Søknad om fjerde eksamensforsøk | Eksamen | LUI - Student

Søknad om fjerde eksamensforsøk - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Søknad om fjerde eksamensforsøk - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

I særlige tilfeller kan det gis dispensasjon for et fjerde og siste eksamensforsøk. Informasjonen på denne siden gjelder Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI).

Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet § 6-9 sier at etter søknad kan studenten i særlige tilfeller få innvilget et fjerde eksamensforsøk. Søknaden behandles av studieadministrasjonen på LUI. 

Vi foretar en helhetsvurdering av alle søknader om fjerde eksamensforsøk. Utvalg for studentsaker ved LUI har i tillegg besluttet at minst ett av følgende kriterier må være oppfylt:

  • Studenten mangler bare én bestått eksamen for å fullføre utdanningen
  • Studenten kan legge fram dokumentasjon på at hun/han av sosiale eller medisinske årsaker var forhindret fra å gjøre sitt beste på minst ett av de tre avlagte eksamensforsøkene
  • At utdanningen er under utfasing 

Søknaden må være begrunnet.

Søknadsfrister

  • 1. oktober for eksamener i november-desember
  • 1. mars for eksamener i mai-juni og august-september
  • To måneder før eksamen for eksamen ellers i året

Søknad om fjerde eksamensforsøk (nettskjema.no).