EPN

ØABED2000 Investering og finansiering Emneplan

Engelsk emnenavn
Corporate Finance
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir innsikt i problemstillinger og metoder knyttet til bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger. Studentene lærer seg å sette opp de relevante kontantstrømmene og hvordan disse håndteres og verdsettes på en konsistent måte. Emnet gir videre et innblikk i kapitalmarkedene og markeder for ulike verdipapirer. Studentene får innsikt i verdsetting av ulike aktiva og håndtering av risiko. Studentene utvikler også sine ferdigheter i bruk av regneark med fokus på økonomiske modeller og analyser.

Undervisningsspråk: Norsk

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på Bedriftsøkonomi. Det er også en ubetinget fordel om studenten har fullført Matematikk og Statistikk tilsvarende emnene i vårt 1. studieår.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for grunnleggende teorier relevante for å forstå finansmarkedenes oppgaver i en moderne markedsøkonomi
 • kan gjøre rede for sentrale økonomiske begreper relevante for å forstå og beskrive investeringsprosjekter og finansieringsprosjekter som økonomisk aktivitet
 • kan beskrive det teoretiske grunnlaget bak metoder som brukes for å lønnsomhetsberegne investeringsprosjekter
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom metoder for å analysere lønnsomhetsberegning og eiernes økonomiske interesser
 • kan beskrive ulike finansieringskilder og hvordan finansieringsstruktur påvirker avkastning og risiko
 • kan gjøre rede for sentrale teorier og kontroverser innen finansiell økonomi
 • har kjennskap til aktuell empiri innen finansmarkedene i Norge

Ferdigheter

Studenten kan

 • budsjettere beslutningsrelevant kontantstrøm til totalkapitalen og egenkapitalen i investeringsprosjekter
 • bruke finansmatematikk for å diskontere kontantstrømmer
 • beregne risikojustert avkastningskrav ved hjelp av kapitalverdimodellen
 • gjennomføre lønnsomhetsanalyser av investeringsprosjekter basert på nåverdi, internrente, modifisert internrente og tilbakebetalingsmetoden
 • utføre sensitivitetsanalyser for å belyse risiko i investeringsprosjekter
 • beregne økonomisk levetid for investeringsprosjekter
 • beregne effektiv rente og kan anvende den i ulike finansieringsbeslutninger
 • ta hensyn til skatt og inflasjon ved investerings- og finansieringsbeslutninger
 • beregne forventet avkastning og avkastningens standardavvik for risikoutsatte prosjekter
 • beregne forventet avkastning og avkastningens standardavvik for porteføljer, og kan finne minimum-varians porteføljen
 • beregne Value-at-Risk for risikoutsatte prosjekter og porteføljer
 • bruke regresjonsanalyse for å avdekke kredittrisiko
 • bruke IKT-verktøy for å analysere lønnsomhet og risiko i investerings- og finansieringsprosjekter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere kritisk rundt etiske problemstillinger knyttet til investerings- og finansieringsprosjekter

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er:

Skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Se egen hjelpemiddelliste som publiseres i god tid før eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Ivar Bredesen