Droppe til innhold

Reglement for leie av lokaler for studentforeninger

OsloMet låner ut lokaler til godkjente og registrerte studentforeninger jamfør følgende kriterier.

Regler for utlån og utleie av lokaler ved OsloMet (tidligere HiOA)

Fastsatt av høgskoledirektøren 31. januar 2013.

 1. I den grad lokaler OsloMet disponerer ikke er reservert for undervisning eller andre aktiviteter i høgskolens regi, kan institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner låne eller leie lokalene til arrangement innenfor universitetets kjernevirksomhet, under forutsetning av at bruken ikke kan sies å komme i konflikt med høgskolens verdigrunnlag eller formål. Lokaler kan også leies ut til kommersielle aktører men da bare dersom virksomheten ikke er konkurrerende med høgskolen eller er i konflikt med høgskolens verdier og formål. Tvilstilfeller avgjøres av høgskoledirektøren.
 2. Lokalene kan ikke reserveres for utlån/utleie i undervisningsperiodene før det er helt klart at høgskolen ikke skal benytte dem. Studieavdelingen setter årlige frister for dette.
 3. Lokaler kan lånes ut til opplysningsorganisasjoner som etter Lov om voksenopplæring har rett til frie lokaler i offentlige bygninger for studiepoenggivende studievirksomhet. For øvrig skal lokaler normalt leies ut mot et vederlag. Høgskolens kostnader til vakthold, renhold, rydding og bruk av utstyr skal alltid dekkes.
 4. Det skal inngås skriftlig avtale om alle utlåns- og utleieforhold der ansvarsforholdene er avklart.
 5.  Henvendelser om utlån/utleie av lokaler behandles av KK-senteret, eventuelt i samråd med vedkommende fakultet eller studieavdelingen. For spesialrom forutsettes det avtalt med vedkommende fakultet om rommet kan lånes/leies ut. Eiendomsavdelingen sørger for at det inngås avtale.
 6. Godkjente studentforeninger ved OsloMet kan få bruke høgskolens lokaler uten å betale leie jamfør «Retningslinjer for studentforeninger som bruker lokaler ved OsloMet (tidligere HiOA)».

Retningslinjer for studentforeninger som bruker lokaler ved OsloMet

 1. Godkjente studentforeninger kan etter søknad få bruke OsloMet's lokaler til studie- og studentaktiviteter uten å betale leie. Studentforeninger som ønsker å bruke OsloMet's lokaler må sende søknad til KK-senteret senest to uker før arrangementet finner sted.
 2. Undervisningslokaler kan ikke reserveres for utlån i undervisningsperiodene før det er helt klart at høgskolen ikke skal benytte dem. Studieavdelingen setter årlige frister for dette.
 3. Arrangement i regi av studentforeninger skal primært være for studenter ved OsloMet. Dersom et arrangement er åpent for utenforstående skal ikke disse utgjøre flertallet av deltagerne.
 4. Studentforeninger kan ikke låne lokaler for framleie til privatpersoner, organisasjoner eller kommersielle virksomheter utenfor universitetet.
 5. Leietaker er selv ansvarlig for å sette seg inn i og overholde OsloMet's reglement. Brudd på leieavtale og reglement kan føre til kansellering av arrangement og annullering av leieavtale.

Relatert informasjon

Retningslinjer for filmvisning på OsloMet (tidligere HiOA).

chatbot-portlet