FAQ eksamen og studieadministrative saker - fakultet SAM - Student

FAQ eksamen og studieadministrative saker - fakultet SAM

FAQ eksamen og studieadministrative saker - fakultet SAM

Sjekk disse ofte spurte spørsmål før du tar kontakt med studieadministrasjon.
 • Jeg skal ta eksamen på nytt, må jeg også levere arbeidskrav på nytt?

  Tidligere godkjente arbeidskrav vil normalt være gyldig noe frem i tid, så fremt arbeidskravet ikke er endret i det aktuelle emnet siden du besto arbeidskravet sist. Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom du er usikker på om du må levere nytt arbeidskrav. 

  I emner der arbeidskravet er et prosjektarbeid/case som kan brukes som hjelpemiddel ved eksamen, må arbeidskravet leveres på nytt. (Gjelder ikke ny og utsatt eksamen.) 

 • Hva gjør jeg hvis jeg er oppmeldt til to eksamener på samme dato?

  Du skal normalt ta den ordinære eksamenen som er knyttet til kullet/klassen du går i. Dersom den andre eksamenen gjelder et emne du ikke har bestått fra lavere årstrinn eller for eksempel et valgemne du tar ved en annen utdanning, vil vi anbefale deg å drøfte situasjonen med studieadministrasjonen. Du er selv ansvarlig for å sjekke om eksamener kolliderer.

 • Hvor finner jeg informasjon om dato og tid for muntlig eksamen?

  Oversikt over muntlig eksamen publiseres på Canvas i god tid før eksamen. 

 • Jeg mener at en spesifikk del av min eksamensbesvarelse er vurdert feil av sensor. Kan jeg gi beskjed om dette til klagesensorene når jeg klager på karakter?

  Klagesensur er en helt ny sensur. De nye sensorene får ikke opplyst opprinnelig karakter eller begrunnelse for denne. De får heller ikke informasjon om eventuelle kommentarer fra studenten. Hele besvarelsen blir vurdert på nytt av klagekommisjonen.

 • Jeg fikk F på eksamen og ønsker å klage på karakter. Kan/burde jeg melde meg til konteeksamen (ny/utsatt eksamen) i tillegg?

  Det er ikke sikkert at svar på klagen foreligger før dato for konteeksamen i emnet. Hvis du klager på en strykkarakter, bør du uansett melde deg opp til konteeksamen innen oppmeldingsfristen. Dersom klagesensur resulterer i ståkarakter, og denne foreligger før eksamensdato, vil studieadministrasjonen melde deg av konteeksamen.

 • Jeg har gått ned til F etter klagesensur. Får jeg ta konteeksamen (ny/utsatt eksamen)?

  Dersom oppmeldingsfristen ikke har utløpt vil du kunne melde deg til konteeksamen i Studentweb. Om oppmeldingsfristen har utløpt, ta kontakt med studieadministrasjonen for å undersøke om det er mulig å melde deg til eksamen. Det avhenger av om det skal arrangeres konteeksamen i emnet, og om det er praktisk gjennomførbart. 

 • Vurdering i emnet består av delkarakterer og samlet karakter. Hvilken karakter kan jeg klage på?

  Du kan klage på en delkarakter som fremkommer i Studentweb. Vær oppmerksom på at du ikke kan klage på delkarakter som ikke kan etterprøves (for eksempel muntlig eksamen). Hvis alle delkarakterer kan påklages (skriftlige eksamener), kan du også klage på samlet karakter. I så fall sendes alle deler til klagesensur.

 • Når arrangeres ny/utsatt eksamen?

  Ny/utsatt eksamen arrangeres før eller i begynnelsen av påfølgende semester. Normalt er dette februar/mars for høstens eksamener og juli/august for vårens eksamener, men ved noen utdanninger kan ny/utsatt eksamener arrangeres andre tidspunkter. 

  Ved enkelte utdanninger arrangeres ordinære eksamener normalt to ganger i året (i slutten av hvert semester), og det arrangeres da ikke ny/utsatt eksamen i emnene dette gjelder. 

 • Hva skjer hvis jeg ikke blir ferdig med studiet på normert tid?

  Du kan normalt få utvidet studieretten med inntil ett år for å fullføre studiet. 

 • Jeg vil ikke følge normalt studieløp, men ønsker å ta emner fra ulike årstrinn parallelt. Er dette tillatt?

  Sjekk hva det står om progresjonsregler i programplanen for ditt studieprogram. I de aller fleste programmene er det ikke mulig pga. strenge progresjonsregler. 

  Enkelte utdanninger tillater et fleksibelt studieløp. Dersom et emne ikke har forkunnskapskrav, kan det allikevel ha anbefalte forkunnskaper. Det kan bli faglig utfordrende å ta emner som bygger på det du mangler. Det kan også bli timeplankollisjoner, og eksamenskollisjoner mellom emnene på ulike årstrinn. Det er derfor ikke anbefalt å fravike studiemodellen som fremkommer i programplanen. 

  Dersom du har fått innpasset flere emner, kan det være naturlig at du parallelt tar emner fra høyere årstrinn. Dette avhenger av om din utdanning ikke har progresjonskrav.

 • Jeg ønsker å kombinere jobb og studier. Kan jeg studere på deltid og bruke ett ekstra år?

  Har du fått opptak til et heltidsstudium forventes det at du studerer på heltid. Du kan ikke få tilrettelagt studieløp på grunn av jobb.

 • Jeg har valgt å slutte på studiet. Må jeg si fra til noen om dette?

  Du bør gi beskjed til studieadministrasjonen ved fakultetet at du har sluttet. Da vil vi melde deg av eksamen og avslutte studieretten din.

 • Jeg skal slutte på studiet, men vurderer å søke nytt opptak ved samme studium på et senere tidspunkt. Må jeg ta spesielle hensyn?

  Emner du har bestått tidligere kan innpasses, dersom programplanen ikke er vesentlig endret. 

  Dersom det har gått mer enn tre år siden du avsluttet studiene vil du få nye tre eksamensforsøk i alle emner. Har det gått mindre enn tre år vil tidligere eksamensforsøk medregnes. 

 • Jeg har hatt permisjon ett år, og det har blitt endringer i programplanen. Hvordan påvirker dette meg?

  Det avhenger av hvor store endringer som har blitt gjort. Som hovedregel må studenter fullføre studiet etter den planen som gjelder for det kullet de gjenopptar studiet med, så fremt dette er praktisk mulig. Dersom endringene er store, vil det bli laget rimelige overgangsordninger. 

  Når du gjenopptar studiet, bør du sjekke om det er endringer i programplanen. Det kan for eksempel være at emner er utgått, har endret omfang eller at emner har byttet semester.

 • Jeg ønsker å forbedre karakter i et emne som er utgått. Er dette mulig?

  Har du bestått emnet, er det ikke mulig å forbedre karakter hvis emnet er utgått.

  Har du ikke bestått, kan du eventuelt ta eksamen hvis det arrangeres særskilt eksamen i emnet. Særskilt eksamen arrangeres ku innen ett år etter siste ordinære eksamen.

 • Jeg ønsker å ta eksamen der emneplan eller pensum er endret siden jeg tok eksamen/fulgte undervisning sist. Hvordan påvirker dette meg?

  Er det foretatt pensumendringer må du forholde deg til det nye pensumet. Har arbeidskrav blitt endret er det mulig du må ta det på nytt.

 • Jeg har bestått alle emner på studiet, men jeg ønsker å forbedre karakter. Kan jeg få utvidet studierett, og utsette vitnemålet, slik at jeg får forbedrede karakterer med på vitnemålet?

  Du får vitnemål så snart studiet er bestått. Du kan ikke be om utsettelse av vitnemålet fordi du ønsker å forbedre karakterer som du vil ha med på vitnemålet. Du kan heller ikke få utvidet studieretten etter at alle emner er bestått. 

 • Jeg har fullført studiet og fått vitnemål, men jeg ønsker å forbedre karakter. Hvordan går jeg frem?

  Du kan ta eksamen som privatist dersom du har eksamensforsøk igjen, og det fortsatt arrangeres eksamen i det aktuelle emnet. Resultatet vil du få på en karakterutskrift som vedlegges vitnemålet. 

 • Jeg har fullført studiet, men jeg har nå klaget på karakter. Hva skjer med vitnemålet i denne situasjonen?

  Du vil ikke få vitnemålet før klagen på karakter er ferdigbehandlet. Har vitnemålet allerede blitt sendt til deg må du sende det tilbake for at klagen skal behandles.

 • Jeg har fullført studiet etter ny og utsatt eksamen, eller høstens ordinære eksamen. Når får jeg vitnemålet? Må jeg gjøre noe for å få vitnemålet?

  Du må selv be om vitnemål/karakterutskrift så snart du har bestått alle emner, for å unngå forsinkelse. Dersom du ikke tar kontakt vil vitnemålet utstedes samtidig med neste kull som fullfører studiet.