Klage på praksisplass | Praksis | HF - Student

Klage på praksisplass

Klage på praksisplass

Retningslinjer for håndtering av klager på praksisplass ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

Misnøye med forhold ved et praksissted skal først tas opp med praksisstedet av studenten(e) selv eller universitetets veileder. Dersom dette ikke fører fram må begrunnet klage fremmes skriftlig av studenten(e) selv eller via tillitsvalgte/studentråd til studieleder ved utdanningen. Klage må fremmes senest tre uker etter at den aktuelle praksisperioden er avsluttet.

Klage på praksissted skal inneholde dokumentasjon som viser at saken har vært drøftet med lærer som veileder på det aktuelle praksisstedet, og/eller at de forhold ved praksisstedet som det er misnøye med er tatt opp med praksisstedet uten at det har ført til endringer.

Hvis det er behov for å få saken bedre belyst, kan studieleder ta kontakt med studenten(e), lærer og/eller praksissted. Dersom studieleder finner at det er grunnlag for klagen skal det innledes en dialog med praksisstedet om hvilke forhold som må bedres for å sikre tilstrekkelig kvalitet. Hvis dette ikke fører fram må det vurderes å la være å benytte praksisstedet inntil forholdene er forbedret.

Klager og involvert lærer skal ha tilbakemelding om hvordan klagen er vurdert og hva som eventuelt er gjort i sakens anledning. Praksisstedet skal ha tilbakemelding hvis de er kjent med klagen.

Klage sendes til

OsloMet – storbyuniversitetet
Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, studiested Pilestredet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 OSLO

Merk klagen med aktuelt studieprogram og studieår.