Rapport skikkethetssaker 2015-2016 | Skikkethetsvurdering | Rettigheter og plikter - Student

Årsrapport 2022 - skikkethetsvurdering

Årsrapport 2022 - skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering ved OsloMet

Skikkethetsvurdering er hjemlet i § 4-10 i Lov om universiteter og høyskoler, og omfatter studenter som skal ut i yrker hvor de skal ivareta sårbare grupper; elever, barnehagebarn, pasienter, klienter og brukere. For å kunne utstedte vitnemål fra utdanninger som omfattes av § 1 i forskrift om skikkethetsvurdering skal det ligge til grunn at kandidaten er vurdert som skikket for yrket. Dette pålegger OsloMet, som et stort profesjonsuniversitet, et stort ansvar til å vurdere den enkelte students skikkethet for fremtidig yrke. 

Skikkethetsvurdering foregår både løpende og særskilt. Løpende skikkethetsvurdering av den enkelte student foregår kontinuerlig gjennom hele studieløpet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Dette innebærer at lærere, praksislærere, veiledere og andre som har med studenten å gjøre i utdanningssituasjonen har et ansvar for å foreta løpende vurderinger. Særskilt skikkethetsvurdering starter med innlevert tvilsmelding som behandles av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. Institusjonsansvarlig undersøker saken, kaller inn studenten til vurderingssamtale, og følger opp saken videre.

OsloMet tilbyr 22 utdanninger som omfattes av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. I oversikten over utdanninger regnes alle lærerutdanninger som én utdanning i forskriften, disse utdanningene utgjør ved OsloMet både yrkesfaglærerutdanninger, praktisk-pedagogiske utdanninger, grunnskolelærerutdanninger og faglærerutdanninger. 

Kunnskapsdepartementet sendte forslag til revidert forskrift om skikkethetsvurdering på høring høsten 2022. Det er foreslått å innlemme en rekke nye utdanninger i forskriften, ved OsloMet gjelder dette både enkelte grunnutdanninger, samt en rekke videre- og masterutdanninger, primært innen helsefag.  

Rapporten gir en oversikt over organiseringen av arbeidet ved OsloMet, og status for saker det har vært arbeidet med i løpet av 2022. Tallene for særskilte skikkethetssaker rapporteres til DBH hvert kalenderår.  

Organisering av arbeidet med skikkethetsvurdering ved OsloMet

Per januar 2023 er det saksbehandlere ved alle fakulteter, samt institusjonsansvarlig ansatt i avdeling for utdanning i den sentrale administrasjonen ved universitetet. I tillegg er det fra januar 2022 en stedfortredende institusjonsansvarlig i 20 prosent stilling. Studieledere med faglig ansvar for de enkelte utdanningene jobber også med skikkethetssakene. 

Mangeårig institusjonsansvarlig ved OsloMet, Kari Kildahl gikk av med pensjon 1. oktober 2022. Nayén Bacci Myhrvold har overtatt stillingen som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, og Anja Marie Enger er ny stedfortredende institusjonsansvarlig. 

Fordeling av ressurser i 2022 

 • Fakultet for helsevitenskap: 3 saksbehandlere våren 2022 og 3 saksbehandlere høsten 2022.

 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier: 3 saksbehandlere våren 2022 og 4 saksbehandlere høsten 2022.
 • Fakultet for samfunnsvitenskap: 1 saksbehandler våren 2022 og 2 saksbehandlere høsten 2022. 
 • Fakultet for teknologi, kunst og design: 1 saksbehandler våren 2022 og 1 saksbehandler høsten 2022. 
 • Avdeling for utdanning (fellesadministrasjonen): 1 institusjonsansvarlig i (80 %) våren 2022 og 1 institusjonsansvarlig (100 %) høsten 2022. 
 • Avdeling for utdanning (fellesadministrasjonen): 1 stedfortredende institusjonsansvarlig (20 %) gjennom vår og høst 2022.

Status for særskilt skikkethetsvurdering

Det ble i 2022 mottatt 86 meldinger om tvil om skikkethet fordelt på 75 studenter. I tillegg er det mottatt flere meldinger om tvil i allerede pågående saker fra foregående år. 

Saksmengden ved OsloMet har vært relativt stabil de siste årene, men det var en økning i antall saker i 2022. Det er noe variasjon i hvilke utdanninger det er flest saker. I 2022 er det en økning i tvilsmeldinger for barnehagelærerutdanningene, og utdanninger innen både naturvitenskapelige helsefag og ergoterapi. Ved noen av lærerutdanningene er det færre saker, mens det er en økning ved andre lærerutdanninger. Det er også varierende hvilke utdanninger som blir tilbudt, samt endringer til femårige løp ved flere lærerutdanninger. 

Under følger oversikt over mottatte meldinger om tvil, fordelt på de ulike instituttene. 

Fakultet for helsevitenskap

Det var 46 nye tvilsmeldinger i 2022 fordelt på følgende institutt

 • Institutt for ergoterapi og ortopediingeniør; 9 tvilsmelding fordelt på 7 studenter 
 • Institutt for fysioterapi; 1 tvilsmelding på 1 student
 • Institutt for naturvitenskaplige helsefag; 11 tvilsmeldinger fordelt på 10 studenter
 • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid; 19 tvilsmeldinger fordelt på 18 studenter
 • Institutt for adferdsvitenskap; 6 tvilsmeldinger fordelt på 6 studenter

Fakultet for lærerutdanninger og internasjonale studier

Det var 26 nye tvilsmeldinger i 2022 fordelt på følgende institutt

 • Institutt for barnehagelærerutdanning; 17 tvilsmeldinger fordelt på 13 studenter. 
 • Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning; 4 tvilsmeldinger på 4 studenter 
 • Institutt for yrkesfaglærerutdanning; 5 tvilsmeldinger på 3 studenter

Fakultet for samfunnsvitenskap

Det var 4 nye tvilsmeldinger i 2022 fordelt på følgende institutt

 • Institutt for sosialfag; 4 tvilsmeldinger fordelt på 4 studenter

Fakultet for teknologi, kunst og design

Det var 10 nye tvilsmeldinger i 2022 fordelt på følgende institutt

 • Institutt for estetiske fag; 10 tvilsmeldinger på 9 studenter

Pågående saker per januar 2022, fordelt på år sakene først ble meldt inn

 • 2022: 47 saker pågående
 • 2021; 7 saker pågående
 • 2020; 6 saker pågående
 • 2018: 3 saker pågående
 • 2017: 1 sak pågående

Vurderings- og oppfølgingssamtaler med studenter

Med koronapandemien var det også i begynnelsen av 2022 noen utfordringer i sikkerhetsarbeidet. Utfordringene har imidlertid vært langt færre og av mindre omfang i 2022 ettersom samfunnet åpnet opp i midten av februar. Praksis, vurderings- og oppfølgingssamtaler og utvidet veiledning kunne gjennomføres som normalt fra februar 2022. 

Ny institusjonsansvarlig og stedfortredende institusjonsansvarlig har gjennomført 40 vurderingssamtaler og 28 oppfølgingssamtaler i 2022. I tillegg gjennomførte tidligere institusjonsansvarlig flere samtaler våren 2022.  De aller fleste samtaler ble gjennomført fysisk vårsemesteret 2022 med unntak av samtaler i januar og fram til midten av februar. I høstsemestret ble alle samtaler gjennomført med fysisk oppmøte. Institusjonsansvarlig ser stor nytteverdi av å møte studentene til fysiske samtaler. 

I tråd med utviklingen de siste årene har også flere av sakene vi i 2022 fikk oversendt til særskilt skikkethetsvurdering vært komplekse. Det er også flere pågående saker fra tidligere år som fremdeles følges opp. Enkelte studenter har med seg advokat til første samtale, men dette har ikke vært veldig utbredt i 2022. Andre har med seg familie, venner eller medstudenter, gjerne tillitsvalgte. Noen studenter velger å møte alene – selv om de anbefales å ha med seg en person. I samtale med studentene, og særlig de som møter alene, spør alltid institusjonsansvarlig om studenten har noen fortrolig som kan støtte dem i prosessen. Det kan være belastende å være under særskilt skikkethetsvurdering, og studenter får informasjon om ulike støttetilbud både på campus og hos SiO. 

Det er en fremdeles en tendens til at det er en flere godt voksne studenter som blir meldt til skikkethetsvurdering, samt at det er flere som meldes på grunn av problemer med å gjøre seg godt nok forstått på norsk språk. Store utfordringer med norsk språk kan være en risiko for de sårbare gruppene som skikkethetsvurdering skal ivareta. Det er også flere saker med yngre studenter, og i skikkethetsarbeidet merkes ringvirkningene av pandemien. Flere studenter strever med å forstå rollen som student på en profesjonsutdanning, med ansvaret det innebærer, både for ansvar for egen læring og krav til fremtreden i praksis. Blant annet ses det i flere saker meldt fra praksisfeltet en utstrakt og upassende brukt av mobiltelefon, samt utfordringer med å forholde seg til beskjeder, komme til tiden og lignende. 

Opplæring og informasjon

Det er i stillingen til institusjonsansvarlig lagt ansvar for informasjon til studentene om skikkethetsvurdering og informasjon til ansatte og praksisfelt ved behov og etter avtale. Informasjonsarbeidet i 2022 var delt mellom Kari Kildahl og ny institusjonsansvarlig, Nayén Bacci Myhrvold. Oversikten for 2022 er derfor mangelfull. 

Det er i 2022 gjennomført:

 • Minst 23 forelesinger for førsteårsstudenter som omfattes av ordningen
 • 2 forelesninger på feltforberedende kurs 
 • Flere forelesinger for studenter i andre studieår eller før praksis etter ønske fra utdanningen
 • Deltagelse på stand for «studentstøttedager», 3 dager
 • 2 kurs for nyansatte/ansatte (2 timers kurs i Pilestredet og Kjeller høsten 2022)
 • Forelesinger / kurs / for ansatte etter avtale
 • Forelesinger for praksisfeltet ved OsloMet, samt på ulike praksissteder (sykehus)
 • Deltagelse på ledermøter/instituttmøter/seksjonsmøter, formelle og uformelle samtaler med ansatte og studenter om skikkethetssakene, både før, under og etter tvilsmelding
 • Innlegg på nasjonal konferanse for skikkethetsvurdering, samt deltakelse i paneldebatt
 • Samarbeidsmøte med SiO helse, inkludert gjennomgang av rutine
 • Innspilling av 2 kortere filmer om skikkethetsvurdering, og en lengre forelesning

Møte for saksbehandlerne som arbeider med skikkethetsvurdering er avholdt to ganger. Opplæring til nye saksbehandlere er gitt av institusjonsansvarlig og andre saksbehandlere. 

Pågående og planlagte utviklingsoppgaver

Ved OsloMet er det gode rutiner for arbeidet med skikkethetsvurdering. I takt med endringer i samfunnet, samt økende saksmengde vil det likevel være behov for å utvikle arbeidet. Høsten 2022 er det for å ivareta personvern på en bedre måte blitt opprettet både et nettskjema for innlevering av skjema for tvilsmelding, samt et nettskjema for opplasting av dokumentasjon i forbindelse med særskilt skikkethetsvurdering. Det er etablert en mer utstrakt bruk av teams som plattform for kommunikasjon på tvers. Det er i tillegg påbegynt, og planlagt, innspilling av flere filmer som kan brukes som et supplement i informasjonsarbeidet. 

Planlagte utviklingsoppgaver dreier seg i hovedsak om tilbud om utvidet veiledning og oppfølging, noe som er en lovpålagt oppgave. Flere institutter har faste veiledere som påtar seg oppdraget med utvidet veiledning i skikkethetssakene. Det er likevel behov for både å sette av mer ressurser til dette arbeidet, samt sørge for mer opplæring. Videre er det ønskelig med flere tilbud til studenter som har utfordringer med norsk språk. Tiltak som studentmentorer, språkmakker og språkkurs knyttet til fagspråk ville vært gode supplement til dagens tilbud ved universitetet. SiO helse ser på muligheten av å utvikle et nytt kurstilbud som fokuserer på konsentrasjonsevne og oppmerksomhet i en digital tidsalder, dette ville vært et nyttig tilbud til flere studenter underlagt særskilt skikkethetsvurdering. 

For spørsmål vedrørende skikkethet

Kontakt institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved OsloMet Nayen Bacci Myhrvold eller stedfortredende institusjonsansvarlig Anja Marie Enger