EPN

ABIO6050 Vitenskapsteori og forskningsmetode Emneplan

Engelsk emnenavn
Theory of Science and Research Methods
Studieprogram
Videreutdanning i akuttsykepleie / Videreutdanning i anestesisykepleie / Videreutdanning i barnesykepleie / Videreutdanning i intensivsykepleie / Videreutdanning i operasjonssykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Profesjonsutøvelse bygger på vurdering og anvendelse av forskning, og kompetanse fra fagutvikling og klinisk erfaring. Dette fordrer at du i din yrkesutøvelse evner å forstå og anvende forskningslitteratur og se dette i sammenheng med klinisk erfaring og fagutvikling. Vitenskapsteori er en viktig del av grunnlaget for å forstå vitenskapelig aktivitet. Gjennom denne delen av emnet ønsker vi å stimulere til en spørrende og kritisk holdning til kunnskapsutvikling og med det gjøre studentene bedre rustet til kritisk å vurdere på hvilket grunnlag faglige avgjørelser tas. Emnet Vitenskapsteori og forskningsmetode gir også en oversikt over de mest anvendte metodene i kvalitativ og kvantitativ forskning, samt over sentrale forskningsetiske prinsipper. Innsikt i ulike metoder innebærer at du som profesjonsutøver kan identifisere forskningslitteratur som er egnet til å besvare ulike faglige  spørsmål .

Anbefalte forkunnskaper

Forkurs i vitenskapsteori og forskningsmetode

https://oslomet.instructure.com/courses/8236

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om forskningsprosessen
 • har inngående kunnskap om de mest anvendte metodene i kvalitativ og kvantitativ forskningstilnærming
 • har inngående kunnskap om sammenhengen mellom vitenskapsteori og forskningsmetode

Ferdigheter 

Studenten

 • kan planlegge datainnsamling av kvalitative og/eller kvantitative data
 • kan analysere og tolke kvantitative data, som deskriptive tabeller og figurer
 • kan analysere og tolke kvalitative data, som ulike former for tekstmateriale
 • kan identifisere og belyse forskningsetiske problemstillinger i egne prosjekter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter gjennom kritisk analyse og resonnement rettet mot ulike kunnskapsformer, verdier og menneskesyn
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger og komme med forslag til løsninger
 • kan formidle fag- og forskningsresultater som er relevante for helse- og sosialtjenesten

Innhold

 • Vitenskapsteori
 • Forskningsprosessen
 • Forskningsdesign og -metoder
 • Forskningsetikk
 • Datainnsamling, analyse og tolkning av kvantitative og kvalitative data

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminar med fremlegg og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må én av følgende oppgaver være utført og godkjent:

Oppgave 1: Velg en review artikkel knyttet til et relevant tema i praksis. Drøft artikkelenes innhold i forhold til eget fagområde/praksisutøvelse.

eller

Oppgave 2: Ta utgangspunkt i et klinisk tema fra praksis. Formuler en kvalitativ og en kvantitativ problemstilling knyttet til dette temaet. Drøft en av deres problemstillinger med utgangspunkt i klinisk relevans og tidligere forskning. Beskriv og begrunn hvilket utvalg dere vil rekruttere fra, og redegjør for minst én forskningsetisk problemstilling knyttet til dette prosjektet. 

Gruppeoppgave

 • Utføres i gruppe på normalt 3-6 studenter.
 • Omfang: 2000 ord (+/- 10 %).
 • Pensum skal anvendes i besvarelsen.
 • Muntlig fremlegg i gruppe.
 • Studentene får muntlig tilbakemelding fra medstudenter og muntlig tilbakemelding fra faglærer.

Vurdering og eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe på 3-4 studenter, 4 dager. Omfang: 2500 ord (+/- 20 %). 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala fra A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Uttrekk på minimum 20% av besvarelsene vurderes av ekstern sensor. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

MAABI4050, MASYK4050, MASYD4050, MAPO4050, MAPSD4050, ABIO6050, KREFT6050, KARD6050, VPSY6050, VPSYD6050, PSYD6050, HEL6050, BIT6000 er 100% overlappende.