Rapport skikkethetssaker 2015-2016 | Skikkethetsvurdering | Rettigheter og plikter - Student

Rapport vedrørende skikkethetssaker

Rapport vedrørende skikkethetssaker

Årsrapport for arbeidet med skikkethetssaker i 2021

Skikkethetsvurdering er hjemlet i § 4-10 i Lov om universiteter og høyskoler, og omfatter studenter som skal ut i yrker hvor de skal ivareta sårbare grupper, som elever, barnehagebarn, pasienter, klienter og brukere. For å kunne skrive ut vitnemål fra utdanninger som omfattes av § 1 i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning skal det ligge til grunn at kandidaten er vurdert som skikket for yrket.

Skikkethetsvurdering skjer både løpende og særskilt. Løpende skikkethetsvurdering av den enkelte student foregår kontinuerlig gjennom hele studieløpet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Dette innebærer at lærere, praksislærere, veiledere og andre som har med studenten å gjøre i utdanningssituasjonen har et ansvar for å følge med og foreta løpende vurderinger. Særskilt skikkethetsvurdering starter med innlevert tvilsmelding som behandles av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. Institusjonsansvarlig undersøker saken, kaller inn studenten til vurderingssamtale, og følger opp saken videre.

OsloMet tilbyr 22 utdanninger som omfattes av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. I oversikten over utdanninger regnes alle lærerutdanninger som én utdanning i forskriften, disse utdanningene utgjør ved OsloMet både yrkesfaglærerutdanninger, praktisk-pedagogiske utdanninger, grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanninger og barnehagelærerutdanning.

Rapporten gir en oversikt over organiseringen av arbeidet ved OsloMet, og status for saker som det har vært arbeidet med i løpet av 2021. Tallene for skikkethet rapporteres til DBH hvert kalenderår.

Organisering av arbeidet med skikkethetsvurdering ved OsloMet

Per januar 2022 er det saksbehandlere ved alle fakulteter, samt institusjonsansvarlig ansatt i avdeling for utdanning i den sentrale administrasjonen ved universitetet. I tillegg er det fra januar 2022 en stedfortredende institusjonsansvarlig i 20 prosent stilling. Ressursene var fordelt på følgende måte i 2021;

3 ved Fakultet for helsevitenskap, 3 ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, 1 ved Fakultet for samfunnsvitenskap og 1 ved Fakultet for teknologi, kunst og design.

Status for særskilt skikkethetsvurdering

Det ble i 2021 mottatt 60 meldinger om tvil om skikkethet fordelt på 54 studenter. Saksmengden ved OsloMet - storbyuniversitetet har vært relativt stabil de siste årene.

Fakultet for helsevitenskap

Det var 24 nye tvilsmeldinger i 2021 fordelt på følgende institutt

 • Institutt for ergoterapi og ortopediingeniør; 2 tvilsmelding fordelt på 2 student
 • Institutt for fysioterapi; 1 tvilsmelding på 1 student
 • Institutt for naturvitenskaplige helsefag; 5 tvilsmeldinger fordelt på 4 studenter
 • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid; 16 tvilsmeldinger fordelt på 15 studenter

Fakultet for lærerutdanninger og internasjonale studier

Det var 29 nye tvilsmeldinger i 2021 fordelt på følgende institutt

 • Institutt for barnehagelærerutdanning; 7 tvilsmeldinger på 6 studenter
 • Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning; 11 tvilsmeldinger på 10 studenter
 • Institutt for yrkesfaglærerutdanning; 11 tvilsmeldinger på 9 studenter

Fakultet for samfunnsvitenskap

Det var 3 nye tvilsmeldinger i 2021 fordelt på følgende institutt

 • Institutt for sosialfag; 3 tvilsmeldinger fordelt på 3 studenter

Fakultet for teknologi, kunst og design

Det var 4 nye tvilsmeldinger i 2021 fordelt på følgende institutt

 • Institutt for estetiske fag; 4 tvilsmeldinger på 4 studenter

Pågående saker per januar 2022, fordelt på år sakene først ble meldt inn

 • 2021; 18 saker pågående
 • 2020; 15 saker pågående
 • 2019; 1 saker pågående
 • 2018: 5 saker pågående
 • 2017: 1 sak pågående

Samtaler med studenter

Med koronapandemien har det også i 2021 vært utfordringer i sikkerhetsarbeidet, på samme måte som i 2020. Utfordringene har imidlertid vært færre enn i 2020, særlig fordi praksis i større grad har blitt gjennomført ordinært i 2021.

Det ble gjennomført 49 vurderingssamtaler og 36 oppfølgingssamtaler i 2021. De fleste samtalene ble gjennomført digitalt vårsemesteret 2021. I høstsemestret ble de fleste samtalene gjennomført med fysisk oppmøte, med unntak av samtaler i desember.

I tråd med utviklingen de siste årene har også flere av sakene vi i 2021 fikk oversendt til særskilt skikkethetsvurdering vært mer komplekse enn tidligere. Det er også flere pågående saker fra tidligere år som krever flere møter og mer oppfølging, både til forberedelse av sakene og etterarbeid. I løpet av 2021 er det fortsatt flere studenter som har med seg advokat til første samtale. Andre har med seg fagforeningsrepresentanter, familie eller tillitsvalgte studenter, mens noen fortsatt velger å møte alene – selv om vi anbefaler dem å ha med seg en person. Antall tvilsmeldinger har vært relativ stabil de siste årene. Det er noe variasjon i hvilke utdanninger vi får tvilsmeldinger fra, i 2021 er det en økning i meldinger fra de yrkesfaglige utdanningene.

Vi ser fremdeles en tendens til at det er en økning i godt voksne studenter som blir meldt til skikkethetsvurdering, samt at det er flere som meldes på grunn av problemer med å gjøre seg godt forstått på norsk språk, samt egen psykisk helse knyttet til de sårbare gruppene skikkethetsvurdering skal ivareta.

Opplæring og informasjon

Det er i stillingen til institusjonsansvarlig lagt ansvar for informasjon til studentene om skikkethetsvurdering og informasjon til ansatte og praksisfelt ved behov og etter avtale. Institusjonsansvarlig har også frem til høsten 2021 ledet det nasjonale nettverket av institusjonsansvarlige og har jevnlig forelesinger og kurs for andre institusjoner.

Det er 2021 gjennomført:

 • forelesinger for førsteårsstudenter som omfattes av ordningen (24)
 • forelesinger for studenter i andre studieår eller før praksis etter ønske fra utdanningen (8)
 • forelesinger / kurs / for ansatte etter avtale (13)
 • forelesinger på førpraksismøter for praksisfeltet ved OsloMet (12)
 • kurs/forelesinger for andre eksterne (5)
 • deltagelse på ledermøter, formelle og uformelle samtaler med ansatte og studenter i om skikkethetssakene, både før, under og etter tvilsmelding

Møter for saksbehandlerne som arbeider med skikkethetsvurdering er avholdt 2 ganger. Opplæring til nye saksbehandlere er gitt av institusjonsansvarlig og andre saksbehandlere.

Institusjonsansvarlig Kari Kildahl gikk av som leder for arbeidsutvalget for institusjonsansvarlige, i slutten av oktober 2021 på den nasjonale konferansen for skikkethetsvurdering, etter å ha ledet dette fra 2012. Lederansvaret ligger nå hos Høyskolen i Østfold.

For spørsmål vedrørende skikkethet

Kontakt institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved OsloMet Kari Kildahl