EPN

ØASØK3400 Makroøkonomisk politikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Macroeconomic policy
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I makroøkonomi prøver man å forstå hvordan aggregerte økonomiske variabler som inflasjon, arbeidsledighet, inntekt og produksjon henger sammen og hvorfor disse varierer. I dette emnet lærer studentene hvordan økonomisk politikk som penge- og finanspolitikk kan påvirke makroøkonomien. Emnet bygger på Makroøkonomi I.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

· modeller som kan brukes for å analysere økonomisk politikk

· hvordan konjunkturer oppstår og hvordan de kan motvirkes gjennom politikk

· hvordan institusjoner kan påvirke politikk

· åpen økonomi, pengeunioner

Ferdigheter

Studenten kan

· gjøre rede for viktige sammenhenger mellom makroøkonomiske variabler

· bruke modeller for å analysere makroøkonomiske spørsmål

· analysere hvordan makroøkonomisk politikk kan påvirke de økonomiske variabler som aktiviteten og inflasjon

· vurdere den aktuelle økonomiske politikken

Generell kompetanse

Studenten kan

· kommunisere om makroøkonomiske problemstillinger, analyser og konklusjoner av penge- og finanspolitikk både med spesialister og allmennheten.

· anvende kunnskap for å bidra til å stabilisere konjunktursvingninger.

Arbeids- og undervisningsformer

· Plenumsforelesninger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen

Vurdering og eksamen

Skriftlig skoleeksamen på 4 timer (Individuell).

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator (se eget reglement). Én ordbok (enten morsmål-engelsk/engelsk-morsmål eller engelsk-engelsk).

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Fredrik Wulfsberg