Retningslinjer forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjonen - Student

Retningslinjer ved bruk av ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjon

Retningslinjer ved bruk av ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjon

Med virkning fra 1. august 2018, ble det inntatt et forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisningssituasjon i Universitets og høyskoleloven § 7-9.

Bruk av ansiktsdekkende plagg

Forbudet mot bruk av ansiktsdekkende plagg gjelder både i forbindelse med undervisning, i tilknytting til undervisning, og ved eksamen. Det gjelder på turer, ekspedisjoner og for studenter i praksis.

Konsekvensene av å ikke rette seg etter forbudet kan i ytterste konsekvens bli bortvisning og utestengelse.

Hva er et ansiktsdekkende plagg

For at plagget skal være forbudt må det helt eller delvis dekker ansiktet. Plagg som delvis dekker ansiktet vil være omfattet av forbudet dersom det dekker en vesentlig del av det. Dette vil være plagg som dekker munnen opp til og med nesen eller området rundt nese og øyeparti. Også plagg som dekker pannen og munnen vil kunne være omfattet. Konkrete plagg som faller inn under lovens forbud er: finlandshette, niqab og burka. For eksempel vil hijab falle utenfor lovens definisjon.

Bruk av plagg som er begrunnet i klimatiske, pedagogiske, læringsmessige, helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold er unntatt fra forbudet.

Retningslinjer og saksgang dersom en student benytter ansiktsdekkende plagg i undervisningen

Før eventuelle tiltak iverksettes skal dialog med den det gjelder alltid forsøkes først.

  • Undervisningen fortsetter som planlagt. Studenten skal ikke bortvises fra undervisningssituasjonen av lærer.
  • Studenten det gjelder skal innkalles til en samtale med instituttleder ved fakultetet. Fakultetet skal i møtet redegjøre for lovens bestemmelser, forklare for studenten hvilke konsekvenser gjentatte brudd på lovens bestemmelser vil kunne medføre og sammen forsøke å finne en minnelig løsning.
  • Dersom studenten etter møtet med fakultetet fortsetter å delta i undervisning med ansiktsdekkende plagg kan studenten få en advarsel. Fakultetet oversender saken til Avdeling for utdanning. Det utarbeides et notat og forslag til advarsel som oversendes rektor for endelig beslutning. Advarsel sendes fra rektor.
  • Dersom studenten ikke retter seg etter advarselen kan studenten bortvises i inntil ett år. Sak forberedes av Avdeling for utdanning, og vedtak om eventuell bortvisning treffes av rektor eller den han bemyndiger.
  • Om studenten ikke etterkommer vedtaket om bortvisning kan studenten utestenges fra utdanningen i inntil ett år. Avdeling for utdanning forbereder sak om utestengelse for klagenemnda ved OsloMet.