Droppe til innhold

Retningslinjer ved behandling av søknader om tilrettelegging av skriftlig eksamen ved OsloMet

Fastsatt av høgskoledirektøren 1. juni 2013 med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - Storbyuniversitetet § 6-9 andre ledd, fastsatt av styret for Høgskolen i Oslo og Akershus 26. juni 2012. Retningslinjene gjelder fra 1. august 2013.

1. Formålet med tilrettelegging

Studenter som av medisinske eller andre grunner har problemer med å gjennomføre eksamen på vanlig måte, kan søke om tilrettelegging av eksamen eller alternativ vurderingsform. Hensikten med tilretteleggingen er at den skal kompensere for ulempene som funksjonshemmingen medfører, samtidig som det i størst mulig grad skal sørges for at studentene prøves likt. Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at den representerer en fordel i forhold til andre studenter jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - Storbyuniversitetet § 6-9.

2. Ansvar og saksbehandling

Ansvar for tilrettelegging av skriftlig eksamen er lagt til Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer (studiested Pilestredet). Saksbehandlingen er taushetsbelagt. Vedtaket som fattes kan påklages. Klagefristen er 3 uker, og klagen skal fremsettes skriftlig og stiles til enheten som har fattet vedtaket. Søknad om alternativ vurderingsform behandles av fakultetsstyret og inngår ikke som en del av retningslinjene. Alternativ vurderingsform kan benyttes for studenter som har problemer med å gjennomføre eksamen med ordinær vurderingsform. Søknad sendes til fakultetet. Fakultetet kan fastsette egne retningslinjer.

3. Frister, søknadsskjema og dokumentasjon

Fristen for å søke om tilrettelegging av eksamen for mai og juni er 1. mars, og for eksamen i november og desember 1. oktober. Ellers i året er søknadsfristen én måned før eksamen. Det kan søkes om tilrettelegging for ett eller flere semestre. Dersom det fremgår at forholdet er kronisk/langvarig kan tilretteleggingen innvilges for hele studietiden. Det må fremgå av dokumentasjonen hvilke ulemper i eksamenssituasjonen som tilretteleggingen skal kompensere for. I tillegg må det må fremgå av dokumentasjonen at studenten har behov for tilrettelegging i eksamensperioden det søkes om. Utfylt søknadsskjema må sendes til Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer (studiested Pilestredet) eller til fakultetsadministrasjonen (studiested Kjeller) innen fastsatte frister. Dokumentasjon fra lege/sakkyndig må i tillegg vedlegges søknaden. Dersom studenten ikke får time hos lege før fristen utløper, kan dokumentasjonen ettersendes, og må være saksbehandler i hende innen en måned etter søknadsfrist. Dokumentasjonen må være attestert med rett kopi og stempel. Originaler vil ikke bli returnert. Søknadsskjema og skjemaet «følgebrev fra lege/sakkyndig» kan lastes ned.

4. Akutt sykdom

Dersom en student blir akutt syk i løpet av semesteret, kan det søkes om tilrettelegging av eksamen selv om fristen for å søke er gått ut. Legeerklæringen må dokumentere at sykdommen har oppstått akutt, eller at det har oppstått en forverring av en kronisk sykdom. Akutt sykdom under eksamensperioden, dvs. etter at den enkelte eksamen er påbegynt, gir ikke automatisk rett til forlenget tid, jf. forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus § 6-7 tredje ledd.

5. Tilretteleggingstiltak det kan søkes om

Eksempler på tiltak:

  • Utvidet tid ved skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen).
  • Utvidet tid ved skriftlig eksamen uten tilsyn (hjemmeeksamen).
  • Bruk av PC og skrive- og lesestøtteprogrammer.
  • Bruk av tusj/blyant.
  • Anonymisert attest til sensor vedrørende lese-/skrivevansker (dysleksi).
  • Høytlesing av oppgaveteksten/besvarelsen.
  • Kontorstol og/eller heve- og senkebord.
  • Amme-/hvilerom.

Listen er ikke uttømmende.

5.1 Utvidet tid ved skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen)

Studenter som på grunn av sykdom, medisinbruk eller av andre årsaker har nedsatt arbeidsevne kan etter søknad innvilges inntil 25 prosent tillegg i tid, begrenset oppad til 1 time når behov for det er dokumentert. Det må komme klart frem av dokumentasjonen at det er behov for utvidet tid ved skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen). Som hovedregel gis det ½ time tillegg i tid for eksamen med varighet opptil 3 timer og 1 time tillegg i tid for eksamen med varighet fra 4 timer eller mer.

5.2 Utvidet tid ved skriftlig eksamen uten tilsyn (hjemmeeksamen)

Studenter som på grunn av sykdom, medisinbruk eller av andre årsaker har nedsatt arbeidsevne kan etter søknad ved hjemmeeksamener med inntil en ukes varighet innvilges inntil 25 prosent tillegg i tid. Utvidet tid er begrenset inntil 48 timer inkludert helligdager. Det må komme klart frem av dokumentasjonen at det er behov for utvidet tid ved skriftlig eksamen uten tilsyn (hjemmeeksamen).

5.3 Bruk av PC og skrive- og lesestøtteprogrammer

Studenter med kroniske eller akutte lidelser kan etter søknad innvilges bruk av PC ved skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen). Det må komme klart frem av dokumentasjonen at det er behov for bruk av PC. Det er studentens eget ansvar å ha tilstrekkelig kunnskap om bruk av utstyret og/eller programvaren. Studenten må selv sørge for å ta nødvendige sikkerhetskopier av eksamensbesvarelsen.

5.4 Tusj/blyant

Studenter med senebetennelse eller andre muskel- og skjelettplager kan etter søknad innvilges bruk av tusj/blyant ved skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen). Det må komme klart frem av dokumentasjonen at det er behov for dette. Ved bruk av tusj/blyant vil eksamensansvarlig ta de nødvendige kopier av eksamensbesvarelsen.

5.5 Attest ved lese- og skrivevansker (dysleksi)

Studenter med lese- og skrivevansker kan få vedlagt sine eksamensbesvarelser en anonymisert attest. Studenten må selv ta kopi av attesten og legge ved hver eksamensbesvarelse. Attest for studenter med lese- og skrivevansker kan fås ved søknad om tilrettelegging av eksamen.

5.6 Høytlesing av oppgaveteksten/besvarelsen

Studenter med synshemming eller dyslektikere kan etter søknad få innvilget at oppgaven og/eller besvarelsen blir opplest. Eksamensinspektøren vil foreta opplesingen utenfor eksamenslokalet. Det må komme klart frem av dokumentasjonen at det er behov for dette.

5.7 Kontorstol og/eller heve-/senkebord

Studenter med nakke-/ryggproblemer og studenter med behov for å kunne stå og bevege seg kan etter søknad få innvilget bruk av kontorstol og/eller heve-/ senkebord. Det må komme klart frem av dokumentasjonen at det er behov for dette.

5.8 Amme-/hvilerom

Studenter som har behov for å amme eller hvile under skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen) kan etter søknad få innvilget å benytte seg av amme-/hvilerom. Det må komme klart frem av dokumentasjonen at det er behov for dette.

chatbot-portlet