Instituttspesifikke rammer og rutiner, praksis ved barnehagelærerutdanningene - Student

Instituttspesifikke rammer og rutiner, praksis ved barnehagelærerutdanningen

Instituttspesifikke rammer og rutiner, praksis ved barnehagelærerutdanningen

Tillegg 11.1.2.4 til Samarbeidsavtale om praksisstudier: Instituttspesifikke rammer og rutiner.

Dette vedlegget dekker instituttspesifikke rammer og rutiner som ikke er nærmere beskrevet i selve avtaledokumentet. Avsnittene er hentet fra foregående samarbeidsavtale mellom fakultetet, barnehageeier og den enkelte barnehage, og er ikke å finne i den nye felles avtaleteksten.

1. Endringer

Ved endringer i avtalen om hvilke praksisbarnehager den enkelte eier har ansvar for, vil fakultetet sende en revidert oversikt over praksisbarnehager til eier.

2. Formål

2.1 Progresjon i praksis

Praksisopplæringen skal ha gradvis progresjon fra observasjonspraksis og samspill med enkeltbarn og mindre grupper, til større grad av samspill og ledelse av en hel barnegruppe, ledelse av avdelingspersonale og samarbeid barnehage-hjem. Det er utarbeidet et eget skriv om progresjon i praksis. Dette er et støtteverktøy for praksislærere i veiledning og vurdering av studenter.

2.2 Veiledet, vurdert og variert

Gjennom praksisperiodene skal studenten utvikle sin faglige kompetanse ved å bli fortrolig med å utøve yrket og få erfaringer med de arbeidsoppgavene en barnehagelærer har. Studentene må få en tilnærmet realistisk erfaring som barnehagelærer. Praksisperiodene bør inspirere til refleksjon over yrkesutøvingen så studentene utvikler sin faglige kompetanse.

Studentene skal få erfaring med pedagogisk arbeid med barn i ulike aldersgrupper, og med ulike forutsetninger og behov. Studentene skal få variert praksisopplæring som omfatter planlegging og gjennomføring av læringsprosesser, pedagogisk ledelse, samarbeid med kolleger og foreldre, dokumentasjon og vurdering.

3. Rammer

3.1 Informasjon om praksisperioder

Omfanget av, og rammene for, den enkelte praksisperiode er å finne i programplanene til det enkelte studieprogram. Til hver praksisperiode lages det et informasjonshefte med oversikt over tema og studentenes oppgaver. Institutt for barnehagelærerutdanningen fastsetter hvordan praksisopplæringen organiseres, enten i lengre sammenhengende perioder, eller mer oppdelt gjennom studieåret.

3.2 Overordnede vilkår for studenter i praksisperioder

Den sentrale avtalen for øvingslærere regulerer også vilkår for studenter. Studentenes tilstedeværelse i barnegruppa utgjør en hoveddel i praksisstudiene. Veiledning omfatter faglig, didaktisk og pedagogisk veiledning ved praksislæreren, og felles forberedelse og etterarbeid i forbindelse med praksisstudiene. 

4. Organisering av praksisstudiene - ansvar og oppgaver

Det forutsettes at praksisbarnehagen normalt har minimum to praksislærerfunksjoner i løpet av et barnehageår, og at hver praksislærer normalt har to studenter hver periode. Praksisbarnehagen forplikter seg til å ta imot studenter fra alle programmene ved LUI som skal ha praksisopplæring i barnehage.

4.1 Planlegging av praksisstudiene for et studieår - ansvar og oppgaver

Den enkelte barnehage må legge praksisperiodene inn i sine planer. Det gjelder både for den enkelte praksislærer, og for at hele barnehagen skal fungere som en praksisarena. Studentene må blant annet få kjennskap til flere sider ved barnehagens ledelse, pedagogiske mål og strategier, samt foreldremedvirkning. Det må derfor settes av tid til samtale med styrer/leder i praksisbarnehagen.

Det er antall studenter ved barnehagelærerutdanningen som regulerer antallet praksislærere det er behov for i det enkelte studieår. 

4.2 Funksjonspåmelding av praksislærere - ansvar og oppgaver

Innen 15. april tar seksjon for praksisadministrasjon kontakt med de barnehagene det er inngått avtale om praksisstudier med, for å starte samarbeidet og planleggingen av praksisperioder for neste studieår. Innen 1. mai sender seksjon for praksisadministrasjon ut påmelding til neste studieårs praksisperioder. Den enkelte styrer/leder melder på sine praksislærere til aktuelle praksisperioder.

Seksjon for praksisadministrasjon sørger for at praksiskalender og møteplan for påfølgende studieår er tilgjengelig på universitetets nettsider innen 1. mai.

Seksjon for praksisadministrasjon sender melding til barnehageeier og praksisbarnehager innen 15. juni om den enkelte praksislærers omfang av praksisstudier for kommende studieår/barnehageår.

4.3 Utlysning av nye funksjoner som praksislærer - ansvar og oppgaver

LUI avgjør hvor lang funksjonstiden skal være. Normalt settes den til 4 år. Det kan avtales funksjon for kortere tid når det ved avtaleinngåelsen er klart at funksjonstiden ikke vil vare i 4 år.

Det er barnehagens styrer/leder, og en tillitsvalgt, som innstiller barnehagelærer til en praksislærerfunksjon. 

Styrer i barnehagen må vurdere hvorvidt den ansatte er personlig egnet til å være praksislærer.

Praksisadministrasjonen,  samarbeid med instituttledelsen ved barnehagelærerutdanningen, kan ha innflytelse på utvelgelse av praksislærer.

4.4 Kompetent personale - ansvar og oppgaver

Praksislærere som er tillitsvalgte kan gi studentene tilbud om å følge praksislærer på halv- eller heldagskurs. Hvis en praksislærer er frikjøpt slik at det medfører regelmessig fravær fra barnehagen, skal dette frikjøpet, så langt det går, gjennomføres med minst mulig ulempe for studentene. Frikjøpet bør tilpasses praksisperioder. Ved praksislærers fravær på grunn av frikjøp eller kurs, skal styrer/leder følge opp studentene, eller sørge for at de blir fulgt opp av en annen barnehagelærer/praksislærer. 

4.5 Progresjon, veiledning, vurdering og variasjon - ansvar og oppgaver

[...] at praksisbarnehagene samlet representerer et mangfold av barnehager. Mangfoldet kan for eksempel bestå av ulik organisering, størrelse, aldersgrupper, driftsform, gruppesammensetning, pedagogisk profil, geografisk plassering og barnehage med samiske barn.

4.6 Veiledning og vurdering - ansvar og oppgaver

Det er praksislærer som skal tilrettelegge for og gjennomføre den formelle veiledningen med studentene. To studenter hos samme praksislærer skal til sammen ha 3 timer veiledning per uke. Studenter som er alene hos en praksislærer, skal ha 2 timer veiledning per uke.

Praksislærer har ansvar for å gi skriftlig midtveis- og sluttvurdering til studenter, i samarbeid med styrer/leder.

Ved noen av studieprogrammene arrangeres det nettverksmøter i løpet av praksisperioden. Et nettverksmøte kan foregå i en barnehage, eller det kan arrangeres på OsloMet. En faglig veileder fra OsloMet, institutt for barnehagelærerutdanning, deltar på nettverksmøtene.

4.7 Samarbeidsmøter - ansvar og oppgaver

Praksislærere og faglærere møtes i praksisforberedende-, samarbeids- og vurderingsmøter knyttet til hver enkelt praksisperiode. Institutt for barnehagelærerutdanning arrangerer ett møte med styrere/ledere hvert semester. Dersom styrer/leder ikke selv kan møte, bør en praksislærer representere barnehagen. 

Instituttleder, eller den instituttleder delegerer oppgaver til, har ansvar for innhold og ledelse av møter med styrere/ledere. Seksjon for praksisadministrasjon sender innkalling.

Studieleder er hovedansvarlig for innhold til samarbeidsmøter mellom praksislærere, faglærere og studenter, i samarbeid med emneansvarlige for studieprogrammet. Seksjon for praksisadministrasjon sender innkalling.

Styrer/leder og praksislærer har ansvar for førpraksismøte med studentene i barnehagen før praksisperioden begynner.

Praksislærere og faglærere på LUI er forpliktet til å delta på samarbeidsfora knyttet til praksisperioder som for eksempel praksisforberedende møter, samarbeidsmøter og vurderingsmøter, samt eventuelle andre møter knyttet til kullet.

Praksislærers arbeid med praksisstudiene består i hovedsak av forberedelser av praksisperioden, praksisstudier, veiledning og vurdering av studentene og etterarbeid som inkluderer oppsummering av praksisperioden. Studentenes arbeid i barnegruppa utgjør en hoveddel.

4.8 Fagdager

OsloMet arrangerer fagdager for sine praksislærere og styrere hvor både forsking og praksisnære innlegg kan inspirere til videre utvikling i den enkelte barnehage.

4.9 FoU, observasjon, prosjekt m.m. - ansvar og oppgaver

Forespørsel til barnehager fra LUI kan også komme direkte fra faglærere og studenter.

5. Gjensidig kompetanseutvikling

LUI vil legge til rette for kompetanseutvikling som er relevant for praksisbarnehagen. Dette kan være videreutdanning med særskilte betalingssatser eller kompetanseheving for hele personalgruppen.