Modell for godtgjøring av praksisstudier, barnehagelærerutdanningene - Student

Modell for godtgjøring av praksisstudier, barnehagelærerutdanningen

Modell for godtgjøring av praksisstudier, barnehagelærerutdanningen

Tillegg 11.1.2.3 til samarbeidsavtalen. Modell for godtgjøring av praksisstudier

Barnehageeiers ansvar og oppgaver

Barnehageeiers økonomiske ansvar

Barnehageeier utbetaler godtgjøring for funksjon som praksislærer i samsvar med øvingslæreravtalen pr. 18.03.2005. Eier må informere fakultetet om hvem som til enhver tid er eiers økonomiske kontaktperson i refusjonsarket.

Fakultetet sender ut oppdaterte oversikter over praksislærerfunksjoner i hvert semester som grunnlag for utfylling av refusjonskrav. Eier sender samlet refusjonskrav, og eventuelt krav om reisegodtgjørelse, for avtalte praksisperioder hvert semester, etter å ha mottatt krav fra styrer/faglig leder i den enkelte praksisbarnehage. Reisegodtgjørelse gjelder bare praksisbarnehager utenfor Oslo/Ruters sone 1, og det refunderes etter billigste reisemåte. Kravet sendes tidligst når siste praksisperiode i hvert semester er avsluttet. Fakultetets elektroniske refusjonsskjema må benyttes. Frist for å sende inn krav er 1. juni for vårsemesteret og 1. desember for høstsemesteret. Seksjon for praksisadministrasjon sender oversikter og skjema for refusjon i god tid før de gjeldende fristene. 

Skjemaet "Melding om endring i gjennomført praksisperiode" er grunnlagsdokument for eiers utfylling av elektronisk skjema, og for fakultetets utbetaling av refusjon. Skjemaet må sendes av styrer til eiers representant, og til universitetet, innen gjeldende frister, når det har skjedd endringer i avtalt praksis.

Fakultetet refunderer ikke arbeidsgivers del av opplærings- og utviklingsmidler (OU-midler).

Godtgjøring for praksisstudier jf. gjeldende avtaleverk

Full funksjon som praksislærer skal i omfang pr. år utgjøre praksislærers arbeidstid pr. uke i barnehagen i 16 uker. Praksislærer skal ha ansvar for to studenter som følger praksislæreren i praksisperioden. Det er en forutsetning at det avsettes 120 timer pr. år av årsverket til praksislærer til arbeidsoppgaver som nevnt over, foruten faglig oppdatering og kontakt med universitetet. I de tilfeller en praksislærer tar imot én student forutsettes det at det settes av 80 timer pr. år av årsverket. Av disse 120/80 timene kan det avsettes inntil 37,5 timer pr. år pr. 16 praksisuker til universitetets disposisjon til møtevirksomhet ved universitetet. Hvilke møter som er obligatoriske, fremgår av møteplanen. Det forutsettes at styrer/leder legger til rette for at praksislærer kan delta på disse møtene.

Tabellen under er grunnlag for beregning av praksislærers arbeid i full funksjon. Har praksislærer færre antall praksisuker enn full funksjon, reduseres timeavsettingsressursen tilsvarende reduksjonen.

Oversikt over fordeling av timer på oppgaver til praksislærer med 2 studenter i praksisperioder:

 • Full funksjon som praksislærer tilsvarer 16 uker med studenter i løpet av et studie-/barnehageår
 • Årlig timeavsetting:
  • To studenter: 120 timer
  • En student: 80 timer
 • Antall timer til veiledning per uke:
  • To studenter: 3 timer pr uke (totalt 48 timer pr. år)
  • En student: 2 timer pr uke (totalt 32 timer pr. år)
 • Forberedelser, vurdering og etterarbeid:
  • To studenter: 34,5 timer pr. år
  • En student: 10,5 timer pr. år
 • Timer til universitetets disposisjon:
  • 37,5 timer både for både en og to studenter.

Praksislærer har sitt tilsettingsforhold hos barnehageeier, ikke ved universitetet. Universitetet betaler lønnskostnader for praksisstudier til barnehageeier i henhold til avtalen om lønns- og arbeidsvilkår for praksislærere. Arbeidet som praksislærer forutsettes gjennomført innenfor praksislærerens ordinære stilling. Medfører praksislæreroppgavene arbeid utover ordinær stilling, refunderes ikke eventuelt overtidstillegg av universitetet, med mindre overtiden framkommer som resultat av avtalt merkjøp av tid fra universitetets side. Hvis praksislærer ønsker å gjøre arbeidet i tillegg til ordinær stilling, må praksislærer avtale dette særskilt med eier.

Barnehageeier utbetaler godtgjøring for funksjon som praksislærer i samsvar med avtalen om arbeidsvilkår for praksislærere i barnehagelærerutdanningen. Godtgjøringen er pensjonsgivende hvis dette er mulig i henhold til den pensjonsordningen som gjelder for barnehagens personale.

Om arbeidsgivers andel av pensjon

Det er forutsatt at praksislærers godtgjøring skal være pensjonsgivende (dvs. en del av pensjonsgrunnlaget) i barnehagens pensjonsordning. Hvis dette IKKE er mulig, økes godtgjøringen som blir utbetalt til praksislæreren med 10 %. Den enkelte barnehage må selv ta kontakt med seksjon for praksisadministrasjon, LUI, og gi informasjon hvis de har en pensjonsordning der godtgjøringen for praksisstudier ikke kan gjøres pensjonsgivende.

Godtgjøring ved ikke gjennomført praksisperiode - ansvar og oppgaver

Dersom studenten av ulike årsaker (slutter / får permisjon / sykdom) ikke skal gjennomføre praksis i den avtalte perioden, gjelder en oppsigelsestid på 1 måned. Praksislærer og barnehageleder får da grunngodtgjøring som avtalt i oppsigelsesperioden. Alternativt tildeles ny student.