EPN

ABIO6100 Å være akutt og/eller kritisk syk Emneplan

Engelsk emnenavn
Being Acute and/or Critically Ill
Studieprogram
Videreutdanning i akuttsykepleie / Videreutdanning i anestesisykepleie / Videreutdanning i barnesykepleie / Videreutdanning i intensivsykepleie / Videreutdanning i operasjonssykepleie
Omfang
5 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom dette emnet skal studenten tilegne seg inngående kunnskap om og forståelse for opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter og pårørende ved akutt og/eller kritisk sykdom og ved undersøkelse, behandling og død. Det legges vekt på å forstå sentrale pasientfenomen som smerte, angst, håp, lidelse, livskvalitet og verdighet i et alders- og flerkulturelt perspektiv. Studenten skal videreutvikle sin selvforståelse og forbedre evnen til å mestre samhandling med mennesker som er akutt og/eller kritisk syke. Kunnskapen fra dette emnet vil danne et nødvendig grunnlag for at studenten skal kunne veilede pasienter og omsorgspersoner i deres opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom. Kunnskapen vil også være nødvendig for at studenten skal kunne bearbeide egne reaksjoner på ulike hendelser og veilede kolleger i deres opplevelser og reaksjoner.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om pasienters psykososiale og eksistensielle behov ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • har inngående kunnskap om teori om mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom og død
 • har inngående kunnskap om pårørendes opplevelser og behov
 • har inngående kunnskap om familiefokusert omsorg
 • har inngående kunnskap om flerkulturell kompetanse i sykepleie

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori om pasienters psykososiale og eksistensielle behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og flerkulturelt perspektiv
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori om mestring og mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom og død
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori om pårørendes og etterlattes opplevelser og behov

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante etiske problemstillinger i tilknytning til ivaretakelse av den akutt og/eller kritisk syke eller døende pasients psykososiale behov

Innhold

 • Pasienters psykososiale og eksistensielle behov ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • Bruk av tvang i behandlingen av pasienten
 • Mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom og død
 • Pårørendes opplevelser og behov
 • Familiefokusert omsorg
 • Flerkulturell kompetanse
 • Tilrettelegging for en verdig død

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe på tre til fire studenter, tre dager. Studentene skal drøfte en metode eller teori for mestring av psykisk stress og pasientrollen ved akutt og/eller kritisk sykdom. Omfang: 3000 ord (+/- 20 prosent). Besvarelsen skal skrives i henhold til Vurdering av skriftlige arbeider i programplanens kapittel Vurdering.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. Det gis en felles karakter for alle studentene i gruppen.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, hvorav én sensor må være ekstern

Emneoverlapp

ABIO6100 og MAABI4100 er 100% overlappende.