Kriterier og retningslinjer for studentforeninger | Regelverk - Student

Kriterier og retningslinjer for studentforeninger ved OsloMet

Kriterier og retningslinjer for studentforeninger ved OsloMet

Her følger kriterier for etablering og drift av studentforeninger ved OsloMet.

Følgende kriterier må tilfredsstilles for å kunne etablere en studentforening ved OsloMet:

 • Foreningen må være en selvstendig juridisk og organisatorisk enhet, både i vedtekter og praksis.
 • Foreningen må ha en demokratisk oppbygging
 • Det skal foreligge vedtekter for foreningen vedtatt av foreningens høyeste organ. Av disse vedtektene må det fremgå at:
  • Foreningens formål er å drive virksomhet i studentmiljøet ved OsloMet.
  • Foreningen i hovedsak rekrutterer medlemmer blant studentmassen ved OsloMet.
  • 80 prosent av foreningens medlemmer må være semesterregistrerte studenter, hvor av minimum 50 prosent er studenter ved OsloMet.
  • 80 prosent av foreningens styre skal bestå av semesterregistrerte studenter, hvorav minimum 50 prosent er studenter ved OsloMet.
  • Foreningen skal ha en kontaktperson som til en hver tid er semesterregistrert ved OsloMet.
  • Foreningens formål eller virksomhet må ikke være i strid med Lov om universiteter og høgskoler, diskrimineringsloven eller annen norsk lov, eller andre bestemmelser fastsatt av departementet eller høgskolen/universitetet. Foreningen må heller ikke formidle informasjon eller reklamere for virksomhet som er i strid med nevnte bestemmelser.
  • Foreningen må følge kriteriene for innsending og oppdatering av informasjon (registrering) som følger av dette reglementet.

Dersom foreningen har faste vedtekter gitt fra en moderforening eller det ikke kommer frem i foreningens vedtekter at foreningen er for og av studenter ved OsloMet, må dette forklares nærmere i beskrivelsen av foreningens virksomhet.

Retningslinjer for registrering av studentforeninger

Studentforeninger ved OsloMet skal være registrert i henhold til bestemmelsene nedfelt i dette reglementet. En studentforening må oppfylle OsloMet's reglement for å kunne registrere seg som studentforening.

Med en studentforening menes en samling av studenter som er en egen juridisk enhet og selvstendig fra OsloMet.

Selve registreringen skjer elektronisk hos SiO på "Min Forening." Mer informasjon om hvordan du registrerer din forening finner du her.

1. Formålet med registreringen

OsloMet gjør oppmerksom på at registreringsopplysningene er offentlige. Hensikten med registrering av studentforeninger er:

 • At OsloMet enkelt skal kunne komme i kontakt med foreningene ved behov.
 • Å gjøre det lettere å informere om og vise til studentforeninger og studentaktiviteter for studenter og potensielle foreningsmedlemmer.
 • Sikre at foreninger som benytter seg av OsloMet's tjenester består av registrerte studenter, hvor flertallet studerer ved OsloMet.
 • Å tilby registrerte studentforeninger mulighet til å reservere lokaler i forbindelse med foreningsvirksomhet ved institusjonen, samt mulighet for å søke om kontorlokaler i Studenthuset, i Pilestredet 52. All bruk av OsloMet's tjenester må rette seg etter gjeldende nedfelte regler. Det henvises til egne regler for utlån og leie av lokaler ved OsloMet. Se her for nærmere informasjon vedrørende reglement for leie av lokaler.
 • Å tilby registrerte studentforeninger å bruke «OsloMet» i navnet sitt. Det skal komme tydelig frem av navnet til foreningen at det er en studentforening.
 • Å tilby Registrerte Studentforeninger å bruke logoen til OsloMet.

2. Søknad om godkjenning som studentforening

Første gang en forening søker om godkjenning som studentforening ved OsloMet, skal elektronisk registreringsskjema fylles ut ved å logge inn på "Min Forening" hos SiO Foreninger.

Opplysningene en forening blir bedt om å oppgi ved registrering omfatter blant annet følgende:

 • Foreningens navn og formål
 • Foreningens vedtekter
 • Foreningens adresse
 • Kontaktpersonens navn, adresse, telefonnummer, foreningens epostadresse og studiested
 • Oversikt over antall medlemmer i foreningen og hvor stor andel av disse som er aktive studenter ved universitetet.
 • Oversikt over foreningens eventuelle undergrupper, eller om foreningen er en undergruppe av en annen forening og dennes formål
 • Eventuelt organisasjonsnummer

OsloMet kan kreve at opplysninger foreningen gir i forbindelse med godkjenning skal dokumenteres. Universitetet forbeholder seg retten til å kreve at opplysninger om andel studentmedlemmer i foreningen dokumenteres ved en kontroll av foreningens medlemsregister opp mot universitetets studentregister.

Dersom det er uoverensstemmelser mellom opplysninger oppgitt av foreningen og resultatet av kontrollen, må dette avklares nærmere før man eventuelt søker om ny godkjenning som studentforening.

OsloMet forbeholder seg retten til å kreve ytterligere informasjon av foreningen dersom dette trengs for å behandle en søknad om godkjenning.

3. Publisering og oppdatering av informasjon fra studentforeninger

Registrert informasjon om foreningen vil publiseres på OsloMet's nettsider, sammen med lenke til foreningens egen nettside.

Registrerte studentforeninger må minst hver sjette måned (etter første registrering) oppdatere de opplysninger som er registrert om dem.  Foreningen skal bekrefte sine opplysninger selv om det ikke er endringer. Dersom det er foretatt endringer i vedtektene, skal et oppdatert eksemplar av vedtektene legges ved. Endringer i foreningens eller kontaktpersonens adresse samt andre vesentlige endringer bør oppdateres når de finner sted.

Dersom en forening ikke oppdaterer informasjonen i løpet av seks måneder, eller ikke lenger fyller kriteriene som studentforening, opphører registreringen av foreningen umiddelbart.

En følge av dette er at foreningen ikke lengre har tilgang til de goder som universitetet tilbyr sine godkjente studentforeninger. Studentforeningens eventuelle informasjon på nett vil også tas vekk fra OsloMet-veven.

4. Reklame- eller sponsorinntekter

 • Foreninger kan ikke tilby lokaler, reklameplass eller lignende til tredjeparts samarbeidspartnere eller sponsorpartnere uten skriftlig avtale med OsloMet.
 • I tilfeller der reklame for tredjeparts samarbeidspartnere eller sponsorpartnere benyttes sammen med OsloMets navn skal bruken først avklares med OsloMet.
 • Tredjeparts samarbeidspartnere eller sponsorpartnere kan ikke benytte lokaler til egen virksomhet. Unntak er arrangementer der tredjeparts samarbeidspartnere eller sponsorpartnere samarbeider med foreningen, og der aktiviteten er rettet direkte mot foreningens medlemmer eller studenter ved OsloMet.
 • Reklame (fysisk, digital eller annen form for reklame) for tredjeparts samarbeidspartnere eller sponsorpartnere, fastmontert eller som løse gjenstander skal unngås.

Spesielle unntak fra disse reglene er for eksempel ved Karrieredager der det må forventes at bedrifter, sponsorer og samarbeidspartnere tar med seg materiell og reklame for egen virksomhet. Det er likevel viktig at slikt materiell fjernes etter endt arrangement. Karrieredager skal alltid arrangeres i samarbeid med OsloMet.

5. Mislighold

Ved brudd på kriteriene for å være en godkjent studentforening, kan OsloMet ilegge foreningen sanksjoner for en kortere eller lengre periode. Ved grove brudd på kriteriene for å være godkjent, kan studentforeningens godkjenning og registrering – og dermed muligheten til å benytte seg av OsloMet's tjenester – oppheves med øyeblikkelig virkning. En forening kan helt eller delvis stenges ute fra registreringsordningen på bakgrunn av at de har gitt falske opplysninger vedrørende medlemstall eller type virksomhet de driver med. Ved brudd på avtaler som inngås som del av de godene en registrert og godkjent forening får tilgang til, kan godkjenningen i sin helhet bortfalle.

Sanksjoner og eventuell bortfall av godkjenning bestemmes av Studiedirektøren ved OsloMet. I denne typen saker skal foreningen høres før endelig bestemmelse tas av institusjonen.

6. Forvaltning av reglementet og administrasjon av ordningen

Registreringsordningen forvaltes av Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering ved OsloMet. Registreringsordningen administreres av SiO etter egen avtale på vegne av OsloMet.

7. Fastsettelse og endring av reglementet

Dette reglementet og senere endringer fastsettes av Studiedirektør ved OsloMet.
Registrerte studentforeninger skal informeres dersom det forekommer endringer i reglementet.