EPN

AKUTT6000 Akuttmedisin Emneplan

Engelsk emnenavn
Emergency care
Studieprogram
Videreutdanning i akuttsykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studenten tilegne seg inngående kunnskap i patofysiologi og akuttmedisinsk behandling ved svikt i vitale funksjoner relatert til ulike medisinske og kirurgiske tilstander. Denne kunnskapen danner grunnlaget for å kunne administrere, overvåke og evaluere medisinsk behandling.

Forkunnskapskrav

ABIO6000, Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap 10 stp., må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen i dette emnet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om teori og metoder i akuttmedisin
 • har inngående kunnskap om prinsipper for administrering av medisinsk utstyr som brukes i akuttmedisinsk behandling

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor akuttmedisinsk behandling
 • kan arbeide selvstendig med teoretisk problemløsning relatert til forordnet akuttmedisinsk behandling delegert av lege

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen akuttsykepleie med utgangspunkt i fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap
 • kan anvende kunnskap i akuttmedisin for å administrere akuttmedisinsk behandling forordnet av lege

Innhold

 • Akuttmedisinsk behandling ved svikt i ulike organ og organsystemer
 • Hjerte- og karsykdommer
 • Indremedisin
 • Ekspansive prosesser i sentralnervesystemet og nevrokirurgi
 • Nevrologi
 • Traumer
 • Bruddskader
 • Aktuell kirurgi
 • Brannskader
 • Den akuttsyke gamle
 • Gynekologi og obstetrikk
 • Pediatri
 • Mottak av akutt og alvorlig syke barn
 • Akuttpsykiatri
 • Akutte forvirringstilstander
 • Infeksjonssykdommer
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Rus og forgiftninger

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 6 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skal A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av 2 sensorer, hvorav 1 sensor må være ekstern.