EPN-V2

ENGA6100 English 1 for Upper Primary and Lower Secondary School Teachers – Module 1 Course description

Course name in Norwegian
Engelsk 1, trinn 5–10, emne 1
Study programme
English 1 for Upper Primary and Lower Secondary School Teachers
Weight
15 ECTS
Year of study
2023/2024
Curriculum
FALL 2023
Schedule
Course history

Introduction

I emne 1 arbeider studentene både praktisk og teoretisk med utvikling av elevenes engelskkompetanse med vekt på grunnleggende muntlige ferdigheter på 5.-10. trinn.

Arbeidet fokuserer på tilpasset utvikling av studentenes muntlige ferdigheter, ordforråd og faguttrykk, grunnleggende mønstre i grammatikk og fonetikk samt kunnskap om engelsk som verdensspråk, med fokus på engelsk i Norge. I dette emnet inngår arbeid med flerspråklighet som ressurs og ulike typer engelskspråklige tekster i vid forstand, bl.a. multimodale tekster.

Required preliminary courses

Opptak til studiet.

Learning outcomes

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

- kunnskap om historisk utvikling av metoder og tilnærminger til opplæring i engelsk

- innsikt i ulike undervisningsmetoder og læringsstrategier, og kan identifisere forskjeller mellom dem, for å støtte elevenes språklæring i klasserommet og deres selvstendige læring utenfor klasserommet

- kunnskap om nyere forskning om undervisningsmetoder som for eksempel constructed dialogue og Reader’s Theatre for å utvikle elevenes muntlige ferdigheter

- kunnskap om hvordan muntlig og skriftlig språk kan integreres i inspirerende og meningsfulle aktiviteter

- kunnskap om lesing som et steg i utviklingen av muntlige ferdigheter

- god forståelse av den nasjonale fagplanen i engelsk (LK20) og kan bruke den til å organisere språkopplæring

- kjennskap til gjeldende læreplan for skolen som ramme for faglig utviklingsarbeid

- inngående kunnskap om grunnleggende mønstre i det engelske språkets struktur

- kunnskap om engelskspråkets status i verden og i Norge

- kunnskap om flerspråklighet som ressurs i engelskundervisning

Ferdigheter

Studenten kan

- bruke målspråket muntlig i ulike situasjoner med presisjon, flyt og sammenheng

- planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning slik at det tas hensyn til mangfoldet i elevgruppen og kulturell og språklig bakgrunn

- tilpasse undervisningen til enkelteleven ved å velge og legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter som fremmer utviklingen av elevenes reseptive leseferdigheter og produktive muntlige ferdigheter, bl.a. ved pedagogisk bruk av digitale læringsverktøy

- bruke skriftlige aktiviteter som utgangspunkt for muntlige aktiviteter og omvendt

- bevisstgjøre elevene på prosesser knyttet til lesing og hvordan de kan bruke disse strategisk i sin egen læring

- tilrettelegge for at elevene kan skape muntlige og sammensatte tekster med flyt, presisjon og sammenheng

- bevisstgjøre elevene i valg av muntlige læringsstrategier

- arbeide selvstendig med problemstillinger i faget

- velge ut og tilrettelegge arbeid med engelskspråklige tekster for barn og ungdom på en variert, utfordrende og inspirerende måte

Generell kompetanse

Studenten kan

- reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst i et historisk perspektiv

- arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget

- vedlikeholde og utvikle egen språklige kompetanse

Teaching and learning methods

Undervisningen i emne 1 gis i høstsemesteret. Studiearbeidet foregår i vesentlig grad over nettet. I tillegg er det tre samlinger à to dager per semester. Mellom samlingene er undervisningen tilrettelagt ved hjelp av OsloMets digitale læringsplattform. Studentene arbeider individuelt og i grupper på nettet. Det blir lagt vekt på å skape et læringsmiljø der studentene samhandler aktivt. Sentralt i et slikt læringsrom står nettbaserte diskusjonsgrupper hvor det forventes at studentene aktivt bidrar med innlegg. Arbeidet mellom samlingene består av studium av pensumlitteraturen og innlevering av muntlige og skriftlige oppgaver. Oppgavene kan ha ulike formål. De kan være forberedelsesarbeid til samlinger, arbeid med ulike engelskdidaktiske temaer eller kritisk refleksjon i forhold til egen praksis i klasserommet, samtidig som egne lydopptak danner grunnlag for vurdering av studentens egne muntlige ferdigheter.

Praksis

Det inngår ikke obligatorisk praksis i emne 1, men det forutsettes at deltakerne prøver ut og reflekterer over læringsaktiviteter og vurderingsformer i egen eller lånt klasse.

Course requirements

Følgende arbeidskrav må leveres på engelsk og må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges:

  • Gruppeoppgave relatert til flerspråklighet og engelskdidaktikk i Norge (del A: skriftlig individuelt refleksjonsnotat på om lag 500 ord; del B: samskriving av formelt forslag om måter å inkludere flerspråklighet i engelskundervisningen på skolen, om lag 1000 ord)
  • Individuell oppgave relatert til engelsk struktur fra lyd til tekstnivå (300-500 ord)
  • Individuell oppgave relatert til utvikling av elevenes muntlige ferdigheter ved bruk av praktisk-estetiske former (del A: skriftlig essay relatert til muntlige ferdigheter, om lag 900 ord; del B: refleksjonsnotat etter framlegg/ erfaringsdeling i eget kollegium, om lag 300 ord).

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se programplanens hoveddel.

Assessment

Avsluttende vurdering i emnet gjennomføres i høstsemesteret. Eksamen er en individuell hjemmeeksamen over én uke. Oppgaven skal ha et omfang på 1500 ord +/- 10%. Eksamensspråket er engelsk.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som til ordinær eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Permitted exam materials and equipment

Alle hjelpemidler tillatte på hjemmeeksamen.

Grading scale

A-F

Examiners

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Tilsynssensor kvalitetssikrer eksamensoppgaven.