Fravær, sykdom og trekk fra eksamen | Eksamen - Student

Fravær, sykdom og trekk

Fravær, sykdom og trekk

Hva skjer dersom du blir syk, har fravær eller trekker deg fra eksamen?
Egenmelding som dokumentasjon - midlertidig ordning
OsloMet godtar egenmelding som dokumentasjon for fravær og avmelding fra eksamen som skyldes sykdom, karantene eller andre forhold relatert til koronaviruset til og med 1. mars 2022. Se midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - Storbyuniversitetet.

Fravær fra eksamen

Om du ikke møter til eksamen til fastsatt tid, blir du registrert som "ikke møtt" og har brukt ett eksamensforsøk og har ikke rett til ny eksamen. Det samme gjelder om du ikke leverer en besvarelse (hjemmeeksamen, mappevurdering og lignende) innen fristen.

Sykdom under eksamen

  • Du må levere legeerklæring dersom du er syk og ikke kan møte til eksamen eller levere skriftlige besvarelser innen fristen.
  • Legeerklæringen må omfatte eksamensdagen/innleveringsfristen.
  • Merk legeerklæringen med hvilken eksamen det gjelder med emnekode/emnenavn.
  • Har du ikke mulighet til å levere legeerklæringen på eksamensdagen, må den leveres eller poststemples senest én uke etter eksamensdagen.
  • Hvis ikke legeerklæring foreligger senest én uke etter eksamensdagen/innleveringsfristen, blir fravær/manglende innlevering registrert som ett brukt eksamensforsøk.
  • Legeattesten sendes/leveres til ditt fakultet enten i infosenteret eller via Filesender.

Husk at hvis du har fått godkjent dokumentert fravær på eksamen må du selv melde deg opp til ny og utsatt eksamen. Det gjør du i Studentweb.

Syk under skriftlig skoleeksamen

Blir du syk under en skoleeksamen må du velge om du vil trekke deg eller om du vil levere en uferdig besvarelse til sensur. 

  • Hvis du trekker deg vil en eventuell besvarelse ikke bli sendt til sensur. Leverer du legeattest i etterkant får du gyldig fravær og kan melde deg opp til ny og utsatt eksamen. Hvis du ikke leverer legeattest har du brukt ett eksamensforsøk.
  • Hvis du leverer en uferdig besvarelse er det ikke mulig å levere legeattest etter eksamen for å få gyldig fravær. Du har da brukt ett eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Leverer du en blank besvarelse (ikke forsøk på å besvare eksamensoppgaven) eller velger å avbryte eksamen uten å levere, blir oppgavebesvarelsen behandlet som trekk. Du har da brukt ett eksamensforsøk og har ikke rett til ny eksamen.

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret svarer på praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien, tilrettelegging av eksamen og spørsmål knyttet til brukerstøtte vedrørende innlevering av eksamen i Inspera.

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefonen er kun åpen i høysesong.