EPN

ØAMET1000 Matematikk I Emneplan

Engelsk emnenavn
Mathematics I
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

OPPDATERT PENSUMLISTE FINNER DU I "OM EMNET" (IKKE NEDERST I EMNEBESKRIVELSEN).

Studentene tilegner seg i dette emnet det nødvendige matematikkgrunnlaget for de andre emnene i studiet og lærer å knytte matematikkunnskapene til problemstillinger innen samfunns- og bedriftsøkonomi. Emnet sikter mot å utvikle studentenes evne til logisk og analytisk tenkning. Dette skal gi grunnlag for å forstå matematisk modellering i økonomiske sammenhenger og for å kunne arbeide med problemorienterte oppgaver.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper i algebra og funksjonslære tilsvarende R1/S1 (for eksempel 2MX/2MZ) i videregående skole. Studenter uten nødvendige forkunnskaper tilbys forkurs.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

  • kunnskaper i matematikk innen grunnleggende algebra, funksjoner i en og to variable, finansmatematikk og integrasjon

Ferdigheter

  • gjennomføre et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsning av ulikheter, likninger og systemer av likninger
  • analysere énvariabel funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner av disse. Analysen omfatter: nullpunkter, asymptoter, grenseverdier, kontinuitet, derivasjon (inkludert implisitt derivasjon), ekstremverdiproblemer og elastisiteter
  • analysere forskjellige funksjoner av flere variabler (inkludert Cobb-Douglasfunksjoner og funksjoner med eksponential- og logaritmeelementer). Analysen omfatter å finne og klassifisere stasjonære punkter, finne maksimum og minimum på et avgrenset område og finne maksimum og minimum under bibetingelser, inkludert anvendelser av Lagranges metode
  • analysere aritmetiske og geometriske rekker, analysere konvergens av geometriske rekker og bestemme summen av konvergente uendelige geometriske rekker
  • løse problemer innenfor finansmatematikk, inkludert annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi
  • anvende grunnleggende integralregning i tilknytning til de funksjonstypene som inngår

Generell kompetanse

Studenten kan lese matematisk formulert faglitteratur og er trent i logisk og analytisk tenkning.

Arbeids- og undervisningsformer

Tre timer forelesninger i plenum per uke. Oppgaveløsing under veiledning av studentassistenter. Undervisningen starter etter at forkurset i matematikk er avsluttet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på fire timer i slutten av semesteret.

Hjelpemidler ved eksamen

Se egen hjelpemiddelliste som publiseres i god tid før eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene. 

Emneansvarlig

Bjørnar Larssen