Emneplan forADTS2310 Testing av programvare

Innledning

Dette emnet skal gi studenten forståelse for hvilke teorier og teknikker som kreves for effektiv testing av IT-systemer.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på bred erfaring i programmering.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

  • er bevisst på viktigheten av å evaluere og teste IT-systemer
  • kan gjøre rede for ulike teknikker og benytte systemer for evaluering og testing av IT-systemer
  • forstår hvordan evaluering og testing relaterer seg til andre aktiviteter i utviklingsprosessen

Ferdigheter

Studenten:

  • kjenner til og anvender teknikker for å evaluere og teste IT-systemer
  • kan utarbeide evaluerings- og testrapporter

Generell kompetanse

Studenten:

  • kjenner til teknikker og teorier som fremmer god kvalitet i IT-systemer
  • er bevisst viktigheten av testing av IT-systemer

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger. I øvingstimene arbeider studentene med oppgaver, dels individuelt, dels i grupper (2-4 studenter) og får veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Eksamensform:

  • Individuell skriftlig eksamen på 3 timer (50%)
  • Skriftlig prosjektoppgave (ca. 20 sider + vedlegg) i gruppe (2-4 studenter) (50%).

Eksamen kan påklages.

Begge deler av eksamen må være vurdert til E eller bedre for å bestå emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor benyttes jevnlig.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Software Testing
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi
Studiepoeng
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
pensum
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi
Emnehistorikk