Droppe til innhold

Praksisinformasjon for lærerstudenter ved yrkesfaglærerutdanningen, Teknologiske fag

Nedenfor finner du overordnet administrativ praksisinformasjon.

Veiledet pedagogisk praksis er en sentral og obligatorisk del av lærerutdanningen. Det forventes at studenten leser og setter seg inn i det som gjøres tilgjengelig av informasjon om temaet. Dette gjelder både innhold på denne nettsiden, studienettsiden, studentnettsidene og det som publiseres i Canvas. 

OVERSIKT

#1. Studietilhørighet

#2. Studiestart

#3. Nasjonale rammer

#4. Universitetets rammer og retningslinjer

#5. Tidspunkt, omfang og innhold - praksiskalender / praksisguide

#6. Praksisavtaler, utplassering og reise

#7. Særskilt tildeling / tilpasset periode

#8. Fravær fra praksisopplæringen

#9. Klage på praksisopplæring

#10. Vurdering / fare for ikke bestått praksis

#11. Skikkethetsvurdering

#12. Rettigheter og plikter

#13. Øvrige relevante lenker

#14. Informasjon for praksissteder

#15. Kontaktinformasjon

 

1. STUDIETILHØRIGHET:

 

2. VIKTIG VED STUDIESTART - POLITIATTEST / TAUSHETSPLIKT

Du må ha levert gyldig politiattest før du kan gå ut i praksis. Søk om politiattest så raskt som mulig etter at du har fått tilbud om studieplass. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder når den leveres.

Taushetsplikt aksepteres av studenten når undervisningsplanen godkjennes i Studentweb. Studenten er også underlagt gjeldende lov- og regelverk for personalet ved det aktuelle praksisstedet. Studenten omfattes også av opplysningsplikt.

 

3. NASJONALE RAMMER - ANTALL DAGER

Begrepet praksisopplæring brukes om en planmessig opplæring som foregår i autentiske yrkessituasjoner under veiledning av en person med yrkesutdanning og yrkespraksis.

I tillegg til Nasjonale retningslinjer for utdanningen, skal studentene følge studiets Forskrift om rammeplan. Studenten skal ha totalt 70 dager pedagogisk praksis, fordelt slik:

60 dager: i ordinær videregående opplæring

10 dager: i ungdomstrinnet

 

4. UNIVERSITETETS RAMMER OG RETNINGSLINJER

Formelle forhold rundt praksisgjennomføring står beskrevet i den til enhver tid gjeldende forskrift om studier og eksamen (kapittel om Veiledet praksis), i studiets program- og emneplaner og i studiets retningslinjer for praksisopplæring.

5. TIDSPUNKT, OMFANG OG INNHOLD - PRAKSISKALENDER / PRAKSISGUIDE

Praksiskalenderen viser tidspunkt for praksis for gjeldende studieår. Denne publiseres i vårsemesteret i forkant av studieåret. Vi anbefaler at periodene legges inn i privat kalender. Se for øvrig punktet nedenfor om fravær.

Praksisguiden for studiet gir bl. a. en oversikt over antall perioder, antall dager pr. periode, tidsrom (høst/vår), formål, organisering, eventuelle oppmøtebetingelser, vurdering etc. Det skal gjennomføres hele arbeidsdager.

 

6. PRAKSISAVTALER, UTPLASSERING OG REISE

Universitetet inngår samarbeidsavtale om praksisopplæring med egnede utdanningsinstitusjoner over hele landet.  Praksisadministrasjonen innhenter plasser via skolenes ledelse, og fordeler disse på klassene/studentene. Studenten kan ikke selv inngå avtale om praksisplass, den inngås formelt via universitetet. Dette gjelder også for de som eventuelt skal gjennomføre praksis ved egen arbeidsplass.

I enkelte praksisperioder kan studentene foreslå praksissteder gjennom nettskjemaer som gjøres tilgjengelige av praksisadministrasjonen. Generelt påvirkes tildeling av praksisplass av flere faktorer, som samarbeidsavtaler, økonomi, tilgjengelige plasser, geografi, om studenten har nær familie på praksisstedet, etc. Alle studenter må påregne ekstra reisetid i praksisperiodene. Studenter må selv dekke reise- og evt. boutgifter i forbindelse med praksisopplæringen.

Normalt vil studenter og praksissteder får oversikt over tildelte plasser senest 14 dager før praksisperioden starter. Studenten avtaler deretter videre gjennomføring direkte med praksisstedets praksislærer/kontaktperson, og i samarbeid med  studiets faglærer.

Studenten kan ikke bytte praksisplass med mindre det foreligger tungtveiende grunner. Ta kontakt med praksisadministrasjonen i slike tilfeller.
 

7. SÆRSKILT TILDELING / TILPASSET PERIODE

Særskilt tildeling: Ved behov for spesielle hensyn, kan det søkes om særskilt tildeling av praksisplass. Eget skjema fylles ut og sendes praksisadministrasjonen, sammen med dokumentasjon. Gjeldende grunn er egen eller egne barns helse. Vanlige livssituasjoner, eksempelvis å være alene med barn, gir ikke grunn til særskilt tildeling, men vil tas hensyn til så langt det er mulig.
 

Tilpasset periode: Graviditet og fødsel kan gi rett til tilpasset praksisperiode. Eget skjema fylles ut og sendes praksisadministrasjonen, sammen med dokumentasjon.

 

8. FRAVÆR FRA PRAKSISOPPLÆRINGEN

Det bestemte antall praksisdager er absolutte og obligatoriske. Studiets retningslinjer for praksisopplæring beskriver skillet mellom fravær som kan/ikke kan kompenseres. Det er viktig at du etterstreber å fullføre alle praksisperioder for å kunne følge studiets progresjon.

Vi gjør det vi kan for å hjelpe deg underveis, men selvforskyldt fravær kan likevel ikke loves kompensert. Vi anbefaler derfor at du planlegger godt i forhold til familie, jobb, ferier/reiser, andre studier etc. I alle tilfeller er det viktig at du uten opphold tar kontakt med praksisadministrasjonen dersom det oppstår utfordringer.

9. KLAGE PÅ PRAKSISOPPLÆRING

Oppleves forhold ved praksisopplæringen som gir grunnlag for å klage på praksissted eller praksislærer, har studenten ansvar for å ta dette opp med praksislærer og/eller praksisstedets ledelse. Dette bør gjøres uten ugrunnet opphold. Dette er nærmere beskrevet i Retningslinjer for tilbakemelding og klage på praksisopplæring. Ta kontakt med praksisadministrasjonen ved behov for bistand.

 

10. VURDERING / FARE FOR IKKE-BESTÅTT PRAKSIS

Det er utformet vurderingskriterier for praksisgjennomføring, beskrevet i praksisguiden. Vurderingsuttrykket er bestått/ ikke bestått.

Hver praksisperiode i videregående opplæring (periode 1, 3 og 4) skal vurderes fortløpende av praksislærer via et vurderingsskjema.

  • Midtveisvurdering: Praksislærer skal gi studenten en midtveisvurdering når studenten har gjennomført halvparten av periodens praksisdager. En oppsummering føres inn i vurderingsskjemaet.
  • Fare for ikke bestått praksis: Dersom det er tvil om studenten kan bestå praksisperioden, skal praksislærer kontakte praksisadministrasjonen uten opphold. Gjeldende rutiner for videre varsling skal følges, herunder tilhørende skjema (se lenke nedenfor). Dette bygger på Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet, § 8-2 Varsel om fare for ikke bestått.
  • Sluttvurdering: Praksislærer skal gi studenten en sluttvurdering ved avslutning av perioden, som føres inn i vurderingsskjemaet. Praksislærer og student gjennomgår rapporten sammen.

Siste dag i gjeldende periode skal vurderingsskjemaet signeres av praksislærer og student, og studenten skal samme dag levere originalen til praksisadministrasjonen på nærmere angitt sted. Praksislærer oppbevarer en kopi ut semesteret på egnet sted - husk at vurderingen er konfidensiell.

Observasjonspraksis i ungdomstrinn (periode 2) skal vurderes av universitetets lærere ut fra studentens arbeidskrav, samt en egen praksisrapport som praksislærer skal verifisere og signere siste dag i praksisperioden. Samme dag skal studenten levere praksisrapporten til praksisadministrasjonen på nærmere angitt sted.

Hver praksisperiode må gjennomføres og bestås før studenten kan ta hovedeksamen i gjeldende emne og gå videre i studiet.

Dersom studenten ikke består praksisperioden gis det ny mulighet til gjennomføring, i henhold til kapittel 8 i universitetets Forskrift om studier og eksamen.

 

Vurderingsskjema 1. periode

Praksisrapport US 2. periode

Vurderingsskjema 3. periode

 

Vurderingsskjema 4. periode

 

Andre relevante lenker for vurdering

 

 

11. SKIKKETHETSVURDERING

Studentens skikkethet for læreryrket vurderes fortløpende gjennom hele studiet. Alle kan levere tvilsmelding.

 

12. RETTIGHETER OG PLIKTER

Du har visse generelle rettigheter og plikter i praksisperioden.

 

13. ØVRIGE RELEVANTER LENKER

 

14. INFORMASJON FOR PRAKSISSTEDER

Det finnes en egen informasjonsside for praksisstedene, klikk her.

 

15. KONTAKTINFORMASJON

Administrative spørsmål om pedagogisk praksis rettes til praksis-lui@oslomet.no

Faglige spørsmål rettes til faglig kontaktperson for gjeldende studie/kull.

chatbot-portlet