Modell for godtgjøring av praksis - Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Student

Modell for godtgjøring av praksis, Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Modell for godtgjøring av praksis, Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Satser for praksisopplæring i yrkesfaglærerutdanningene ved praksissteder med og uten samarbeidsavtale, gjeldende fra 01.08.2016.

Praksisperiodene er beskrevet i de til enhver tid gjeldende program- og emneplaner, samt i praksisguiden. Veiledningsomfang framgår av praksisguiden for gjeldende studium. Hver periode er på normalt mellom 2 og 6 uker (dvs. mellom 10 og 30 dager). En praksisuke er på 5 dager. Noen studier har låste uker, andre kan fordele dagene over flere uker, i h. t. studieårets praksiskalender. Generell praksisinformasjon finnes her: https://student.oslomet.no/praksis-ylu.

 • Godtgjøring VGO-praksis med samarbeidsavtale for YFL og PPU-Y

  OsloMet/LUI betaler kr 2.500,- pr. student pr. praksisuke. For 2 studenter betales kr 4.300,- pr. uke.

  Beløpet skal dekke praksisveiledning, møtedeltakelse ifølge avtalen, og administrasjon på praksisstedet. OsloMet utbetaler beløpet i sin helhet til praksisstedet. Praksisstedet må selv utarbeide en fordelingsnøkkel som tar hensyn til både administrativ tilrettelegging og praksislærers arbeid. 

  På bakgrunn av tilsendt fakturagrunnlag sender praksisstedet betalingskrav til LUI etter hvert semester: innen 1. november i høstsemesteret og 15. mai i vårsemesteret. Der praksisperiodene strekker seg over to semestre, sendes kravet i siste semester. 

  Skolene betaler selv feriepenger og arbeidsgiveravgift.

 • Godtgjøring VGO-praksis uten samarbeidsavtale for YFL og PPU-Y samt PPF på fagskole

  OsloMet/LUI betaler kr 1.800,- pr. student pr. praksisuke. For 2 studenter i sampraksis betales kr 3.200,- pr. uke. I tillegg betales feriepenger og arbeidsgiveravgift.

  Beløpet skal dekke praksisveiledning og deltakelse på møter som gjelder klassen/kullet til studenten(e). Møtene holdes som digitale møter der det er hensiktsmessig.

 • Godtgjøring US-praksis for YFL og PPU-Y

  Grupper på inntil fire studenter. 2 uker (10 fastsatte dager). 

  For ungdomsskole med samarbeidsavtale: OsloMet (LUI/YLU) betaler for totalt 10 t veiledning pr. gruppe. Fakturering der praksislærers timelønn legges til grunn, pluss 50 % påslag for de som har 100 % stilling. Skolene betaler selv feriepenger og arbeidsgiveravgift.

  For ungdomsskole uten samarbeidsavtale: OsloMet (LUI/YLU) betaler for totalt 10 t veiledning pr. gruppe, timesats kr 405,- (totalt kr 4050,-). I tillegg betales feriepenger og arbeidsgiveravgift.

 • Godtgjøring VGO-praksis for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI)

  Studentene skal ha praksis i videregående skoler i grupper på inntil 4 studenter. 3 uker i høstsemesteret samt 3 uker i vårsemesteret (15 + 15 dager).

  For praksisskole med samarbeidsavtale: fakturering kr 5.500,- pr gruppe pr uke. Skolene betaler selv feriepenger og arbeidsgiveravgift.

  For praksisskole uten samarbeidsavtale: OsloMet/LUI betaler for 7,5 t veiledning pr gruppe, timesats kr 405,- (kr 3037,50 pr uke). I tillegg betales feriepenger og arbeidsgiveravgift.

  NB! Det er andre bestemmelser for FKI-studentenes praksis i grunnskolen.

 • Kontaktinformasjon

  Ved spørsmål, kontakt praksisadministrasjonen på praksis-lui@oslomet.no. Opplys i mailen hvilket studie spørsmålet gjelder samt hvor du jobber.