Retningslinjer for gjennomføring av skoleeksamen under tilsyn - Student

Statisk artikkel

Retningslinjer for gjennomføring av skriftlig eksamen under tilsyn

Fastsatt av utdanningsutvalget 13. desember 2023 med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - Storbyuniversitetet § 6 (lovdata.no), fastsatt av styret ved OsloMet - storbyuniversitetet 15. juni 2023. Retningslinjene gjelder fra 1. januar 2024.

1. Generelt

1.1. Det er eksamenskontoret og eksamensinspektørene som har det administrative ansvaret for gjennomføringen av skriftlig eksamen under tilsyn. 

1.2. Hovedinspektør har ansvaret i eksamenslokalet under eksamen og er eksamenskontorets stedfortreder.  

1.3. Eksamensinspektørene skal bistå kandidatene med pålogging på PCer og digitalt eksamenssystem, utdeling av papir og kladdeark, samt annet kandidatene måtte ha behov for. 

1.4. Eksamenskontoret skal kontakte emneansvarlig ved spørsmål, uklarheter og ev. feil i eksamensoppgaven. Emneansvarlig eller dennes stedfortreder skal være tilgjengelig under eksamen, enten i eksamenslokalene eller på telefon. 

1.5. Hovedinspektør skal påse at kandidater med godkjente tilretteleggingsbehov får innfridd disse under gjennomføringen av eksamen. Eksamenskandidaten må melde seg hos en inspektør ved ankomst i eksamenslokalet.  

2. Før eksamen 

2.1. Kandidaten skal være i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen starter. 

2.2. Kandidaten må kunne framvise gyldig legitimasjon med bilde og skal signere kandidatlisten. 

2.3. Kandidater som kommer for sent, gis adgang til eksamen de første 60 minuttene etter at eksamen har begynt. Det gis normalt ikke tillegg i tid til kandidater som kommer for sent.  

2.4. Vesker, sekker, ytterklær o.l. plasseres på anvist sted i eksamenslokalet. Kun skrivesaker, tillatte hjelpemidler, gyldig legitimasjon og mat/drikke kan tas med på anvist plass.  

2.5. Mobiltelefoner, alle typer klokker og elektronisk utstyr med eller uten sender som ikke er tillatte hjelpemidler, kan ikke tas med til anvist plass. Alt elektronisk utstyr skal være avslått og plassert på anvist sted. Brudd på dette vil kunne ansees som forsøk på fusk. (jf. Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk, §7-5 i forskrift om studier og eksamen og §4-7 i Lov om universiteter og høyskoler). 

2.6. Kandidaten har selv ansvar for å sette seg inn i hvilke hjelpemidler som er tillatt brukt til den enkelte eksamen. Dersom det ikke er presisert annet, er det også kandidatens eget ansvar å skaffe tilveie tillatte hjelpemidler.  

3. Under eksamen 

3.1. De første 60 minutter etter at oppgaven er utlevert, har kandidatene ikke adgang til å trekke seg fra eksamen og forlate eksamenslokalet. 

3.2. Kandidater som har spørsmål, skal henvende seg til en av eksamensinspektørene. Det er ikke tillatt å kommunisere med andre kandidater eller andre personer under eksamen. Det gjelder både inne i lokalet og utenfor. 

3.3. Ved eksamen på papir må kandidaten bruke svart eller blå kulepenn. Det er kun innføringsark og kladdeark utdelt samme dag i eksamenslokalet som kan benyttes.  

3.4. Lån av hjelpemidler mellom kandidater under eksamen er ikke tillatt. 

3.5. Etter at kandidatene har inntatt anvist plass i eksamenslokalet, kan de ikke forlate plassen uten tillatelse fra eksamensinspektør. 

3.6. Ved feil i eksamensoppgavene skal kandidatene informeres så fort som mulig. Dersom det er praktisk mulig skal informasjon gis både skriftlig og muntlig.  

4. Etter eksamen 

4.1. Kandidatene har til disposisjon den oppgitte eksamenstiden. Etter at eksamenstiden er ute, har kandidatene ikke anledning til å svare på eksamensoppgaven. Ved eksamen på papir gis det en tilleggstid på 15 minutter til innlevering. Denne tilleggstiden kan kun benyttes til levering, sortering, rydding, føring av sidetall og kandidatnummer o.l.   

4.2. Besvarelser på papir som skannes inn ved digital eksamen regnes ikke som papireksamen. Det gis derfor ikke tilleggstid ved slike eksamener. Vedleggene må være ferdig utfylt og klare til innlevering ved eksamenstidens slutt. 

4.3. Kandidaten blir sittende på sin anviste plass inntil eksamensbesvarelsen er levert. Kladdeark kan ikke leveres inn som del av besvarelsen. Kandidaten må forlate eksamenslokalet når besvarelsen er levert. 

4.4. Benyttet og ubenyttet eksamenspapir som ikke er en del av innleveringen kan ikke tas med ut av eksamenslokalet. 

4.5. Ved uforutsette hendelser som for eksempel tekniske problemer, brann/brannalarm, strømbrudd gis det som et minimum tillegg i tid tilsvarende den tiden som går tapt.