Droppe til innhold

Forklaring av begrep og uttrykk i oppgavetekster

Her er en redegjørelse for hva begrep og uttrykk i eksamens- eller oppgavetekster betyr.

Nevn

Oppregning av faktorer eller fenomener som det spørres om - uten nærmere begrunnelse eller vurdering.

Definering av begreper

Kort forklaring som innbefatter det begrepet omhandler og begrensning av dette.

Klargjøring av begreper

Belyse, forklare, oppklare. Kan også brukes som avklaring av en bestemt bruk eller vektlegging i en bestemt sammenheng.

Beskriv

Gjengivelse med egne ord et problemområde, situasjon eller fenomen.

Gjør rede for

Innebærer nevning, definering og beskrivelse av kunnskaper med egne ord som viser at studenten har forståelse for stoffet.

Anvend

Dette innebærer: forutsi, bruke, konstruere, beregne, finne, anvende, registrere og demonstrere.

Vurder

Dette innebærer at det fremkommer ulike synspunkter på emnet, at disse begrunnes og viser til konsekvenser.

Drøft

Få frem ulike synspunkter på emnet, begrunne egne synspunkter, se disse i forhold til hverandre og trekk konklusjoner.

Kontakt oss