumenteres gruppevis i form av en multimodal presentasjon, for eksempel video og tekst på hhv 3-5 minutter og 1500 ord +/- 10%.

 4. Produksjon og utprøving av digitale læringselement i egen undervisning, herunder presentasjon overfor kollegaer på egen eller annen egnet arbeidsplass. Individuell oppgave som dokumenteres ved en multimodal presentasjon med video på 3-5 minutter og en tekst på 1000 ord +/- 10%

 

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell, skriftlig semesteroppgave. I besvarelsen skal studenten drøfte erfaringer med arbeidskravene i lys av studiets læringsutbytte og relevant teori. Besvarelsen skal være på 2000 ord +/- 10% . 

Arbeid med eksamensoppgaven foregår i siste halvdel av emnet og innlevering er ved avslutning av emnet.

Ny/utsatt eksamen

Eksamen er en praksisrelatert oppgave. Til første ny/utsatt eksamen leveres omarbeidet versjon av semesteroppgaven. Ved senere forsøk leveres ny semesteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.  

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.

Opptakskrav

Se programplanen.