Serviceerklæring | Regelverk - Student

Serviceerklæring

Serviceerklæring

OsloMet ønsker å legge til rette for at du som student skal ha en god studiehverdag.

Denne serviceerklæringen er et dokument som beskriver universitetets intensjoner og hvilke forventninger du kan ha til tjenestene ved OsloMet. Samtidig beskriver den også hvilke forventninger som stilles til deg som student for at dette målet kan nås i fellesskap.

Serviceerklæringen er godkjent av rektor og er gyldig fra 18.06.2014.

Studentenes juridiske rettigheter er fastsatt i lov om universiteter og høyskoler (UH-loven), samt forskrifter, blant annet forskrift om studier og eksamen ved OsloMet, og retningslinjer: Lov om universiteter og høyskoler (UH-loven) (Lovdata.no) og i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet (tidligere HiOA) (Lovdata.no). Disse rettighetene reguleres ikke av dette dokumentet.

1. Læringsmiljø

Som student kan du forvente at OsloMet

 • arbeider aktivt for at det skal være et trygt og inkluderende læringsmiljø ved OsloMet
 • behandler deg med respekt og omtanke og deltar i samarbeid for å finne fram til konstruktive løsninger
 • lytter til dine ønsker og tilbakemeldinger og benytter seg av dem for å gjøre nødvendige forbedringer
 • Inkluderer studentrepresentanter i viktige beslutnings- og høringsprosesser
 • legger til rette for studentpolitisk virksomhet gjennom bevilgninger til studentorganene, kontorplasser og infrastruktur
 • har et kvalitetsutviklingssystem som sikrer at utdanningsvirksomheten holder høy kvalitet, og gir anledning til kontinuerlig å evaluere kvaliteten i hele utdanningen, inkludert praksisstudier
 • gir tilbakemelding om resultat og tiltak som iverksettes på bakgrunn av evalueringer og studentundersøkelser
 • tilrettelegger for studentpolitisk fravær, så lang det er faglig forsvarlig og mulig
 • etterstreber å tilby studier med en internasjonal profil og internasjonal kompetanse gjennom ulike tiltak som utveksling, bruk av utenlandske gjesteforelesere, internasjonalt pensum, og at studenter fra utvekslingsopphold får dele sine erfaringer med medstudenter
 • oppfordrer til faglig relevant utveksling i studieløpet og legger til rette for et internasjonalt miljø på campus
 • krever at nye undervisere uten pedagogisk utdanning skal gjennomgå opplæring i pedagogikk
 • legger opp undervisning i samsvar med studienes program- og emneplaner
 • stimulerer undervisere til å holde seg faglig oppdatert
 • tilbyr fleksible læringsformer, og ivaretar studenter med særskilte behov slik at alle skal få et godt utbytte av studiet
 • gir deg faglig relevant veiledning, både i teori- og praksisstudier
 • sørger for at universitetsbibliotek, verksteder og laboratorier til enhver tid er mest mulig oppdatert når det gjelder relevant litteratur og hensiktsmessig utstyr

OsloMet forventer at du som student

 • behandler de tilsatte og medstudenter med omtanke og respekt, og samarbeider for å finne fram til konstruktive løsninger
 • engasjerer deg i saker som angår din studiehverdag, og bruker retten til å delta i kvalitetsutviklingen av dine studier og læringsmiljø gjennom studentevalueringer og -undersøkelser
 • engasjerer deg i valg av studentrepresentanter til universitetets organer
 • setter deg inn i ditt studies programplan vedrørende ditt læringsutbytte, dine undervisningsaktiviteter, obligatorisk undervisning og eksamen
 • er faglig aktiv og tar del i aktuelle seminarer og gruppearbeid
 • opptrer i samsvar med etiske regler for god praksis og de yrkesetiske retningslinjer som gjelder for det yrket/fagfelt du skal gå inn i

2. Studieveiledning

I møte med studentveilederen kan du som student forvente at veilederen

 • møter deg med respekt og har taushetsplikt
 • har den kompetansen som kreves for å gjennomføre en god veiledning
 • bistår deg i å forbedre ditt beslutningsgrunnlag slik at du kan ta selvstendige beslutninger
 • henviser deg til riktig sted om han/hun ikke kan hjelpe deg

I møte med studentveilederen forventer vi at du som student

 • er åpen for å motta veiledning
 • har gjort deg kjent med aktuell informasjon på OsloMets nettsider og møter forberedt til veiledningen
 • gir beskjed om noe er uklart eller du har spørsmål
 • gir veilederen all relevant informasjon som er nødvendig for å sette seg inn i din situasjon

3. Studieadministrative tjenester og studieinformasjon

Som student kan du forvente at OsloMet

 • tilbyr tilgjengelige og relevante servicetjenester og gjør det tydelig hvor og når du kan få nødvendig assistanse
 • sørger for at informasjon som angår deg er oppdatert og tilgjengelig og legger til rette for at du enkelt skal kunne tilegne deg den selv
 • svarer på henvendelser så raskt som mulig og at OsloMet overholder tidsfrister for saksbehandling i iht. forvaltningsloven
 • har et eget program for studiestart som gjør det lettere å orientere seg og komme i gang med studiet. Dette skal også omfatte innføring i studieteknikk, bruk av Universitetsbiblioteket, og tilrettelegging for sosiale arrangementer i studiestartperioden
 • i god tid gir informasjon om studiets time- og programplan: Hva som er pensum, når undervisning og eventuell praksis gjennomføres, når eksamen foregår og hvilken form den har, samt hvilke vurderingsuttrykk som benyttes
 • informerer senest ved semesterstart om tidsfrister for levering av ulike typer obligatoriske oppgaver som semesteroppgaver, praksisrapporter og lignende.
 • gir tydelig informasjon om når det er obligatorisk fremmøte og den faglige/pedagogiske begrunnelsen for dette
 • i tillegg til faglig veiledning tilbyr opptaksveiledning, generell studieveiledning, og karriereveiledning
 • har felles skriftlig formulerte prosedyrer for hvordan studentene skal gå fram i klager. Informasjon om dette skal ligge tilgjengelig på OsloMet's nettsider.
 • sørger for at bestemmelsene som gjelder eksamen i lover og forskrifter overholdes, og at fristene for å be om begrunnelse, -og klage på sensur, -og formelle feil ved eksamen skal være gjort tilgjengelig for studentene på OsloMet's nettsider
 • sørger for at informasjon om mulighetene for å søke om særskilt tilrettelagt undervisning og tilrettelegginger til eksamen ved dokumentert sykdom eller funksjonshemning er tilgjengelige på OsloMet's nettsider
 • sørger for at du som student gjøres kjent med de evalueringer som gis av veiledere/øvingslærere i praksis, og legger til rette for at du kan evaluere praksisstedet
 • utsteder vitnemål og Diploma Supplement ved oppnådd grad.
 • utsteder karakterutskrifter på forespørsel

OsloMet forventer at du som student

 • overholder betalings- og semesterregistreringsfrister og dessuten sørger for å overholde frister som er satt for oppmelding til eksamen, begrunnelse for, -og klage på sensur
 • selv tar ansvar for å sette deg inn i relevant informasjon om dine studier på OsloMet's nettsider og på Canvas
 • gjør deg kjent med tjenestene til og oppsøker infosenteret ved ditt fakultet, eller Servicetorget på Kjeller eller i Pilestredet hvis du har spørsmål
 • har kjennskap til lov om universiteter og høgskoler (UH-loven) og forskrift om studier og eksamen ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus), og øvrige forskrifter og retningslinjer som gjelder studenter
 • bare bruker lovlige arbeidsformer og hjelpemidler til eksamen og setter deg inn i hva som regnes som fusk på eksamen

4. Universitetsbiblioteket

Som student kan du forvente at Universitetsbiblioteket

 • sikrer god tilgang til relevant litteratur og oppdaterte tjenester innenfor de rammer som er tilgjengelige
 • sikrer tilgang til elektroniske informasjonstjenester i biblioteket og via universitetets nettverk
 • gir studentene faglig kompetent veiledning og tilbyr opplæringsopplegg i bruk av bibliotek- og informasjonstjenester
 • utvikler biblioteket til et godt studiemiljø hvor studentene kan få tilgang til læringsressurser, nødvendige redskaper, veiledning og arbeidsplasser

Universitetsbiblioteket forventer at du som student

 • følger de regler universitetsbiblioteket har nedfelt til felles beste for studenter og ansatte
 • setter deg inn i de muligheter som biblioteket gir og utnytter de informasjonskilder som de enkelte fagutdanningene benytter seg av
 • benytter deg av de kurstilbud som biblioteket/fagavdelingene tilbyr slik at du tilegner deg nødvendige ferdigheter i informasjonsbruk
 • bidrar til å opprettholde og videreutvikle Universitetsbiblioteket som et attraktivt studiemiljø
 • ikke fjerner materiale fra biblioteket uten at dette er forsvarlig registrert

5. SiO 

SiO skal skape et bedre studentliv. SiO er delvis finansiert gjennom semesteravgiften studentene betaler, og tilbyr med dette store deler av velferdstilbudet for studentene. Studentsamskipnadens tilbud blir utviklet i samarbeid med studentrepresentanter og universitetet.

Studenten kan forvente at SiO

 • er lydhør overfor studentene sine behov og ønsker
 • informerer om tilbud og tjenester
 • tilbyr
  • serveringstilbud med god, variert, ernæringsriktig mat som er konkurransedyktig på pris
  • rimelige og varierte studentboliger
  • fastlegeordningen som en del av helsetjenesten
  • gratis psykologisk/psykiatrisk tjeneste, psykomotorisk fysioterapi og rådgivingstjeneste
  • tannhelsetjeneste med studentvennlige priser for studenter opp til 40 år
  • et bredt spekter av trening til gunstig pris
  • egne barnehager for barn av studenter
 • legger til rette for frivillige studentaktiviteter i samarbeid med OsloMet
 • tilrettelegger tilbudene sine for studenter med funksjonsnedsettelse