Retningslinjer for arbeidskrav på BLU - Student

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og obligatorisk undervisning. Gjelder for alle emner på Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og obligatorisk undervisning. Gjelder for alle emner på Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

Gjeldende fra 01.01.22, fastsatt av prodekan for utdanning.

Følgende står i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet, §6-4 (1):
Vilkår for å avlegge eksamen skal fremgå av emneplan. Det kan stilles krav om at arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter, tilstedeværelse eller gjennomført praksis må være oppfylt for å kunne avlegge eksamen.

Det er program- og emneplanene som regulerer arbeidskrav og krav til faglig deltakelse. Denne informasjonen er en utfylling av disse reguleringene

1. Fastsettelse av frister for skriftlige og muntlige arbeidskrav

 1. Alle frister for arbeidskrav må være satt slik at vurdering av arbeidskravene er gjennomført og lister over studenter som skal trekkes fra eksamen er sendt til studieadministrasjonen (STU) senest to uker før eksamensdato.
 2. Tap av eksamensrett er en alvorlig inngripen som får store konsekvenser for studenten. Det vil derfor være klageadgang på dette, jf forvaltningsloven.
 3. Arbeidskrav skal være levert/utført/fremført innen fastsatte frister som fremgår av Canvas eller det enkelte emnes undervisningsplan.
 4. Dato for første og andre forsøk av arbeidskrav, samt en tredje dato for studenter med gyldig fravær, skal være satt av emneansvarlig i forkant av utlevering av arbeidskravet.
 5. Studenter er selv ansvarlig for å holde seg informert om gjeldende frister.

2. Fastsettelse av tidspunkt for krav til faglig deltakelse

 1. Det må komme tydelig frem av undervisningsplanen hvilken undervisning som har krav til faglig deltakelse og tidspunkt for denne.

3. Antall forsøk på arbeidskrav

 1. Alle studenter har to forsøk på arbeidskrav. 
 2. En student som får vurderingen "ikke godkjent", ikke leverer eller ikke møter uten gyldig fravær til et arbeidskrav, har brukt ett forsøk. 
 3. Individuelt skriftlig arbeidskrav: alle studenter har mulighet til å levere til første og andre innlevering. Tredje innlevering er kun for studenter med gyldig fravær på første eller andre innlevering.

4. Ved gyldig fravær på arbeidskrav

 1. Dokumentasjon på fravær skal leveres snares til faglærer/veileder snarest, og senest fem dager etter fristen for innlevering/oppmøte.
 2. Studenter som ikke har gyldig dokumentasjon på manglende innlevering/fremmøte har brukt opp ett forsøk.
 3. Godkjent dokumentasjon for fravær (legeerklæring, eller egenmelding der dette aksepteres) er en forutsetning for å få levere/fremføre til ny dato. 
 4. Jfr. midlertidig forskrift om eksamen aksepteres egenmelding som dokumentasjon for fravær som skyldes egen eller barns sykdom, karantene eller andre forhold relatert til koronaviruset.

5. Ved gyldig fravær fra obligatorisk aktivitet

 1. Dokumentasjon for fravær skal leveres til faglærer/veileder snarest, og senest fem virkedager etter fristen for oppmøte på den obligatoriske aktiviteten. 
 2. Studenter som har gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver (kompensatorisk oppgave).
 3. Studenten har ett forsøk på å få godkjent den kompensatoriske oppgaven.

6. Konsekvenser ved ikke oppfylte krav

 1. Studenter som får vurderingen «ikke godkjent» arbeidskrav etter andre forsøk, og studenter som ikke oppfyller kravene til faglig deltakelse, mister adgangen til å avlegge eksamen i emnet.
 2. Neste mulighet for å gjennomføre arbeidskrav er neste gang det aktuelle emnet tilbys.
 3. Neste mulighet for å ta eksamen, forutsatt at arbeidskrav er godkjent, er ved neste ordinære eksamen.
 4. Studenter som mister retten til å gå opp til eksamen må selv melde seg opp på nytt i emnet. Studenten følger den til enhver tid gjeldene emneplanen.
 5. Alle henvendelser om eksamen sendes infosenter-lui@oslomet.no.

7. Vurdering av arbeidskrav

 1. Vurdering av skriftlige arbeidskrav skal være gitt innen 20 virkedager fra innleveringsdato.
 2. Arbeidskrav vurderes til «godkjent» eller «ikke godkjent».
 3. Ved «ikke godkjent» skal det følge en tilbakemelding fra faglærer.
 4. Vurdering og tilbakemelding skal koordineres og, så langt som mulig, gis studentene samtidig.

8. Fusk på arbeidskrav

 1. Retningslinjer for fusk på arbeidskrav er de samme som ved eksamen, jf § 7-5 i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet.
 2. Det samme gjelder ved fusk/urkundsforfalskning i forbindelse med registrering av oppmøte ved krav om faglig deltakelse.

9. Krav om 80 prosent tilstedeværelse i alle emner på utdanningen

 1. En student kan ha inntil 20 prosent fravær i det enkelte emnet. Fravær over 20 prosent medfører at studenten mister retten til å avlegge eksamen i det aktuelle emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver (kompensatorisk oppgave). Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 40 prosent på heltid og ABLU (50 prosent på deltid), uansett fraværsgrunn.

 2. Studenter må selv ta kontakt med sin faglærer dersom man passerer 20 prosent fravær, og etterspørre alternativ/kompensatorisk oppgave.

 3. Det gis kun ett forsøk på å få godkjent alternativ oppgave/ kompensatorisk oppgave.

 4. Informasjon om hvor mye 20 prosent fravær utgjør i det enkelte emnet, finnes i Canvas.

 5. Det skal ikke leveres legeerklæring for fravær inntil 20 prosent, og det skilles ikke mellom gyldig og ikke gyldig fravær.

 6. Læreren kan gjerne informeres om årsaken til fraværet. Dette er imidlertid ikke et krav.

 7. I undervisning hvor det benyttes skanner til nærværsregistrering, har studenten selv ansvar for å sjekke at studenten har blitt registrert i fagpersonweb, før undervisningens slutt.

 8. Dersom en student har fravær fra deler av en undervisningsøkt kan dette medføre fravær på hele økten/alle timene. (En økt er på 2-8 timer).

 9. Studenter må selv følge med på antall fraværsdager/timer.

 10. Studenter som blir trukket fra eksamen pga. fravær eller manglende gjennomført/godkjent kompensatorisk oppgave må ta emnet på nytt neste gang emnet gjennomføres. Dette vil normalt medføre at studenten blir forsinket i studiet fordi det ikke vil være mulig å ha 80% tilstedeværelse på emner på ulike studieår som går samtidig.

10. Fusk på registrering av oppmøte

 1. Juks/falsk underskrift ved registrering av oppmøte ved frammøtepliktig undervisning/læringsaktivitet sees på som dokumentasjonsforfalskning (Straffelovens 18.kapittel §§ 179-182) og kan gi grunnlag for utestengelse på eksamen i emnet.

 2. Eksempler på juks knyttet til frammøteregistrering

  • Student som får en medstudent til å underskrive ved eget fravær

  • Student som skriver falsk navn/annet navn på et dokument

  • Student som skriver under med sitt eller andres navn ved oppstart og forlater undervisningen i løpet av dagen uten å gi melding til faglærer

  • Student som ved navneopprop svarer bekreftende for student som ikke er til stede