Emneplan forARK1201 Bevaring og bruk

Innledning

Emnet behandler hvordan arkiver kan bevares og tilgjengeliggjøres. Det legger vekt på teoretiske og metodiske tilnærminger til bevaring/kassasjon, arkivbeskrivelse og -formidling, med et særlig fokus på arkivarenes samfunnsroller og fagetiske utfordringer.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har gode kunnskaper om utviklingen av bevaringsteori og metodologi
 • har god kjennskap til det norske regelverket for bevaring og kassasjon
 • har forståelse for vurderingens rolle i arkivdanning og arkivdepot
 • har kunnskaper om prinsippene og standarder for arkivbeskrivelse
 • har god forståelse av arkivtjenestens og arkivinstitusjonenes publikumstjenester
 • har grunnleggende kunnskaper om analog og nettbasert tilgjengeliggjøring og formidling av arkivinformasjon
 • har god forståelse av arkivarenes samfunnsroller og god innsikt i fagetiske utfordringer og prinsipper

Ferdigheter

Studenten

 • kan redegjøre for prinsippene for bevaring/kassasjon og arkivbeskrivelse
 • kan gjennomføre og begrunne en selvstendig bevarings-/kassasjonsvurdering av et arkiv
 • kan reflektere rundt utfordringer ved arkivbeskrivelse
 • er i stand til å gjøre rede for fagetiske utfordringer og prinsipper knyttet til bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiv kan analysere og beskrive de ulike oppgavene og utfordringene knyttet til arkivarens rolle som mellomledd mellom arkivdokumentasjonen og brukeren
 • kan diskutere formålene og utfordringene ved arkivformidling

Generell kompetanse

Studenten

 • har gode kunnskaper om arkivarprofesjonens samfunnsroller og innsikt i fagetiske utfordringer og prinsipper

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner, selvstudium og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene skal levere to obligatoriske arbeidskrav:

 1. En individuell oppgave på ca. 17.500 tegn inkludert mellomrom (eksklusive forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg) om et oppgitt emne. Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal studenten få anledning til å levere en ny versjon. 

 2. En oppsummering og kommentar til en pensumartikkel, på ca. tre sider, valgt av faglærer. Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal studenten få anledning til å levere en ny versjon.

Arbeidskravene skal danne grunnlag for emnets vurderingsform. Arbeidskrav kommenteres skriftlig eller muntlig av faglærer. De skal være gjennomførte og godkjente av faglærer innen fastlagt tid før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Studentens læringsutbytte vil bli vurdert ved en skriftlig, individuell semesteroppgave på ca. ni sider (21.000 tegn inkludert mellomrom) om et gitt tema.

Kandidater som ikke består eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen. En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene. Et uttrekk på 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver.

Emneansvarlig

Leiv Bjelland

Om emnet

Engelsk emnenavn
Preservation and Use
Studieprogram
Høst: Årsstudium i arkivvitenskap / Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Årsstudium i arkivvitenskap / Bachelorstudium i arkivvitenskap
Emnehistorikk