EPN

ØAMET1100 Statistikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Statistics
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten tilegner seg her det nødvendige grunnlaget i sannsynlighetsregning og statistikk for andre emner i studiet. Studenten skal få analytisk innsikt, og det legges vekt på å vise anvendelser av sannsynlighetsregning og statistisk metode innen et bredt spekter av problemstillinger knyttet til det økonomisk-administrative fagområdet.

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper tilsvarende Matematikk 1. Emnet er et grunnleggende verktøyfag for en rekke bedriftsøkonomiske fag. Det gir også nødvendig bakgrunn for kurset Samfunnsvitenskapelig metode.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • grunnleggende kunnskap innen sannsynlighetsregning og statistikk slik det anvendes i økonomisk-administrative fag.

Ferdigheter

 • presentere og tolke statistiske data ved hjelp av sentral- og spredningsmål, frekvensfordelinger og grafiske metoder

 • grunnleggende sannsynlighetsregning inkludert sannsynlighetsmodeller, kombinatorikk, utvalgsmodeller, betingede sannsynligheter, lov om total sannsynlighet, Bayes lov og uavhengighet

 • analysere sannsynlighetsfordelinger og beregne forventning og varians til en stokastisk variabel og til lineærkombinasjoner av stokastiske variable.

 • forstå simultane sannsynlighetsfordelinger inkludert beregning av forventning, varians og kovarians

 • velge sannsynlighetsmodell og regne med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, inkludert Binomisk fordeling, Hypergeometrisk fordeling, Poissonfordeling, Normalfordeling/Normaltilnærming og t-fordeling

 • estimere ukjente parametre, både punktestimering og intervallestimering

 • foreta hypotesetesting i målemodell og binomisk modell og vurdere ulike testmetoder; tolke signifikansnivå, signifikanssannsynlighet og teststyrke

 • anvende og tolke regresjonsanalyse, herunder estimering og hypotesetest av regresjonskoeffisienten og prediksjon

 • beregne og tolke korrelasjonskoeffisienten

 • foreta kjikvadrattester, både modelltesting og test av uavhengighet

 • vurdere forskjeller mellom to grupper, inkludert hypotesetesting

Generell kompetanse

 • forholde seg til og operasjonalisere usikkerhet.

Arbeids- og undervisningsformer

Tre timer forelesning i plenum per uke. Oppgaveløsing under veiledning av studentassistenter. Regneark eller spesialisert statistisk programvare kan bli benyttet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn på fire timer i slutten av semesteret. 

Hjelpemidler ved eksamen

Se egen hjelpemiddelliste som publiseres i god tid før eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene. 

Emneansvarlig

Bjørnar Larssen