EPN

ØAJUR6000 Forretningsjus Emneplan

Engelsk emnenavn
Corporate Law
Studieprogram
Årsstudium i økonomi og ledelse / Årsstudium i økonomi og ledelse - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Bedriften driver sin virksomhet innenfor de til enhver tid gjeldende rettslige rammebetingelser. Det er en selvfølge at bedriften må ha kjennskap til sentrale lover omkring sin virksomhet.

Studentene skal få kunnskaper om rettsregler, deres formål, deres funksjoner og konkrete innhold innenfor sentrale områder i samfunnet, særlig i tilknytning til den økonomiske virksomhet. Videre skal studentene få trening i å analysere, vurdere og løse rettslige konflikter.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • rettskildelære og juridisk metode
 • generell kontraktsrett
 • kjøpsrett
 • erstatningsrett
 • pengekravsrett
 • selskapsrett
 • panterett og kausjonsrett
 • konkursrett
 • forvaltningsrett

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjennomføre praktiske drøftelser og redegjøre for innholdet for reglene i de rettsområder som er nevnt ovenfor

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • tilegne seg ny kunnskap innen de nevnte rettsområder
 • formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner
 • se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

Antall undervisningstimer er ca. 40 timer. Undervisningen veksler mellom forelesninger, dialog og gruppearbeid. I løpet av kurset vil det bli gitt en rekke praktikumsoppgaver. Disse skal løses enten i grupper eller av den enkelte. Gjennomgang av oppgavene vil bli gitt i plenum og til flere oppgaver vil løsningsforslag bli utlevert.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Skoleeksamen på 5 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Tillatte hjelpemidler vil fremgå av hjelpemiddellisten som utarbeides og publiseres i god tid før den enkelte eksamensperiode. Følgende regler gjelder for bruk av kalkulator der dette er tillatt hjelpemiddel ved eksamen:

 • Kalkulatoren skal utgjøre en enkelt gjenstand og ha lommeformat.
 • Kalkulatoren må ikke ha mulighet for kommunikasjon med andre dataenheter.
 • Kalkulatoren tillates ikke koblet til strømnett.
 • Kalkulatoren skal ikke avgi lyd.
 • Kalkulatoren skal ikke kunne utføre symbolske beregninger, så som derivasjon av funksjonsuttrykk osv.

Det er studentens ansvar å påse at minnet er tømt før eksamen. Dette kan bli kontrollert på eksamen, og hvis minnet ikke er tømt blir dette å regne som fusk/forsøk på fusk. Se høgskolens regler om fusk/forsøk på fusk.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene. 

Emneansvarlig

Erik Friis Fæhn