Retningslinjer for egenbetaling av studier ved OsloMet | Regelverk - Student

Retningslinjer for egenbetaling av studier ved OsloMet

Retningslinjer for egenbetaling av studier ved OsloMet

Full tittel: Retningslinjer for egenbetaling av studieprogrammer, fag/emner eller kurs og vederlag fra eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter (privatister) ved OsloMet.

Fastsatt av styret for OsloMet (tidligere HiOA) 15.12.2017 med hjemmel i forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler § 3-2 tredje ledd, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.12.2006.

1. Egenbetaling

Egenbetaling for studieprogrammer, fag/emner eller kurs kreves i henhold til forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler, samt ifølge disse retningslinjer.

2. Fastsetting av egenbetalingen

2.1. Styret delegerer til dekan å fastsette egenbetaling og satser for de aktuelle studieprogrammer, fag/emner eller kurs i samsvar med nedenstående.

2.2.  Egenbetaling kan kreves i følgende tilfeller:
a) for kurs.
b) for fag/emner som normalt ikke er del av studieprogram som fører fram til grad eller yrkesutdanning.
c) for erfaringsbaserte mastergradsstudier.
d) av studenter som fyller opp ledige plasser på studieprogram eller fag/emner som er oppdragsfinansiert.

Egenbetalingen kan dekke kostnadene fullt ut, eller delvis ved at institusjonen finansierer deler av kostnadene. I tillegg skal det betales semesteravgift.

2.3.  Egenbetalingen fra studenten skal foreligge innen fastsatt frist.

3. Vederlag fra eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter (privatist)

3.1.  Styret selv fastsetter satser for å holde eksamen for kandidater som ikke er tatt opp som studenter til vedkommende studieprogram eller fag/emner, jf. forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler §2-1. Følgende satser fastsettes:

For eksamen(er) i ett emne med: 0-30 studiepoeng - kr 3000

For eksamen(er) i ett emne med: over 30 studiepoeng - kr 4000

I tillegg skal det betales semesteravgift iht. forskrift om studentsamskipnader §17.

3.2. Ved nytt eksamensforsøk på grunn av stryk eller som følge av gyldig fraværsgrunn, betales det ikke nytt vederlag for eksamensforsøk. For nytt eksamensforsøk i den hensikt å forbedre karakteren kreves vederlag etter angitte satser.

3.3.  For studieprogram der det er fastsatt egenbetaling for studenter, kan det fastsettes et høyere vederlag for privatister enn oppgitt i punkt 3.1, men ikke utover størrelsen på egenbetalingen.

4. Bekjentgjøring

Egenbetaling eller vederlag som kreves ifølge retningslinjene, skal gjøres kjent i god tid før kurs/eksamen starter/avvikles.