Droppe til innhold

Retningslinjer for arbeidskrav og aktiviteter med krav til faglig deltakelse

Gjeldende fra 01.08.19, fastsatt av prodekan for utdanning. Gjelder for alle emner på Institutt for barnehagelærerutdanningen (BLU)

Følgende står i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet, §5-1 (2):

Det kan i programplan eller emneplan fastsettes krav om at obligatoriske aktiviteter, obligatorisk undervisning, obligatorisk deltakelse eller gjennomført praksis skal være godkjent før kandidaten får adgang til en eksamen eller får fortsette på studiet.

Det er program- og emneplanene som regulerer arbeidskrav og krav til faglig deltakelse.

1. Fastsettelse av frister for skriftlige og muntlige arbeidskrav

 1. Alle frister for arbeidskrav må være satt slik at vurdering av arbeidskravene er gjennomført og lister over studenter som skal trekkes fra eksamen er sendt til studieadministrasjonen (STU) senest to uker før eksamensdato (eget skjema).
 2. Dato for første og andre forsøk av arbeidskrav, samt en tredje dato for de med gyldig fravær, skal være satt av emneansvarlig i forkant av utlevering av arbeidskravet.
 3. Studenten er selv ansvarlig for å holde seg informert om gjeldende frister.

2. Fastsettelse av tidspunkt for krav til faglig deltakelse

 1. Det må komme tydelig frem av undervisningsplanen hvilken undervisning som har krav til faglig deltakelse og tidspunkt for denne.
 2. Form og tidspunkt/frist for kompensasjon for manglende tilstedeværelse må komme tydelig frem i undervisningsplanen.

3. Gjennomføring av skriftlig og muntlig arbeidskrav

Arbeidskrav skal være levert/utført/fremført innen fastsatte frister som fremgår av Canvas eller det enkelte emnes undervisningsplan.

4. Forsøk

Alle studenter har mulighet til å levere til første og andre gangs innlevering. En student som får ikke godkjent, ikke leverer eller ikke møter uten gyldig fravær til et arbeidskrav, har brukt ett forsøk og får ett nytt forsøk på å fullføre arbeidskravet.

5. Ved gyldig fravær

 1. Dersom egen eller barns sykdom forhindrer studenten i å levere/møte må det fremlegges legeerklæring som omfatter dagen/dagene for innlevering/oppmøte. Legeerklæringen leveres snarest til studieadministrasjonen – absolutt senest fem dager etter fristen for innlevering/oppmøte.
 2. Legeerklæring er en forutsetning for å få levere til tredje dato og/eller gjennomføre kompensatorisk oppgave i forbindelse med krav om obligatorisk oppmøte.

6. Konsekvenser ved ikke oppfylte krav

 1. Studenter som får «ikke godkjent» arbeidskrav etter 2. forsøk, og studenter som ikke oppfyller kravene til faglig deltakelse, mister eksamensretten i emnet.
 2. Neste mulighet for å gjennomføre arbeidskrav er neste gang det aktuelle emnet tilbys.
 3. Neste mulighet for å ta eksamen, forutsatt at arbeidskrav er godkjent, er ved neste ordinære eksamen.
 4. Studenter som mister retten til å gå opp til eksamen må selv melde seg opp på nytt i emnet. Studenten følger den til enhver tid gjeldene emneplanen.
 5. Alle henvendelser om eksamen sendes infosenter-lui@oslomet.no.

7. Vurdering av arbeidskrav

 1. Vurdering av skriftlige arbeidskrav skal være gitt innen 20 arbeidsdager fra innleveringsdato.
 2. Arbeidskrav vurderes til «Godkjent» eller «Ikke godkjent».
 3. Ved «ikke godkjent» skal det følge en tilbakemelding fra faglærer.
 4. Vurdering og tilbakemelding skal koordineres og, så langt som mulig, gis studentene samtidig.

Fusk på arbeidskrav

Retningslinjer for fusk på arbeidskrav er de samme som ved eksamen, jmf § 7-5 i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet

Det samme gjelder ved fusk i forbindelse med registrering av oppmøte ved krav om faglig deltakelse.

chatbot-portlet