EPN

ØAADM2100 Organisasjonsforståelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Understanding Organizations
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, for siv.øk. / Årsstudium i økonomi og ledelse / Årsstudium i økonomi og ledelse - deltid
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Innsikt i hvordan organisasjoner fungerer, er viktig for alle som skal ut i arbeidslivet. Kunnskaper og ferdigheter fra dette emnet er avgjørende for å orientere seg og forstå det som foregår i en organisasjon.  Studentene skal gis kunnskaper om sentrale organisasjonsmessige fenomener. Det overordnede målet er at studentene skal kunne anvende denne kunnskapen for å forstå det som skjer i organisasjoner. Kunnskaper og ferdigheter opparbeidet i emnet gir grunnlag for senere emne i Foretaksstrategi samt fordypningsemner.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • mål, verdiskapning og effektivitet
 • strategi, interessenter og omgivelser
 • teknologi og kompetanse
 • organisasjonsstruktur
 • personalledelse
 • organisatoriske informasjons- og beslutningsprosesser
 • organisatorisk læring og organisasjonsendring
 • ledelse og autoritet, makt og konflikt

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke ulike teoretiske tilnærminger og perspektiver for å forstå og analysere organisasjoners virkemåter og dilemmaer
 • vurdere foreslåtte løsninger, prioriteringer og valg i organisasjonsmessige sammenhenger på selvstendig faglig grunnlag
 • anvende kilder i henhold til retningslinjer på OsloMet

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i hva organisasjoners samfunnsansvar kan innebære
 • er innforstått med organisasjoners grunnleggende kompleksitet, dette innebærer å ha innsikt i hvordan ulike tema i emnet henger sammen

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli brukt varierte arbeids- og undervisningsformer som forelesninger, skriftlige oppgaver, seminar, diskusjon av dagsaktuelle problemstillinger, analyse av case. Studentene skal jobbe med oppgaveløsing både individuelt og i grupper utenom fellesforelesningene. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente obligatoriske aktiviteter og arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Deltagelse i tre seminarer med gruppepresentasjon og diskusjon av oppgitt case
 • Arbeidskrav 2: Individuell skriftlig oppgave med et omfang på inntil 1400 ord +/- 20 %
 • Arbeidskrav 3: Skriftlig gruppeoppgave med et omfang på inntil 2500 ord +/- 20 %. Studentene blir inndelt i grupper på cirka 6 studenter per gruppe.

Seminarene og arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Ved fravær på seminar kan det søkes emneansvarlig om å gjøre en erstatningsoppgave. Dersom de skriftlige oppgavene ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist. 

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en hjemmeeksamen over en periode på 6 timer. Eksamensbesvarelsen kan om ønskelig skrives på engelsk. Besvarelsen skal ha et omfang på inntil 7 sider.

Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Gøril Nordang