Retningslinjer for søknader om godskriving og faglig godkjenning | Regelverk - Student

Retningslinjer for behandling av søknader om godskriving, fritak og faglig godkjenning ved OsloMet – storbyuniversitetet

Retningslinjer for behandling av søknader om godskriving, fritak og faglig godkjenning ved OsloMet – storbyuniversitetet

Fastsatt av studieutvalget ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet – storbyuniversitetet, heretter: OsloMet) 1. november 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-5 og forskrift om godskriving av høyere utdanning § 5, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10. april 2006, nå opphevet og erstattet av forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. desember 2018. Retningslinjene trådte i kraft fra det tidspunkt de ble fastsatt av det daværende studieutvalget.

1. Virkeområde

Retningslinjene gjelder ved behandling av søknader om godskriving, fritak og faglig godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler § 3-5.

2. Godskriving av norsk høyere utdanning

2-1 Hovedregel

Utdanning i form av beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra institusjon under lov om universiteter og høyskoler eller tidligere institusjon som nå er del av en institusjon under loven, skal godskrives med samme antall studiepoeng eller normert studietid etter tid-for-tid-prinsippet i den utstrekning utdanningen oppfyller de faglige kravene for en bestemt eksamen, grad eller utdanning ved OsloMet.

Godskriving av norsk utdanning i forhold til eksamen, grad eller yrkesutdanning ved OsloMet forutsetter at utdanningen hadde formell akkreditering, etablerings­godkjenning eller eksamensrett som høyere utdanning fra aktuell myndighet på det tidspunkt den ble gjennomført. Eldre utdanning uten formell akkreditering, etablerings­godkjenning eller eksamensrett kan likevel godskrives når dette er anbefalt av tidligere Nasjonalt koordinerende utvalg for godkjenning av eksamener (NKU) under Universitetsrådet eller av Universitets- og høgskolerådet, se punkt 2-4.

2-2 Godskriving med redusert uttelling

Godskriving etter tid-for-tid-prinsippet, jf. punkt 2-1, gjelder ikke eldre utdanninger på lavere grads nivå av tre års omfang eller mindre som ble godskrevet med redusert uttelling i det tidligere gradssystemet (cand.mag.-grad), jf. forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning § 6.

Dette gjelder følgende utdanninger:

Ingeniørutdanning

 • 3-årig ingeniørutdanning fra tidligere teknisk skole, som godskrives med 120 studiepoeng i en bachelorgrad.
 • 1-årig og 2-årig ingeniørutdanning etter spesielt opplegg for fagskoleteknikere, som godskrives med henholdsvis 60 og 120 studiepoeng i en bachelorgrad.
 • 2-årig utdanning fra de tekniske skolene før omleggingen i 1960-årene, som ikke godskrives som del av en bachelorgrad.

Ergoterapeututdanning

 • 2-årig ergoterapeututdanning, som godskrives med 90 studiepoeng i en bachelorgrad.
 • 3-årig ergoterapeututdanning etter planer før midlertidig rammeplan av 1986, som godskrives med 120 studiepoeng i en bachelorgrad.

Fysioterapeututdanning

 • 2-årig fysioterapeututdanning, som godskrives med 90 studiepoeng i en bachelorgrad.
 • 2 ½-årig fysioterapeututdanning, som godskrives med 120 studiepoeng i en bachelorgrad.
 • 2-årige videreutdanninger i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og i manuell terapi, som godskrives med 60 studiepoeng i en bachelorgrad.

Radiografutdanning

 • 3-årig radiografutdanning etter planer før rammeplan av 1987, som godskrives med 120 studiepoeng i en bachelorgrad.

Sykepleierutdanning

 • 3-årig sykepleierutdanning etter forskrifter av 1975 og tidligere, som godskrives med 60 studiepoeng i en bachelorgrad.
 • 3-årig sykepleierutdanning etter Wolanplanen 1975–1984, som godskrives med 90 studiepoeng i en bachelorgrad.
 • 3-årig sykepleierutdanning etter rammeplan av 1980, som godskrives med 90 studiepoeng i en bachelorgrad.

Vernepleierutdanning

 • 3-årig vernepleierutdanning etter plan før rammeplan av 1989 med prøveordning fra 1987, som godskrives med 90 studiepoeng i en bachelorgrad.

Praktisk-pedagogisk utdanning

 • Halvårlig praktisk-pedagogisk utdanning, som ikke godskrives som del av en bachelorgrad.
 • Halvårlig praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere, som ikke godskrives som del av en bachelorgrad.
 • 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning ved universiteter og vitenskapelige høgskoler etter rammeplan av 1992, som godskrives med 30 studiepoeng i en bachelorgrad.
 • 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere etter rammeplan av 1994, som godskrives med 30 studiepoeng i en bachelorgrad.

Maritim utdanning

 • 2-årig sertifikatrettet maritim utdanning inkludert utdanning i elektro/automasjon etter plan før ny planstruktur 1988, som godskrives som del en bachelorgrad i tråd med de anbefalinger som er gitt av tidligere Nasjonalt koordinerende utvalg for godkjenning av eksamener (NKU) under det daværende Universitetsrådet.

Musikkonservatorieutdanning

 • musikkonservatorieutdanning med eksamen før 1980, som godskrives i tråd med de anbefalinger som er gitt av tidligere Nasjonalt koordinerende utvalg for godkjenning av eksamener (NKU) under det daværende Universitetsrådet.

Høgskolen i Sør-Trøndelag, utdanning fra tidligere Statens næringsmiddeltekniske høgskole

 • utdanning etter plan før midlertidig rammeplan av 1987, som ikke godskrives som del av en bachelorgrad
 • 3-årig utdanning etter midlertidig studieplan av 1987, som godskrives med 120 studiepoeng i en bachelorgrad

Høgskolen i Stavanger, Avdeling Norsk hotellhøgskole

 • 2-årig administrasjonslinje etter studieplan av 1983, som godskrives med 60 studiepoeng i en bachelorgrad.

2-3 Godskriving av examen philosophicum og examen facultatum eller annen fakultetsspesifikk forprøve

For examen philosophicum og examen facultatum eller annen fakultets­spesifikk forprøve (forprøven i fonetikk og lingvistikk/språkvitenskap, humanioraprøven eller metodeprøven i samfunns­vitenskap) gjelder følgende godskrivingsregler:

 • Examen philosophicum og examen facultatum avlagt i høstsemesteret 2003 eller senere godskrives med det antall studiepoeng som framgår av karakterutskrift.
 • Examen philosophicum avlagt fra og med høstsemesteret 1998 til og med vårsemesteret 2003 godskrives med 15 studiepoeng i en bachelorgrad.
 • Examen philosophicum avlagt senest i vårsemesteret 1998 godskrives med 30 studiepoeng i en bachelorgrad.
 • Examen facultatum eller annen fakultetsspesifikk forprøve avlagt senest i vårsemesteret 2003 godskrives med 15 studiepoeng i en bachelorgrad i en bachelorgrad.
 • Examen philosophicum i kombinasjon med examen facultatum eller fakultets­spesifikk forprøve, der begge er avlagt senest i vårsemesteret 2003, godskrives med 30 studiepoeng i en bachelorgrad. Dette gjelder også når examen philosophicum er avlagt i vårsemesteret 1998 eller tidligere.

Examen philosophicum alene eller i kombinasjon med examen facultatum eller fakultets­spesifikk forprøve godkjennes ikke som den obligatoriske breddeenheten i en bachelorgrad på grunnlag av selvvalgt løp etter forskrift om studier og eksamen ved OsloMet § 2–3 første ledd bokstav c, selv om samlet omfang utgjør 30 studiepoeng.

2-4 Godskriving av eldre norsk utdanning uten formell akkreditering, etableringsgodkjenning eller eksamensrett

2-4-1 Anbefalinger fra Nasjonalt koordinerende utvalg for godkjenning av eksamener (NKU)

Eldre utdanning fra norsk institusjon eller tilbyder som på det aktuelle tidspunkt ikke hadde formell akkreditering, etableringsgodkjenning eller eksamensrett som høyere utdanning fra aktuell myndighet, godskrives som del av en bachelorgrad ved OsloMet i tråd med eventuelle anbefalinger gitt av tidligere Nasjonalt koordinerende utvalg for godkjenning av eksamener (NKU) under det daværende Universitetsrådet.

2-4-2 Tidligere bedriftsinterne videreutdanninger i sykepleie

Tidligere bedriftsinterne videreutdanninger i sykepleie, det vil si videreutdanninger som ble gjennomført før utdanningene fikk nasjonale rammeplaner og ble overført til høgskolene i 1999/2000, godskrives som del av en bachelorgrad i tråd med følgende anbefalinger fra Universitets- og høgskolerådet:

Videreutdanning i anestesisykepleie

 • Utdanning påbegynt fra 1980 gir 30 studiepoeng i en bachelorgrad.
 • Utdanning basert på Norsk Sykepleierforbunds (NSFs) undervisningsplan fra 1989 gir 60 studiepoeng i en bachelorgrad.

Videreutdanning i barnesykepleie

 • Utdanning påbegynt fra 1980 gir 30 studiepoeng i en bachelorgrad.
 • Utdanning basert på Norsk Sykepleierforbunds (NSFs) undervisningsplan fra 1990 gir 60 studiepoeng i en bachelorgrad.

Videreutdanning i intensivsykepleie

 • Utdanning påbegynt fra 1980 gir 30 studiepoeng i en bachelorgrad.
 • Utdanning basert på Norsk Sykepleierforbunds (NSFs) undervisningsplan fra 1989 gir 60 studiepoeng i en bachelorgrad.

Videreutdanning i operasjonssykepleie

 • Utdanning påbegynt fra 1980 gir 30 studiepoeng i en bachelorgrad.
 • Utdanning basert på Norsk Sykepleierforbunds (NSFs) undervisningsplan fra 1989 gir 60 studiepoeng i en bachelorgrad.

Videreutdanning i kreftsykepleie

 • Utdanning i kreftsykepleie fram til rammeplan av 1999 gir 30 studiepoeng i en bachelorgrad.

3. Fritak for deler av studium

Det kan gis fritak for deler av studium ved OsloMet på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak.

For ingeniørstudier gjelder i tillegg fritaksbestemmelser i forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning § 5, jf. også forskriften § 3.

4. Faglig godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

Utenlandsk utdanning som søkes godkjent som faglig jevngod med grad eller utdanning ved OsloMet eller som skal danne grunnlag for fritak for deler av studium ved OsloMet, må være offentlig godkjent eller akkreditert som høyere utdanning, og institusjonen må ha offentlig godkjenning eller akkreditering.

Utenlandsk høyere utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget (generell studiekompetanse) ved norske universiteter og høgskoler i henhold til gjeldende forskrift om opptak til høyere utdanning, godkjennes normalt ikke som del av en grad eller utdanning ved OsloMet. Oversikt over krav til generell studiekompetanse for søkere med utenlandsk utdanning framgår av GSU-listen. Utenlandsk høyere utdanning som går utover det minstekravet som er spesifisert i GSU-listen for det aktuelle land, godkjennes normalt med normert studietid etter tid-for-tid-prinsippet. Se likevel neste avsnitt.

Eldre yrkesrettet grad eller utdanning fra utlandet godkjennes normalt med samme antall studiepoeng som tilsvarende norsk utdanning fra samme tid, jf. punkt 2-2, under forutsetning av tilsvarende omfang og nivå på den utenlandske utdanningen på det aktuelle tidspunkt.

For øvrig godkjennes utenlandsk utdanning i tråd med eventuelle nasjonale retningslinjer fastsatt av departementet eller Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), generell godkjenning gitt av NOKUT eller anbefaling gitt av det tidligere Informasjons­senter for internasjonal utdanning (National Academic Information Centre, NAIC) under det daværende Norgesnettrådet.

5. Krav til dokumentasjon

Søker har selv ansvar for å legge fram dokumentasjon på utdanning som søkes godskrevet eller faglig godkjent eller som skal danne grunnlag for fritak ved OsloMet. Utdanningen må dokumenteres med offentlig attesterte kopier av vitnemål og karakterutskrifter. OsloMet kan kreve at originaldokumenter legges fram.

Søknad om godskriving, fritak eller faglig godkjenning, herunder søknad om fritak for deler av studium, må normalt også dokumenteres med programplaner og/eller emneplaner/ kursbeskrivelser, pensum­lister og liknende, som viser innhold, omfang og nivå på utdanningen og de enkelte deler av utdanningen som søkes godkjent. Om mulig bør det også framgå av dokumentasjonen hva slags læringsutbytte som er oppnådd gjennom utdanningen.

Utdanning fra utenlandsk institusjon skal dokumenteres ved vitnemål («diplom») og karakterutskrift på originalspråk og i oversettelse. Oversettelse skal normalt være til engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelse må være foretatt av statsautorisert translatør.

OsloMet og de enkelte fakulteter kan utarbeide skjemaer for søknader om godskriving, fritak og faglig godkjenning med angivelse av krav til dokumentasjon.

Fotnoter

[1] Forskrift om godskriving av høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10. april 2006 viderefører her særskilte godskrivingsregler fra forskrift om godskriving av grad, yrkesutdanning, utdanningsprogram, fag eller emne fra institusjon under lov om universiteter og høgskoler som del av cand.mag.-grad, fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 28. oktober 1998. Sistnevnte forskrift ble opphevet 10. april 2006.

[2] NKUs liste datert 1. oktober 1995 med tilleggsliste i brev fra Det norske universitetsråd (Universitetsrådet) av 1. april 1996.

[3] Brev fra Universitets- og høgskolerådet av 15. mai 2001 til medlemsinstitusjonene om vekttallsvurdering av de tidligere bedriftsinterne videreutdanningene i sykepleie.

[4] GSU-listen er tilgjengelig på NOKUTs nettsider.