Nyheter - Student

Nyhetportlet

Gul fasade med OsloMet-logo

Dette er OsloMets klimafotavtrykk

Reiser, tjenester og bruk av energi er de største kildene til klimagassutslipp fra OsloMet, viser universitetets første klimagassregnskap.

OsloMets klimafotavtrykk var i 2019 totalt på 15,4 kilotonn CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer 6,8 tonn CO2-ekvivalenter per årsverk eller 0,7 tonn CO2-ekvivalenter per student.

- Selv om OsloMet kommer relativt godt ut av det sammenlignet med enkelte andre universiteter, har vi likevel stort potensiale for å forbedre oss, sier viserektor Per Martin Norheim-Martinsen, som har ansvaret for OsloMets bærekraftsarbeid. Han understreker at tallene ikke er direkte sammenlignbare, blant annet fordi universitetene er bygget opp forskjellig.    

- Vi har allerede begynt arbeidet med å redusere utslippet av klimagasser, og har vedtatt en handlingsplan for bærekraft som inneholder flere tiltak for hvordan vi skal redusere OsloMets klimafotavtrykk, sier han. 

Hva er en CO2-ekvivalent?
En CO₂-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO₂ har på den globale oppvarmingen over en gitt tidsperiode.

Flyreiser gir mest utslipp  

Reiser og transport bidrar til 22 prosent av klimagassutslippene ved universitetet, og ikke overraskende er det utslippene fra flyreiser som dominerer. Flyreisene utgjør hele 71 prosent av alle klimagassutslipp knyttet til reiser, mens resten består av overnatting, taxi og kollektivtransport.  

Hver enkelt OsloMet-ansatt flyr i snitt 3,8 ganger i jobben hvert år, og slipper gjennom dette ut litt over ett tonn CO2-ekvivalenter. Jo lenger flyreisen er, jo større blir utslippet, men det er totalt sett de mellomlange flyreisene som gir størst utslipp ved OsloMet.  

Vil redusere antall flyreiser

Norheim-Martinsen mener flyreiser er et område der OsloMet kan gjøre store reduksjoner i klimagassutslippene:

- Der det finnes gode alternativer skal vi velge – og tilrettelegge for – andre reisemåter enn fly. Vi må også vurdere kritisk om alle lange reiser er nødvendige, sier han.

OsloMet utarbeider denne høsten en ny reisepolicy, som etter planen vil bli godkjent i løpet av året.

Tjenester og energi

20 prosent av OsloMets klimagassutslipp kommer fra kjøp av tjenester. I denne kategorien finner vi blant annet renholds-, vaskeri- og vaktmestertjenester, og innkjøpte konsulenttjenester. Renholdet er det som totalt sett gir mest utslipp i tjenestekategorien, mens det blant konsulenttjenestene er kjøp av forskningstjenester som bidrar til størst utslipp.  

Energi er et annet område som gir relativt store utslipp. OsloMet benytter i hovedsak elektrisitet og fjernvarme, og dette energiforbruket utgjorde i 2019 19 prosent av klimagassutslippene, eller 2 958 tonn CO2-ekvivalenter.   

Flere tiltak er i gang

Eiendomsavdelingen har gjennom de siste årene satt i gang en rekke tiltak for å gjøre universitetet mer bærekraftig gjennom prosjektet Grønt OsloMet.   

Blant tiltakene som allerede er innført er utskifting av tjenestebiler fra fossil til el, økt satsing på kildesortering av avfall, panteordning for plastflasker, overgang til LED-lys i auditorier, overgang til nedbrytbart engangsbestikk for catering og spisesteder, samt en stor satsing på å tilrettelegge for sykkelbruk til og fra campus for studenter og ansatte

- Det å måle effekten av tiltakene motiverer oss til å jobbe videre, sier Marianne Fugløy Lidstrøm i eiendomsavdelingen.  

Hun tror klimaregnskapet, som er utført av Asplan Viak på oppdrag fra OsloMet, vil være nyttig i prosessen med å jobbe videre med en strategi med konkrete og målbare tiltak som kan redusere klimagassutslippene på OsloMet.

De fem største utslippsområdene på OsloMet:  

  • Reiser 22 %
  • Tjenester 20%
  • Energi 19 %
  • Bygg 16 %
  • Daglig drift 11 %