Emneplan forATEKO6100 Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag: Kartlegging, analyse og utprøving

Innledning

Emnet omhandler kartlegging, analyse, deling og nettbasert samhandling rundt bruken av ny teknologi innen eget utdanningsprogram. Emnet omhandler også dokumentasjon og produksjon av digitale læringselementer til bruk i opplæringen.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap Studenten har

 • kunnskap om hvordan teknologi brukes innen eget fagfelt og hvordan dette påvirker fagarbeiderens yrkesutøvelse
 • kunnskap om bruk av ny teknologi og digital kompetanse for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av opplæringen i sentrale yrkesoppgaver innen egne utdanningsprogram 

Ferdigheter Studenten kan

 • anvende ny teknologi og digital kompetanse til å dokumentere bruken av yrkesfaglige arbeidsprosesser på en hensiktsmessig måte
 • anvende ny teknologi og digital kompetanse til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av sentrale yrkesoppgaver innen eget utdanningsprogram
 • vurdere og dokumentere hvordan ny teknologi kan innvirke på yrkesfaglige arbeidsprosesser
 • analysere egen yrkesutøvelse i forhold til anvendelse av ny teknologi
 • bruke nettbaserte tjenester til deling av erfaringer og kunnskaper

Generell kompetanse

Studenten kan

 • utvikle læringsoppgaver som bygger relevant kompetanse for å møte ulike yrkers bruk av ny teknologi
 • bruke teknologi til samhandling og læring
 • bruke teknologi på en etisk forsvarlig måte

Innhold

 • Endring og utviklingskompetanse
 • Personvern, deling og etikk i en digital verden
 • Sosiale medier
 • Teknologiske dokumentasjonsverktøy
 • Digitale læringselementer
 • Hva er teknologi i yrke- og profesjonsutøvelsen
 • Velferdsteknologi
 • Analyse av arbeidsprosesser
 • Fra arbeidsoppgave til læringsoppgave

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 1. Ved studiestart skal studentene beskrive eget ståsted når det gjelder bruk av teknologi i eget arbeid. Arbeidsform: Individuelt refleksjonsnotat, 500-700 ord.
 2. Kartlegging, analyse og praksis av ny teknologi innen eget utdanningsprogram.  Arbeidsform: Tre til fem dagers hospitering i relevante virksomheter eller yrker. Erfaringer presenteres på egnet nettsted, for eksempel sosiale medier. Omfanget på presentasjonen avhenger av hva som egner seg for det valgte nettstedet.
 3. Tre innlegg på medstudenters nettsted. Arbeidsform: Skriftlige, individuelle innlegg, 100-200 ord pr innlegg.
 4. Produksjon og utprøving av digitale læringselement i egen undervisning.  Dette dokumenteres på to måter:
  1. Individuell skriftlig dokumentasjon av erfaringer, 1000-1500 ord + illustrasjoner.
  2. Visuell presentasjon der studentene presenterer ny teknologi og digital kompetanse innen eget fagområde. Individuell presentasjon eller i grupper på inntil fire studenter. Omfang: 15-30 min.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om 80 % deltakelse for å kunne gå opp til eksamen. Fravær ut over 20 % må kompenseres etter avtale med faglærer.

Vurdering og eksamen

Skriftlig individuell prosjekteksamen, utarbeidet som sammensatte tekster (multimodal presentasjon) med henvisninger til arbeidskrav og oppnådd læringsutbytte.  Omfang: 2500-3500 ord + illustrasjoner.

Arbeid med eksamensoppgaven foregår i siste halvdel av emnet og innlevering er ved avslutning av emnet.

Ny/utsatt eksamen

Eksamen er en praksisrelatert oppgave. Til første ny/utsatt eksamen leveres omarbeidet versjon av prosjektoppgaven. Ved senere forsøk leveres ny prosjektoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.  

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.

Opptakskrav

Se programplanen.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Identify and analyze the use of new technology and development of digital learning elements in occupations
Studieprogram
Høst: Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Pensum
HØST 2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag
Emnehistorikk