Retningslinjer for praksisopplæring - bachelorstudium i Tegnspråk og tolking - Student

Retningslinjer for praksisopplæring i bachelorstudium i tegnspråk

Retningslinjer for praksisopplæring i bachelorstudium i tegnspråk

Godkjent i Utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 02.09.2019. Det vises til studiets programplan, emneplaner og gjeldende forskrifter, forskrift om opptak til høyere utdanning, forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet samt til lokale samarbeidsavtaler om praksisopplæring mellom OsloMet – storbyuniversitetet og praksisstedene.

 • Informasjon om praksisopplæringen

  Generell informasjon om praksisopplæringen er tilgjengelig på universitets nettsider. 

  Institusjonen har sammen med studenten ansvar for at studenten gjør seg kjent med innholdet i praksisguiden utarbeidet for deres utdanning. Praksisguiden omhandler viktig informasjon om de enkelte praksisperioder.

  Fordelingen av praksisplasser kunngjøres i Canvas eller på e-post. Studentene har selv ansvar for å følge med i Canvas og lese e-poster sendt til studentenes OsloMet-adresse.

 • Politiattest, MRSA og TUB

  Alle studenter må levere politiattest for å ha rett til å delta i praksisopplæringen (jf. forskrift om opptak til høyere utdanning, kap. 6). Informasjon om hvordan du søker om og leverer politiattest finner du på universitetets nettsider.

  Studenter som mangler gyldig politiattest, utestenges fra praksisopplæring.

  Studenter som ved semesterregistrering har svart ja på svarskjema om meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) og tuberkulose (TUB), må levere dokumentasjon på gjennomført medisinsk testing før de kan starte praksisopplæring.

  Dokumentasjonen leveres til resepsjonen i LUI infosenter (P42) ved semesterstart.

 • Praksis som eget emne

  Praksisopplæringen i bachelorstudiet i tegnspråk er et eget emne uten studiepoeng. Karakteren «ikke bestått» har store konsekvenser for studieløpet, ettersom perioden må tas på nytt og bestås før studenten kan fortsette til neste praksisperiode.

  Hvis en praksisperiode vurderes til «ikke bestått», vil OsloMet organisere et praksisutvalg som sikrer at alle formelle krav til praksisperioden er oppfylt:

  • Sluttrapporten er fullført, og veiledning er dokumentert.
  • Varsel om fare for ikke bestått praksis er gitt studenten innen rimelig tid og gitte frister.

  Praksisutvalget kan annullere eller stadfeste karakteren «ikke bestått», jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet §5-3, 3.

  Praksisutvalget består av:

  • leder fra universitetet eller instituttet
  • studentrepresentant
  • representant for faglærerne
  • representant for praksisveilederne.
 • Praksissteder og utplassering

  Fakultetets praksisadministrasjon inngår avtaler med praksissteder, og det er ikke anledning for studentene å finne praksisplasser selv. En student skal normalt ikke ha praksisopplæring på et sted der egne barn går, der foreldre/ektefelle/samboer jobber, eller der de selv har/har hatt et ansettelsesforhold. Etter tildeling av praksisplass, vil søknader om bytte av praksissted eller praksisveileder normalt ikke bli innvilget.

  Studentene kan ikke forvente at de skal ha praksis på samme sted i hver praksisperiode, eller at det skal tas hensyn til jobb eller andre personlige behov ved fordeling av praksisplasser. Ved dokumentert behov for spesielle hensyn, for eksempel på grunn av egen eller egne barns helsesituasjon, kan det søkes om særskilt tildeling av praksisplass. Eget skjema fylles ut og sendes praksisadministrasjonen, sammen med relevant dokumentasjon.

  Studentene må påregne lengre reisevei/opphold borte fra hjemmet i praksisperiodene. Studenter med særlige forpliktelser (som omsorg for barn) prioriteres til praksisplasser nær universitetet/hjemmet, uten at dette kan garanteres. Slike behov kan meldes  til praksisadministrasjonen ved studieårets start ved å bruke skjemaet for særskilt tilrettelegging.

  Reisestøtte i praksisperioden

  Studenter kan søke om reisestøtte for praksisperioden etter at perioden er gjennomført. Søknad om reisestøtte leveres senest to uker etter praksisperiodens slutt. Ved delt praksisperiode leveres søknaden etter siste praksisdel.

  Studenter kan søke om refusjon av utgifter til billigste mulige transport. En fast egenandel som trekkes fra, er fastsatt til kr. 200,- per uke i praksis. Refusjon søkes på eget søknadsskjema som leveres ferdig utfylt til praksisadministrasjonen.

  Studenter må selv dekke reiseutgifter når praksisstedet er innenfor Ruters sone 1. Studenter får reisestøtte for praksisperioden dersom følgende tre kriterier er oppfylt:

  • Praksisstedet ligger utenfor Ruters sone 1.
  • Praksisstedet ligger i en annen sone enn der studenten bor.
  • Studentens reisevei til studiestedet går ikke gjennom den sonen hvor praksisstedet ligger.

  Alle utgifter det søkes refusjon for, må dokumenteres ved at billetter, reisekort, kvitteringer og annet legges ved skjemaet. Dersom søknaden leveres på papir, må alle kvitteringer limes på et A4-ark.

  Der det er behov for at studentene disponerer bil i praksisopplæringen, kan studentene kjøre egen bil, og få refundert utgifter jf. statens satser. Dersom studentene ikke selv kan stille bil til disposisjon, kan de få dekket nødvendige utgifter til leiebil. Dersom en student har leiebil i en lengre periode, og bruker bilen privat i helgene, må utgiftene knyttet til dette dekkes av studenten selv. Studenter som får dekket leiebil i en praksisperiode, inngår en egen avtale med OsloMet om ansvarsforhold knyttet til dette.

  Støtte til overnatting i praksisperioden

  Ved stor geografisk avstand mellom hjem og praksissted, kan studentene få støtte til overnatting i praksisperioden.

  Behovet vurderes i samråd med praksisadministrasjonen når praksisplassene er fordelt. Det kan kun bestilles overnatting når det ikke finnes andre tilfredsstillende alternativer. Praksisadministrasjonen finner og bestiller overnattingssted. Dersom en student ønsker en høyere standard enn rimeligste mulige overnatting, må mellomlegget dekkes av studenten selv.

  Reisestøtte til oppdragsdeltakelse under praksis: gjelder kun tredjeårsstudenter

  I praksisperioden får noen studenter anledning til å delta på relevante arrangementer. Fakultetet kan gi reisestøtte også til slike oppdrag, dersom arrangementet blir godkjent av studentens faglærer. Studenten sender selv en henvendelse på e-post til praksis-lui@oslomet.no med informasjon om arrangementet og behovet knyttet til deltakelse.

  • Reisestøtte gis under samme økonomiske betingelser som reisestøtte for praksisperioder i Oslo- området (200 kr. egenandel per uke, og rimeligste mulige alternativ).
  • Studenten kan søke om refusjon av utgifter, men praksisadministrasjon arrangerer ikke transport og overnatting til oppdraget.
 • Tilstedeværelse på praksissted

  Studentene skal være på praksisstedet minimum 25 timer per uke, fordelt på 5 dager i uken, og ellers følge den vanlige arbeidsrytmen på stedet.

  Praksisveiledere kan innvilge permisjon for deler av enkeltdager, men skal ikke gjøre avtale med studenter om å begynne senere eller gå tidligere på fast basis.

 • Fravær fra praksisopplæringen

  Praksisopplæringen er en obligatorisk del av studiet. Omfanget er nedfelt i studiets programplan, og det kan ikke lempes på kravet til oppmøte.

  Det skilles mellom fravær som ikke kan tas igjen, og godkjent fravær som skal tas igjen ved utgangen av ordinær praksisperiode:

  Fravær som ikke kan tas igjen

  Fravær som ikke er godkjent, kan ikke tas igjen ved utgangen av ordinær praksisperiode, og praksisopplæringen kan da ikke vurderes. Dette gjelder når fraværet ikke er dokumentert med egenmelding, legeattest eller innvilget permisjon (jf. retningslinjenes punkt "Ny praksisperiode - ett forsøk brukt). 

  Konsekvensen av manglende dokumentasjon eller fravær som overstiger 20 prosent er at hele eller deler av praksisperioden må gjennomføres på nytt.

  Godkjent fravær som skal tas igjen

  Innvilgede permisjoner og egen/egne barns dokumenterte sykdom regnes som godkjent fravær.

  Alt godkjent fravær må tas igjen i form av forlenget praksisperiode, så sant dette er praktisk mulig. Det eneste unntaket gjelder innvilget permisjon ved studentpolitisk tillitsverv ved universitetet (se under). Ved utgangen av ordinær praksisperiode avgjør praksisveileder i samarbeid med praksisadministrasjonen hvordan et slikt fravær skal tas igjen. Studenten skal ta igjen fraværet snarest mulig, og senest innen utgangen av semesteret.

  Sykefravær:

  Ved sykefravær må studenten omgående varsle praksisstedet. Ved sykefravær inntil 3 dager, leveres egenmelding til praksislærer. Dersom det totale fraværet i praksisperioden overstiger 3 dager, leveres legeattest/sykemelding til praksislærer. Legeattest/sykemelding skal leveres senest når studenten er frisk og tilbake ved praksisstedet. Praksislærer skal føre fraværet på evalueringsrapporten, sammen med informasjon om hvordan fraværet er tatt igjen.

  Permisjon:

  Det kan søkes om permisjon fra praksisopplæringen. Dersom søknaden gjelder for minst én dag, må det søkes på eget skjema til praksisadministrasjonen så snart behovet for permisjon er kjent for studenten. Relevant dokumentasjon må være vedlagt søknaden. Permisjoner gis bare unntaksvis, for eksempel:

  • ved velferdsgrunner
  • ved gjennomføring av eksamener ved universitetet
  • når studenter driver toppidrett
  • inntil 2 dager permisjon per semester ved studentpolitisk tillitsverv ved OsloMet -storbyuniversitetet (slikt fraværet skal ikke tas igjen), inntil 2 dager permisjon per år i forbindelse med høytider knyttet til religion eller livssyn.

  Praksisadministrasjonen innvilger ikke permisjon i forbindelse med feriereiser, fritidsaktiviteter,1 deltakelse i tv-program, talentkonkurranser, kurs, seminar, arbeidsforhold, bryllup, diverse familie-/vennesamlinger o.l.

 • Ny og utsatt praksisperiode

  Praksisadministrasjonen må alltid kontaktes på praksis-lui@oslomet.no så snart en student vet at en praksisperiode ikke kan gjennomføres som normalt.

  Dersom en ikke gjennomført praksisperiode innebærer stopp i studiet, kan studenten ikke gå videre i studiet før praksisperioden er gjennomført og vurdert til bestått. Det vil fremgå av programplanen om praksis er et progresjonskrav og innebærer stopp i studiet.

  Når hele praksisperioden må gjennomføres på nytt, skilles det mellom «ny praksisperiode» og «utsatt praksisperiode».

  Ny praksisperiode – ett forsøk brukt

  Studenter som får vurderingen «ikke bestått» for en praksisperiode, kan framstille seg for praksis én gang til. Hele praksisperioden må gjennomføres på nytt ved neste ordinære gjennomføring. Dette vil føre til at studenten blir forsinket i studiet med ett år.

  Utsatt praksisperiode – ingen forsøk brukt

  Når militær verneplikt, innvilget permisjon fra studiet eller dokumentert sykdom fører til at en student har mer enn 20 prosent fravær fra praksis, må hele eller deler av praksisperioden tas på nytt.

  Studenten kan bli ett år forsinket i studieløpet, men har ikke brukt av sin ekstratid, og har heller ikke brukt et forsøk på å bestå praksis.

  To forsøk brukt – tap av studierett

  Dersom praksisperioden ikke er bestått, og det er brukt to forsøk, må studiet normalt avbrytes jf. forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet § 4-4. Det gjelder også dersom studenten har udokumentert fravær fra praksisopplæringen.

 • Tilpasset praksisperiode ved graviditet og fødsel

  Ved graviditet og fødsel kan studenter ha rett til tilpasset praksisperiode (jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-3 d). Studenten kontakter praksisadministrasjonen på praksis-lui@oslomet.no for veiledning, og sender inn skjemaet «Søknad om tilpasset praksisperiode ved graviditet og fødsel» så snart det blir klart at en praksisperiode ikke kan gjennomføres som normalt.

 • Utfordringer ved praksisstedet