EPN

English 1 for Upper Primary and Lower Secondary School Teachers Programme description

Programme name, Norwegian
Engelsk 1, trinn 5–10
Valid from
2023 FALL
ECTS credits
30 ECTS credits
Duration
2 semesters
Schedule
Here you can find an example schedule for first year students.
Programme history

Introduction

Engelsk 1 for trinn 5–10 (30 studiepoeng) – oppdrag består av to emner à 15 studiepoeng. Emne 2 bygger på emne 1. Studietilbudet er et nett- og samlingsbasert kompetansegivende studium for lærere som har lærerutdanning fra universitet eller høgskole. Studiet gir formell kompetanse, samtidig som det ruster engelsklæreren til læringsfremmende arbeid i klasserommet. 

Studieprogrammet har som mål å utvikle lærerens kompetanse faglig og fagdidaktisk samt bidra til utvikling av god undervisningspraksis i samsvar med grunnskolens læreplan i engelsk, kjerneelementene i faget, og tverrfaglige temaer. Rollen engelsk har som verdensspråk og i Norge, elevenes møte med engelsk i og utenfor klasserommet er rammer for opplæringen. Sentralt står også fagets rolle i flerspråklige og flerkulturelle klasserom.

Studietilbudet gir grunnleggende kunnskap om utvikling av elevers muntlige og skriftlige ferdigheter og tekstkompetanse samt grunnleggende strukturer i det engelske språket. Engelsk 1 fokuserer på utvikling av de grunnleggende ferdighetene, med spesiell vekt på progresjonen fra 5. til 8. årstrinn og overgangen fra barnetrinnet til ungdomstrinnet. Samtidig blir studentens egen tekstkompetanse, språkferdighet, og ordforråd videreutviklet.

Programplanen legger til rette økt språkbevissthet og samhandling ved hjelp av digitale hjelpemidler. Det er en forutsetning at studentene gjennom hele studiet får anledning til å bruke språket både muntlig og skriftlig og anledning til å få demonstrert og diskutert formålstjenlige arbeidsmåter, tilpasset opplæring, og vurderingspraksis i klasserommet i samsvar med kompetansemålene i faget.

Target group

Studieprogrammet er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, med bakgrunn i Kompetanse for kvalitet – strategi for etter- og videreutdanning. Målgruppe for studiet er lærere som underviser på årstrinnene 5 – 10, men også lærere som ønsker å kvalifisere seg for undervisning i engelsk på ungdomstrinnet.

Admission requirements

Opptakskravet er allmenn-/grunnskole-/faglærerutdanning eller PPU. Studenter som innvilges studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta aktivt del i engelskopplæring.Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å få fullført sin lærerutdanning.

Learning outcomes

Etter å ha gjennomført studiet Engelsk 1 for trinn 5–10 (30 studiepoeng) – oppdrag skal studentene ha utviklet kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i samsvar med beskrivelsene i de nasjonale retningslinjene for engelskfaget i grunnskolelærerutdanningen. Læringsutbyttet er nærmere beskrevet i emneplanene.

Content and structure

Engelsk 1 for trinn 5–10 (30 studiepoeng) gir både en teoretisk og fagdidaktisk forankring i grunnleggende områder innenfor engelskfaget basert på sentral og nyere forskning. Sammenhengen mellom teori og praksis danner grunnlag for studiet. Studieprogrammet er delt inn i to emner som til sammen sikrer det læringsutbyttet som de nasjonale retningslinjene krever. De to emnene har den faglige og fagdidaktiske helheten i engelskfaget som grunnleggende premiss og mål, fordelt slik at emne 1 er sentrert omkring muntlig engelsk og grunnleggende språklæringsteori. Emne 2 har tilsvarende fokus på tekstkompetanse og skriftlig engelsk.

Optional course Spans multiple semesters

Teaching and learning methods

Studieprogrammet er et nett- og samlingsbasert studium. Programplanen legger til rette for studiearbeid og kommunikasjon deltakerne imellom ved hjelp av digitale verktøy mellom samlingene. Her har OsloMets digitale læringsplattform en sentral plass. Integrert i studiet er også opplæring i nyttige digitale verktøy til bruk i engelskopplæringen. Enkelte av verktøyene er integrert i studiet som deler av arbeidskrav.

Engelsk er arbeidsspråket i begge emner. Gjennom hele studiet får studentene anledning til å bruke språket muntlig på samlingene. Samlingene har form av workshops der deltakerne får prøve ut forskjellige arbeidsmåter, diskutere hva som kjennetegner en god vurderingspraksis og tilpasset opplæring i klasserommet i forhold til kompetansemålene i faget, både skriftlig og muntlig. I tillegg vil sentrale teoretiske deler av faget bli gjennomgått på samlingene. All undervisning har et gjennomgående didaktisk perspektiv.

Mellom samlingene arbeider deltakerne med selvstudium av pensumtekster, utprøving av ulike aktiviteter og oppgaver i egen (eller lånt) klasse, erfaringsdeling med kolleger og innlevering av muntlige og skriftlige tekster i OsloMets digitale læringsplattform (se under Arbeidskrav). Enkelte er individuelle innleveringer, mens andre er par- eller gruppeoppgaver.

Noe av studiearbeidet er samhandling i nettbaserte diskusjonsfora omkring sentrale fagdidaktiske temaer, der lærerne får anledning til å reflektere over egne erfaringer og ta del i en dialog omkring undervisning og læring.

Internationalisation

Undervisning fra Det norske studiesenteret i York er en integrert del av engelsk 1 og innebærer i realiteten forflyttet undervisning når dette er mulig. Det norske studiesenteret har ansvar for en av samlingene i emne 2. Et slikt tilbud fra et engelskspråklig land er uvurderlig når det gjelder å praktisere muntlig engelsk i en autentisk sammenheng. Studenter som ikke har anledning til å reise til York gjennomfører et alternativt arbeidsprogram. Se ytterligere informasjon nedenfor, under plan for emne 2.

Work requirements

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav. Arbeidskravene er beskrevet i de enkelte emneplanene og nærmere spesifisert som «Assignments».

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatte frister. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, fritar ikke for å innfri et arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle faglæreren.

Arbeidskrav vurderes til ”Godkjent” eller ”Ikke godkjent”. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen ”Ikke godkjent”, har anledning til maksimum to nye innleveringer/utførelser. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer.

For å sikre studentenes utvikling av egen IKT-kompetanse innenfor engelskfaget har enkelte av arbeidskravene integrerte IKT-krav. Studentene får grundige tilbakemeldinger på tekstene sine fra faglærer eller medstudenter, i forhold til kunnskaper, ferdigheter, refleksjon og evne til selvstendig tenkning.

Assessment

Eksamen i emne 1 avlegges høstsemestret. Eksamen i emne 2 gjennomføres i vårsemestret. Eksamensspråket er engelsk.

Det blir benyttet ekstern tilsynssensor og to interne sensorer til eksamen. Tilsynssensor kvalitetssikrer eksamensoppgaven. Eksamen blir avholdt på nettet, som et miljøvennlig tiltak som passer alle studenter i programmet, uansett bosted.

Se nærmere informasjon i emneplanene.

Vurderingskriterier

A: Viser fremragende kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser fremragende evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

B: Viser meget gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser meget god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

C: Viser gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

D: Viser begrensede kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser begrenset evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

E: Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser noe evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

F: Har utilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser dårlig evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

 

 

Rettigheter og plikter ved eksamen

Eksamenskandidatens rettigheter og plikter framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved eksamen.

Other information

Programplan for engelsk 1, trinn 5–10 (oppdrag)

English 1 for Upper Primary and Lower Secondary School Teachers

Studieprogramkode: ENGAO

Emnekoder:

emne 1 ENGA6100

emne 2 ENGA6200

30 studiepoeng

Nett- og samlingsbasert videreutdanning

Deltid

Programplanen ble godkjent av fakultetets utdanningsutvalg (fullmakt) 15.01.2021

Gjeldende fra høstsemester 2021

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning