Forklaring av begrep i oppgavetekster | Institutt for sykepleie - Student

Forklaring av begrep og uttrykk i oppgavetekster

Forklaring av begrep og uttrykk i oppgavetekster

Her er en redegjørelse for hva begrep og uttrykk i eksamens- eller oppgavetekster betyr.
  • Nevn: Oppregning av faktorer eller fenomener som det spørres om - uten nærmere begrunnelse eller vurdering.
  • Definering av begreper: Kort forklaring som innbefatter det begrepet omhandler og begrensning av dette.
  • Klargjøring av begreper: Belyse, forklare, oppklare. Kan også brukes som avklaring av en bestemt bruk eller vektlegging i en bestemt sammenheng.
  • Beskriv: Gjengivelse med egne ord et problemområde, situasjon eller fenomen.
  • Forklar: Beskrivelse med egne ord og en tydeliggjøring av det begrepet omhandler.  Hva begrepet betyr; hva, hvordan og hvorfor.
  • Gjør rede for: Innebærer nevning, definering og beskrivelse av kunnskaper med egne ord som viser at studenten har forståelse for stoffet.
  • Anvend: Dette innebærer: forutsi, bruke, konstruere, beregne, finne, anvende, registrere og demonstrere.
  • Vurder: Dette innebærer at det fremkommer ulike synspunkter på emnet, at disse begrunnes og viser til konsekvenser.
  • Drøft: Få frem ulike synspunkter på emnet, begrunne egne synspunkter, se disse i forhold til hverandre og trekk konklusjoner.