Fadderstyrehåndbok - Student

Fadderstyrehåndbok

Fadderstyrehåndbok

Informasjon og verktøy for deg som sitter i et fadderstyre.
 • Kontaktinformasjon

 • Hvem gjør hva?

  Fadderkoordinator ved OsloMet

  Fadderkoordinator er ansatt ved OsloMet i Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (avd. SK). Sammen med Team Student har fadderkoordinatoren og det sentrale fadderstyret det overordnede ansvaret for gjennomføring av studiestart, blant annet:

  • Assistere dere i fadderstyret med råd, retningslinjer, håndbok, maler, samt hjelper dere å komme kontakt med riktige personer

  • Bidra med innhold til fadderkursene som fadderstyrene arrangerer selv

  • Ta imot søknader for og tildele økonomisk støtte for arrangementer i regi av fadderstyrene

  • Lage felles søknadsskjema for å bli fadder

  • Bestille og betale for T-skjortene og andre faddergoder for faddere/fadderstyrer 

  • Gjennomføre fadder kick-off før studiestart

  For studiestart høst 2022 er fadderkoordinator Henriette Sarastuen Franck. Det sentrale fadderstyret består av Amilla Agovic, Christina Mamant og Live Samuelsen Robberstad. Du kan ta kontakt med fadderordningen ved OsloMet på fadder@oslomet.no.

  Fadderstyret

  For å unngå skjev arbeidsfordeling, er det viktig å opprette et fadderstyre slik at arbeidsoppgavene kan fordeles jevnt.

  Fadderstyret har ansvar for at fadderukene planlegges og gjennomføres i tråd med universitetets mål og forventninger, og utføre tilhørende oppgaver etter gitte frister, blant annet

  • Danne et nytt fadderstyre hver høst

  • Etablere kontakt med de ansvarlige tilsatte på hvert studieprogram

  • Rekruttere faddere (rådgiver i avd. SK lager påmeldingsskjema)

  • Planlegge og gjennomføre kursing av faddere i april/mai (fadderkoordinator og sentralt fadderstyre assisterer)

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere fadderuken(e) i august

  • Stille med edru dagsansvarlig(e) for hver dag i fadderuken

  Roller innad i fadderstyret

  Roller som er vanlig å ha i et fadderstyre er leder, nestleder, PR- og sponsoransvarlig, fadderansvarlig, arrangementsansvarlig,  økonomiansvarlig. I tillegg bør en av dere ha spesielt ansvar for internasjonale studenter.

  Fadderstyretinget

  Fadderstyretinget er ment som en møteplass hvor fadderstyrene kan utveksle ideer og gi råd til hverandre. Det er også her retningslinjer og kontrakter til fadderne blir laget sammen.

  Leder og nestleder i hvert fadderstyre sitter i fadderstyretinget. Med dette er man bindeledd mellom fadderforeningen og OsloMet sentralt og plikter å stille på møter i fadderstyretinget. Lederen og nestlederen av fadderstyret får honorar for tiden de bruker i møter og på andre forhåndsavtalte oppgaver.

  Ansatte på hvert studieprogram

  De har et spesielt ansvar for å ta imot nye studenter og for opplegget på dagtid. Det er viktig å ta et møte med disse så tidlig som mulig for å sikre et godt samarbeid før og under studiestarten. Det er vanlig at disse spør dere om hjelp til en del av de obligatoriske aktivitetene. Se kontaktlista nederst for å finne ut hvem som er ansvarlig på studieprogrammene dere representerer

  Liste over kontaktpersoner på hvert studieprogram, OsloMet sentralt og andre fadderledere

 • Overføring fra et styre til et annet

  Når et nytt styre velges, er det avgjørende at viktig kunnskap ikke forsvinner, samt at tilgang og rettigheter overføres videre. Vi anbefaler alle studenter som jobber med fadderordningen å registrere fadderstyret som en forening på www.sio.no

  Tilganger

  Foreningen og personer med verv i foreningen er registrert i ulike registre og instanser. Her er en oversikt over noen som du må endre når styret skiftes ut:

  • Brønnøysundregisteret: Dersom foreningen har et eget organisasjonsnummer, må informasjon om styret oppdateres i brønnøysundregisteret. Dette gjøres gjennom Altinn.
  • Banken: Disponenter av foreningens bankkonto må endres i banken til de nye i styret, slik at de har mulighet til å bruke penger i foreningen. Dette tar dere gjennom den respektive bank.
  • Registerordningen for studentforeninger (sio.no): Dersom foreningen er registrert som studentforening på www.sio.no må ny kontaktperson legges til i informasjonen om foreningen, og gamle må fjernes.
  • Internett og sosiale medier: Dersom foreningen har en egen nettside eller egne kanaler i sosiale medier, er det viktig at rettighetene for å publisere på disse overføres til nye styremedlemmer.

  Gjennomgang av viktige dokumenter

  En rask gjennomgang av strategidokumenter, vedtekter, tidligere planer og rapporter, økonomiske planer, og interne møtedokumenter gir det nye styret et overblikk på hvordan styret fungerer.

  Individuell gjennomgang av verv

  Alle verv bør ha en gjennomgang med de nye personene som skal sitte i vervet. Dette for at jobben til de nye i vervene skal bli enklere å gjennomføre.

  F.eks: den gamle lederen går igjennom hva vervet som styreleder går ut på til den nye lederen.

  Spørsmål man bør stille avtroppende styret:

  • Hvor mye tid satte dere av til styrearbeidet?
  • Hvilke mål satte de seg, og hva oppnådde de?
  • Hva er dere spesielt fornøyd med?
  • Hva ville dere gjort annerledes?
  • Hvilke prioriteringer har styret hatt i sin periode?
  • Hvordan samarbeider dere med OsloMet?

  Hjelpedokumenter

  Her er to dokumenter som kan brukes i overgangen fra ett styre til et annet, for å være sikker på at dere har husket å gå igjennom alt.

 • Bli en fadderforening!

  Dere må opprette fadderstyret som en forening. Da får dere:

  • Videreført arbeidet deres fra år til år
  • Mulighet til å søke midler fra Kulturstyret
  • Ha klare retningslinjer i form av lover og vedtekter, som bidrar til å styre fadderstyret i riktig retning
  • Lage gode tradisjoner som kan overføres til neste styre
  • Muligheter for gratis kurs og opplæring fra SiO
  • Bedriftskonto i banken (nødvendig for å få utbetalt faddermidler)

  Mer info:

  https://www.sio.no/foreninger/start-forening 
  https://www.sio.no/foreninger/kurs

 • Fremdriftsplan

  Se på fristene lenger nede på siden og lag en grov prosjektplan med frister for ulike gjøremål som må gjennomføres. En prosjektplan bør inneholde hvordan og når mål skal oppnås, samt hvilke ressurser som brukes for å må målet. Her kan det være greit å lage et budsjett for prosjektet.

  Dere bør tenke på:

  • Når skal faddere rekrutteres?
  • Når skal fadderkurset holdes?
  • Når må søknad om midler være gjort?
  • Når må lokaler, parker o.l bookes?
  • Når må innlevering av antall faddere og fadderstyremedlemmer leveres? (Med tanke på bestilling av faddergoder)
  • Sponsorer?
  • Innkjøp av diverse utstyr?
  • Når skal fadderprogrammet være skissert?
 • Lag et fadderprogram

  Forslag til aktiviteter

  Legg opp til et variert program og ha spesielt fokus på aktiviteter som

  • inkluderer studenter med ulike interesser, alder osv.
  • gjør det lett å bli enda bedre kjent i gruppene
  • er billige eller gratis
  • er på dagtid
  • er morsomme være med på!

  og som

  • IKKE ekskluderer studenter med en spesifikk bakgrunn, alder, religion osv.
  • IKKE skaper forventninger om eller legger opp til at det må drikkes mye

  Lykkepromille.no har samlet mange forslag til morsomme aktiviteter.

  Hvordan skal programmet se ut?

  Her finner du mal for hvordan programmet skal se ut. Dette må leveres klart til rådgiver for studentkommunikasjon, Frida Bang Søfting innen 31. mai.

  MAL - Fadderprogram

 • Hvordan søke sponsorer og midler

  Det anbefales å være tidlig ute når fadderstyret skal søke om midler og annet fra sponsorer. Skriv i søknaden hvem dere er, hva dere ønsker og hva dere kan tilby sponsorene. Her gjelder det å bruke salgstriks og markedsføring i søknaden. Send også et budsjett sammen med søknaden – bedrifter vil gjerne vite hva pengene deres blir brukt på. Bruk gjerne eksempelet lenger nede på siden.

  NB! Husk å ikke love noe som dere ikke kan holde! F.eks. kan dere ikke love at en sponsor skal få en stand på OsloMets område, eller at en sponsor skal kunne få snakke til alle de nye studentene i studiestarten.

  Faddermidler fra OsloMet

  Hvert fadderstyre kan også søke om midler fra OsloMet til gjennomføring av tiltak og arrangementer. Se retningslinjer og mal for søknad under. Søknaden sendes til fadderkoordinator på fadder@oslomet.no innen 1.mai.

  Andre midler man kan søke om

  Filer/maler

 • Rekruttering av faddere

  Fadderkoordinator lager felles påmeldingsskjema og hjelper fadderstyret med materiell for å rekruttere faddere på eget studieprogram/institutt/fakultet. Rekrutteringsperioden starter som regel i mars til april. Det er viktig at det rekrutteres nok faddere i hvert studieprogram slik at hver linje er representert. Her er det også viktig å rekruttere faddere til internasjonale fadderbarn.

  Oppgaver for fadderkoordinator ved OsloMet 

  • Lager felles påmeldingsskjema
  • Lager og publiserer info på student.oslomet.no, infoskjermer og OsloMets egne kanaler i sosiale medier
  • Sender e-post og/eller legger ut info på Canvas til alle studenter
  • Lager en flyer og/eller plakat som hvert fadderstyre kan dele ut

  Oppgaver for fadderstyrer 

  Det er dere selv som har ansvaret for å rekruttere faddere, men det er anbefalt at dere:

  • Står på stand i byggene deres studenter holder til (husk å søke tillatelse)
  • Deler ut flyers og henger opp plakater
  • Drar på klassebesøk og informerer i pauser i forelesninger
  • Deler info på egne Facebook-grupper og andre kanaler
  • Kontakter studentrådene og får hjelp av dem og andre tillitsvalgte til å spre informasjon
  • Snakker med så mange som mulig!

  Hvordan søker man om standtillatelse

  https://www.oslomet.no/om/kontakt/stand-og-plakat

 • Fadderkurs

  • Innhold for fadderkurs blir utarbeidet i fadderstyretinget i samarbeid med sentralt fadderstyre.
  • Det anbefales at kurs holdes minst to ganger slik at alle faddere får muligheten til å delta på minst ett av de, samt et oppsummeringskurs for de som ikke fikk deltatt på vårsemesteret.
  • Alle fadderne skal delta på kurs – dette er obligatorisk for at de skal få lov til å fadder.
  • For å booke rom til kurs, si i fra til fadderkoordinator eller sentralt fadderstyre. Dette må gjøres av en ansatt via KK-senteret.
  • Det er lurt å få noen som er entusiastiske og flinke til å snakke i forsamlinger til å holde kurs.
  • Budskapet skal bli hørt, og dette er vanskelig om fadderne synes kurset er tørt, ha derfor aktive øvelser som kan engasjere fadderne.
 • Fadderkick-off og utdeling av faddergoder

  Utdeling av faddergoder 

  Team Student og fadderkoordinator har ansvaret for å bestille faddergoder. Deretter henter hvert styre dette ved avtale, som videre deler ut til fadderne før fadderkickoffet. Dette skjer helgen 13. - 14. august.

  Fadder kick- off 

  Målet med fadderkickoffet er at det skal være et startskudd for den kommende fadderuken(e). Denne dagen er kun for fadderne og blir arrangert av universitetet. Men det er de enkelte fadderstyrene som inviterer og tar seg av det sosiale etterpå. Dette kan gjøres sammen eller hvert fakultet for seg.

 • Viktige frister

  • Ha et nytt styre klart i løpet av høsten slik at alle kan starte tidlig med å planlegge semesterstart.
  • Fadderkurs bør holdes i mai og senest tidlig i juni før alle tar sommerferie. Gi fadderkoordinator og sentralt fadderstyre datoer slik at de også kan delta.
  • Rekruttere faddere, frist for å melde seg som fadder 1.mai.
  • Søke om faddermidler fra OsloMet og SiO innen 1.mai.
  • Levere logoer til sponsorer som skal på t-skjortene innen 31.mai.
  • Levere ferdig fadderprogram innen 5.juni.
  • Evaluering, regnskap og kvittering skal leveres innen 1. oktober.
  • Tilbakeføre midler som ble gitt ut av OsloMet innen 1. desember.
 • Evaluering av fadderuken

  Etter fadderuken er det viktig at styret vurderer hva som var bra og dårlig med årets fadderuke. Dette danner et bedre grunnlag til neste års styre, slik at vi unngår at de kommer med blanke ark og må starte helt på nytt.

  MAL – Evaluering av fadderuken (kommer)