Retningslinjer for intravenøs medikamentell behandling | Regelverk | HF - Student

Etisk-juridiske aspekter ved beskyttelse av pasienter og praksisfelt ved studentarbeid

Etisk-juridiske aspekter ved beskyttelse av pasienter og praksisfelt ved studentarbeid

Det etisk-juridiske ansvaret oppgaveskriving/prosjektarbeid for sykepleierstudenter er å ivareta personvernet; enten dette er pasienter, pårørende eller personale.

Studenten er ansvarlig for å bevare taushet i forhold til opplysninger hun/han får om pasienter/ klienter (taushetsløftet). Studentarbeider må være i overensstemmelse med etiske retningslinjer for sykepleiepraksis.

Ifølge etiske retningslinjer for sykepleiere er sykepleierens grunnlag følgende: ”Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet. Sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.” (NSF 2001)

Generelle retningslinjer

 1. Når universitetet inngår avtaler med praksisfeltet om studieplasser og eventuell eksamensavvikling, bør det uttrykkes at studentene i læringsøyemed benytter pasientdata. I denne sammenheng tenkes det på tillatelse til å øve seg i kardexføring, pleieplanskriving o.l. I tillegg må det presiseres på de praksissteder hvor universitetet avvikler eksamener, prøver, prosjektarbeider m.m., at avidentifiserte pasientdata kan inngå i det skriftlige arbeidet.
 2. Metoder for studentarbeider utover ordinær sykepleiefaglig dokumentasjon, skal skriftlig godkjennes av universitetets veileder før arbeidet påbegynnes. Veileder vurderer om det bør inngås spesiell avtale og tar ansvar for slike avtaler. Universitetets FOU-utvalg kan kontaktes for nærmere avklaring og ved evt. usikkerhet.
 3. Som hovedregel bør det innhentes aktivt samtykke fra pasienter til deltakelse i studentarbeider utover ordinær sykepleiefaglig dokumentasjon. Universitetets veileder avgjør i hvert enkelt tilfelle om det skal foreligge skriftlig samtykke fra de personer som inngår i studentarbeider. I slike tilfeller skal det gis skriftlig informasjon om det planlagte studentarbeidet. Dersom pasienter ikke selv er i stand til å gi samtykke, skal det gis fra pårørende og evt. behandlende lege. Pasienten må informeres om at deltakelse er frivillig, og at en har rett til å trekke seg underveis. Samtykke oppbevares forsvarlig i universitetet. Skriftlig samtykke makuleres forsvarlig fortrinnsvis når endelig sensur er falt, evt. sammen med oppgaven dersom spesielle hensyn gjør det nødvendig med oppbevaring av samtykke så lenge.
 4. Data må organiseres og behandles konfidensielt. Data må ikke anvendes ut over det aktuelle studentarbeid.

Anonymisering av data

 1. Ved opptak av sykepleiejournal o.l. skal data om personalia ikke fjernes fra behandlingsstedet, men oppbevares på forsvarlig måte her.
 2. Alle person-, pasient- og stedsdata (praksissted, pasientens hjemsted) som benyttes i et studentarbeid, må anonymiseres. Dvs. at studenten har ansvar for å omskrive data på en slik måte at personer/pasienter og steder ikke er gjenkjennelige i det endelige materialet.
 3. Lærer/sensor kontrollerer at anonymiteten er ivaretatt ved vurdering av det endelige produktet.
 4. Studentarbeider hvor anonymitet ikke er ivaretatt, må anonymiseres eller kreves innlevert og oppbevart i universitetet.

Offentliggjøring av oppgaver

 1. Anonymiserte oppgaver av faglig og/eller historisk interesse, kan offentliggjøres.
 2. Med offentliggjøring forstås at oppgaver gjøres tilgjengelig for andre enn de som er direkte involvert i arbeidet og vurderingen av oppgaven. Det vil være at oppgaven: - gjøres alminnelig tilgjengelig i Universitetsbiblioteket - kopieres opp og distribueres til andre studenter/ interesserte fagfolk - trykkes i fagtidsskrifter m.v.
 3. Ved offentliggjøring av oppgaver må skriftlig tillatelse innhentes fra studenten(e). Dersom universitetets navn knyttes til oppgaven, må tillatelse fra universitetet foreligge. Oppbevaring av oppgaver ifølge Forvaltningsloven § 31 skal oppgaver oppbevares i minst ett år og innlåst i arkiv.

Pasientens/klientens rett til innsyn i oppgaven

 1. Pasienten/klienten har ikke rett til å få se besvarelsen.
 2. Pasienter/klienter kan få adgang til å lese studentbesvarelser/-oppgaver som omhandler pasienten/klienten selv, dersom besvarelsen holder faglig forsvarlig standard. Dette avgjøres av universitetet.