EPN

AKUTTPRA3 Kliniske studier i akuttsykepl. funksjon og ansvarsområde, trinn 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical studies in Emergency Nursing, Level 3
Studieprogram
Videreutdanning i akuttsykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studiene gjennomføres ved akuttmottak. Andre aktuelle avdelinger og læresteder for praksisstudiene kan være overvåkingsavdelinger, intermediæravdelinger, postoperativ avdeling/recovery.

Studenten skal selvstendig ivareta akuttsykepleierens funksjons- og ansvarsområder og ha handlingskompetanse i akuttsykepleie. Det forventes at studenten viser progresjon i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Studenten skal ta ansvar og vise evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av akuttsykepleie. 

Forkunnskapskrav

AKUTTPRA20 Praksisstudier i akuttsykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 2 må være bestått for å kunne påbegynne dette emnet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap innenfor akuttsykepleie og spesialisert innsikt i helt og delvis kompenserende sykepleie ved svikt i pasientens vitale funksjoner
 • har avansert kunnskap om komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, skade, medisinsk behandling og akuttsykepleie
 • har avansert kunnskap om det å opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i akuttsykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor medisinsk behandling og akuttsykepleie
 • kan utøve kunnskapsbasert praksis
 • kan observere, vurdere og identifisere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende
 • kan forebygge komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, skade, medisinsk behandling og akuttsykepleie
 • kan redusere stress, smerte og ubehag ved medisinsk behandling og akuttsykepleie
 • kan opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet
 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til akuttsykepleierens funksjons- og ansvarsområder:
  • kan yte helt eller delvis kompenserende hjelp ved svikt i pasientens vitale organ eller organsystemer, som blant annet assistert respirasjon og sirkulasjon
  • kan identifisere og bedømme akutte situasjoner selvstendig, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
  • kan administrere og evaluere medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring for pasienten
  • kan bruke og kontrollere medisinsk utstyr og har et reflektert forhold til denne teknologiens muligheter og begrensninger
  • kan utøve akuttsykepleie med respekt for pasientens autonomi, integritet og verdighet
  • kan samhandle med pasientens pårørende, vise dem respekt og omsorg og ivareta deres rettigheter
  • kan legge forholdene til rette for en verdig død når behandling ikke fører frem
  • kan reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig
  • kan sikre kontinuitet i pasientens behandling ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
  • kan dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid
  • kan utøve hastegradsvurdering og triage av pasienten
 • kan anvende pedagogiske og fagdidaktiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter og omsorgspersoner fra ulike kulturer, og til egen faggruppe og andre i helseteamet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen akuttsykepleie

Generell kompetanse

Studenten

 • har handlingskompetanse i akuttsykepleie
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen akuttsykepleie med utgangspunkt i fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap
 • kan gjennomføre helt eller delvis kompenserende akuttsykepleie ved svikt i pasientens grunnleggende behov
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor akuttsykepleie, både med spesialister og til allmenheten
 • kan beherske uttrykksformene innenfor akuttsykepleie
 • kan samhandle med egen faggruppe og på tvers av faggrupper i behandlingen av pasienten
 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser i klinisk praksis

Innhold

 • Observasjoner og kliniske vurderinger ved svikt i pasientens grunnleggende behov
 • Å forebygge komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og akuttsykepleie
 • Å redusere stress og lindre smerter og ubehag ved medisinsk behandling og akuttsykepleie
 • Kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende
 • Helt og delvis kompenserende hjelp ved svikt i pasientens vitale funksjoner og grunnleggende behov
 • Akuttberedskap
 • Hastegradsvurdering og triage av pasienten
 • Pasientforløp
 • Kommunikasjonsberedskap
 • Samtidighetskonflikter
 • Medisinsk utstyr
 • Når behandling ikke fører frem - livets sluttfase
 • Skriftlig og muntlig dokumentasjon av akuttsykepleien
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Undervisning og veiledning
 • Administrasjon og ledelse

Arbeids- og undervisningsformer

Simulering og veiledede praksisstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til vurdering i emnet må følgende være godkjent:

 • Konkretisering av læringsutbyttet for emnet.
 • Studenten skal levere minst en skriftlig formativ (forløpende) vurdering per måned
 • Undervisning/veiledning til pasient.
 • Undervisning/veiledning til medstudenter.
 • Gjennomført AHLR -ved simulering x 2

Vurdering og eksamen

Vurdering i praksisstudier

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, studentens konkretisering av læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort av studenten i løpet av praksisperioden.

Det er obligatorisk tilstedeværelse i praksisstudier. For at et praksisemne skal kunne vurderes til bestått, må studenten ha vært til stede minimum 90 % av den planlagte tiden i hvert praksisemne. Fravær utover 10 % må tas igjen etter avtale med faglærer og praksisstedet.  Fravær utover 20 % medfører at praksisemnet vurderes til ikke bestått.

Ved ikke bestått skal hele praksisperioden tas om igjen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått-ikke bestått.

Sensorordning

Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant  Fra universitetet Endelig vedtak om bestått-ikke bestått fattes av universitetet.