Droppe til innhold

Retningslinjer for arbeidskrav i alle emner på Institutt for barnehagelærerutdanningen (BLU)

Gjelder muntlige og skriftlige arbeidskrav, samt krav til faglig deltakelse. Vedtatt av instituttleder 15.05.2018

Følgende står i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet, §5-1 (2):

Det kan i programplan eller emneplan fastsettes krav om at obligatoriske aktiviteter, obligatorisk undervisning, obligatorisk deltakelse eller gjennomført praksis skal være godkjent før kandidaten får adgang til en eksamen eller får fortsette på studiet.

Det er program- og emneplanene som regulerer arbeidskravene og krav til faglig deltakelse.

Fastsettelse av frister for skriftlige og muntlige arbeidskrav

 1. Alle frister for arbeidskrav må være satt slik at vurdering av arbeidskravene er gjennomført og lister over studenter som skal trekkes fra eksamen er sendt til studieadministrasjonen (STU) senest to uker før eksamensdato (eget skjema).
 2. Dato for første og andre forsøk av arbeidskrav skal være satt av emneansvarlig eller studieleder i forkant av utlevering av arbeidskravet.
 3. Studenten er selv ansvarlig for å holde seg informert om gjeldende frister.

Fastsettelse av tidspunkt for krav til faglig deltakelse

 1. Det må komme tydelig frem av undervisningsplanen hvilken undervisning som har krav til faglig deltakelse og tidspunkt for denne.
 2. Form og tidspunkt/frist for kompensasjon for manglende tilstedeværelse må komme tydelig frem i undervisningsplanen.

Gjennomføring av skriftlig og muntlig arbeidskrav

 1. Arbeidskrav skal være levert/utført/fremført innen fastsatte frister som fremgår av det enkelte emnes undervisningsplan.
 2. Skriftlige arbeidskrav som leveres må være et reelt forsøk på å besvare oppgaveteksten. Blanke ark vurderes ikke og blir betraktet som ikke levert.
 3. Ved uforutsette hendelser skal emneansvarlig ha beskjed senest en time etter leveringsfrist, og skriftlige arbeidskrav legges ved mail, for å kunne vurderes.

Ved gyldig fravær

 1. Studenter med gyldig fravær må ta kontakt med faglærer innen arbeidskravets frist, herav også krav til faglig deltakelse, og melde om årsak til manglende innlevering/oppmøte. Legeerklæring/annen gyldig dokumentasjon skal sendes faglærer så raskt som mulig og senest 3 dager etter innleveringsfrist/fremføringsdag. På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon avgjør faglærer om nytt forsøk innvilges.
 2. Ved arbeidskrav innenfor tre dagers varighet og arbeidskrav med fremføringsdato, kan sykemelding for innleveringsdato/fremføringsdato godkjennes. Ved arbeidskrav med lengde utover tre dager må lengden på legeerklæringen stå i forhold til arbeidskravets periode.

Ved ikke oppfylte krav

 1. Studenter som får «ikke godkjent» arbeidskrav etter 2. forsøk, og studenter som ikke leverer/utfører/fremfører arbeidskrav innen første frist og som ikke har dokumentert gyldig årsak, mister eksamensretten i emnet som arbeidskravet peker mot. Det samme vil gjelde studenter som ikke har oppfylt kravene til faglig deltakelse.
 2. Neste mulighet for å gjennomføre arbeidskrav er neste gang det aktuelle emnet tilbys.
 3. Neste mulighet for å ta eksamen, forutsatt at arbeidskrav er godkjent, er ved neste ordinære eksamen.
 4. Studenter som mister retten til å gå opp til eksamen må selv melde seg opp på nytt i emnet. Studenten følger den til enhver tid gjeldene emneplanen.
 5. Alle henvendelser om eksamen sendes infosenter-lui@oslomet.no.

Vurdering av arbeidskrav

 1. Vurdering av skriftlige arbeidskrav skal være gitt innen 20 arbeidsdager fra innleveringsdato.
 2. Arbeidskrav vurderes til «Godkjent» eller «Ikke godkjent».
 3. Ved «ikke godkjent» skal det følge en tilbakemelding fra faglærer.
 4. Vurdering og tilbakemelding skal koordineres og gis til studentene samtidig.

Fusk på arbeidskrav

Retningslinjer for fusk på arbeidskrav er de samme som ved eksamen, jmf § 7-5 i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Når kan studenten ta arbeidskrav og eksamen på nytt

 • Neste mulighet for å gjennomføre arbeidskrav er neste gang det aktuelle emnet tilbys.  Studentene må selv ta kontakt med emneansvarlig for å få gjennomføre arbeidskravet.
 • Neste mulighet for å ta eksamen, forutsatt at arbeidskrav er godkjent, er ved neste ordinære eksamen. 
 • Studenter som mister retten til å gå opp til eksamen må selv melde seg opp til ny eksamen når arbeidskravet er bestått.