Droppe til innhold

Generell godkjenning fra NOKUT

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, kan gi det som kalles generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. NOKUTs godkjenning angir en uttelling i norske studiepoeng og om utdanningen i nivå og omfang tilsvarer en norsk grad, f.eks. norsk bachelorgrad, men uten at det sies noe om hvilken norsk bachelorgrad.

Den utenlandske utdanningen skal normalt være fra en offentlig godkjent/akkreditert høyere utdanningsinstitusjon. Utdanningen må dessuten være på et nivå over det som kreves for å komme inn på universiteter og høgskoler i Norge.

NOKUT krever vanligvis ikke så omfattende dokumentasjon ved vurderinger for generell godkjenning som OsloMet gjør ved vurderinger for faglig godkjenning (se OsloMet's krav til dokumentasjon). Hvis du ikke kan skaffe det som trengs for en faglig vurdering ved OsloMet, men f.eks. bare har vitnemål/diploma og karakterutskrift/transcript, kan du søke NOKUT om en generell godkjenning. Sammen med dine eksamensdokumenter (vitnemål og karakterutskrift) fra utlandet vil NOKUTs generelle godkjenning i mange tilfeller være tilstrekkelig for arbeidsgivere og for opptak til mange studier (f.eks. masterstudier) ved norske universiteter og høgskoler.

NOKUTs nettsider finner du mer informasjon om godkjenningssystemet og hva som ligger i begrepene "generell godkjenning" og "faglig godkjenning".