Generell godkjenning fra NOKUT | Godkjenning av utenlandsk utdanning | Regelverk - Student

Generell godkjenning av utdanning

Generell godkjenning av utdanning

Direktetoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no) kan gi det som kalles generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. En slik godkjenning angir en uttelling i norske studiepoeng og om utdanningen i nivå og omfang tilsvarer en norsk grad, f.eks. norsk bachelorgrad, men uten at det sies noe om hvilken norsk bachelorgrad.

Den utenlandske utdanningen skal normalt være fra en offentlig godkjent/akkreditert høyere utdanningsinstitusjon. Utdanningen må dessuten være på et nivå over det som kreves for å komme inn på universiteter og høgskoler i Norge.

Det kreves vanligvis ikke så omfattende dokumentasjon ved vurderinger for generell godkjenning som OsloMet gjør ved vurderinger for faglig godkjenning (se OsloMet's krav til dokumentasjon). Hvis du ikke kan skaffe det som trengs for en faglig vurdering ved OsloMet, men f.eks. bare har vitnemål/diploma og karakterutskrift/transcript, kan du søke om en slik generell godkjenning. Sammen med dine eksamensdokumenter (vitnemål og karakterutskrift) fra utlandet vil en generell godkjenning i mange tilfeller være tilstrekkelig for arbeidsgivere og for opptak til mange studier (f.eks. masterstudier) ved norske universiteter og høgskoler.