EPN

AKUTT6100 Akuttsykepleierens funksjon- og ansvarsområder Emneplan

Engelsk emnenavn
Emergency nursing
Studieprogram
Videreutdanning i akuttsykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studenten tilegne seg avansert kunnskap innenfor akuttsykepleierens funksjons- og ansvarsområder til akutt og/eller kritisk syke pasienter. Studenten skal tilegne seg inngående kunnskap om pasientens psykososiale og eksistensielle behov og metoder for å redusere stress og lindre lidelse.

Videre skal studenten utvikle inngående kunnskap om relevant forskning og kvalitetsarbeid (fagutviklingsarbeid, kvalitetssikringsarbeid eller kvalitetskontrollarbeid) knyttet til akuttsykepleierens funksjons- og ansvarsområder, og ved dette forstå betydningen av forskning og kvalitetsarbeid i klinisk akuttsykepleie. Dette skal bidra til at studenten skal kunne dokumentere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre akuttsykepleien.

Studenten skal utvikle et bevisst forhold til hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker sykepleie- og spesialisthelsetjenesten, og skal kunne se dette i sammenheng med ansvaret for å utøve akuttsykepleie, lede eget fag og arbeide i team. Kunnskap om spesialavdelingenes arbeidsmiljø og hvordan arbeidsmiljøbelastninger kan forebygges og reduseres inngår også i emnet.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap innenfor intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder
 • har inngående kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og flerkulturelt perspektiv
 • har inngående kunnskap om kvalitetsarbeid, herunder metoder for kvalitetsforbedring og kvalitetskontroll
 • har inngående kunnskap om sykepleierens etikk og ulike etiske retningslinjer
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i intensivsykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen akuttsykepleie
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor akuttsykepleie
 • kan bruke relevante metoder for forskning og kvalitetsarbeid på en selvstendig måte innen akuttsykepleie

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen akuttsykepleie med utgangspunkt i fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap
 • kan beherske uttrykksformene innenfor akuttsykepleie
 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser i klinisk praksis

Innhold

 • Akuttsykepleie i et historisk perspektiv
 • Akuttsykepleierens funksjons- og ansvarsområder:
  • Forebygging
  • Behandling
  • Lindring
  • Rehabilitering
  • Undervisning og veiledning
  • Administrasjon og ledelse
  • Forskning og kvalitetsarbeid
 • Triage og system for seleksjon av pasienter
 • Pasientforløp
 • Kommunikasjonsberedskap
 • Samtidighetskonflikter
 • Beredskap og krisehåndtering
 • Forensic nursing
 • Etiske teorier
 • Etisk argumentasjon og beslutningsteori
 • Bruk av tvang
 • Å ivareta pasientens psykososiale og eksistensielle behov
 • Kunnskapsbasert akuttsykepleie

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til vurdering i emnet må følgende være godkjent:

1. Sykepleie til pasienter med akutt funksjonssvikt. Utføres individuelt. Omfang: 3000 ord (+/- 20 %). Pensum og selvvalgt pensum skal anvendes i besvarelsen. Studenten må ha funnet minimum to relevante forskningsartikler som anvendes i besvarelsen. Besvarelsen skal skrives i henhold til   Vurdering av skriftlige arbeider i programplanens kapittel Vurdering.

Studentene får skriftlig tilbakemelding fra faglærer. 

2. Tverprofesjonell samhandling i akuttmottak. Utføres i gruppe inntil 3 studenter. Omfang: 3000 ord (+/- 20 %). Pensum og selvvalgt pensum skal anvendes i besvarelsen. Studenten må ha funnet minimum to relevante forskningsartikler som anvendes i besvarelsen. Besvarelsen skal drøftes opp mot studentens erfaringer fra AKUTTPRA10 og skal skrives i henhold til Vurdering av skriftlige arbeider i programplanens kapittel Vurdering .

Studentene får muntlig tilbakemelding fra medstudenter og fra faglærer.

 

3. Deltagelse i obligatoriske aktiviteter

 • Gruppearbeid
 • Seminar

Vurdering og eksamen

Skriftlig fordypningsoppgave utført individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter fra videreutdanning i akuttsykepleie. 

Studenter som lager en systematisk oversikt i fordypningsoppgaven (prosjektbeskrivelsen), og planlegger å bruke denne videre i masteroppgave[1], må være minimum 2 studenter som skriver oppgaven sammen, på grunn av metodekrav.

Oppgaven skal bestå av en prosjektbeskrivelse for enten et forskningsarbeid eller et kvalitetsarbeid eller en systematisk oversikt over forskning innen relevant tema.

Prosjektbeskrivelsen skal baseres på en litteraturgjennomgang og skal utarbeides i henhold til Vurdering av skriftlige arbeider i programplanens kapittel om Vurdering.        

Det avsettes 5 skriveuker til arbeidet med oppgaven. Det gis 4 timer veiledning pr. oppgave. Ved stryk gis det tilbud om to nye veiledningstimer. Omfang: 5000 ord (+/- 20 %).

 

Oppgavens tittel skal stå på karakterutskriften.

 

[1] Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter er under etablering ved OsloMet, med studiestart høst 2022 hvis godkjenning i styret. Studiet får også spesialisering i akuttsykepleie, der denne prosjektbeskrivelsen kan danne grunnlag for masteroppgaven.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. Ved gruppeeksamen gis det en felles karakter for alle studentene i gruppen. Ved karakteren F kan studenten(e) levere omarbeidet versjon av oppgaven 1 gang.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av 2 sensorer, hvorav 1 sensor må være ekstern.