EPN

PED1220 Educational Theory 2 Course description

Course name in Norwegian
Pedagogikk 2
Study programme
Praktisk-pedagogisk utdanning i drama og teaterkommunikasjon / Praktisk-pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk
Weight
15 ECTS
Year of study
2022/2023
Curriculum
SPRING 2023
Schedule
Course history

Introduction

Emnet er en videreføring og utdypning av Pedagogikk I. Emnet tar opp faglig og personlig læring og utvikling, oppdragelse, undervisning og sosialisering. Emnet skal bidra til utvikling av faglærerens profesjonelle skjønn og handlekraft og danne grunnlaget for praktisk-pedagogisk virksomhet. Emneområdet består av tre målområder:

 

 • læreren, eleven og opplæringen II
 • læreren og eleven i organisasjonen II
 • læreren, eleven og skolen i samfunnet II

Emnet skal gjøre studentene fortrolige med de formelle rammer som faglæreren må forholde seg til. Hovedtema er forholdet lærer, elev/elevgrupper og lærestoff, ulike syn på læring og utvikling og ulike kulturelle forhold og deres betydning for barn og unges selvforståelse, utvikling og læring. Refleksjon og bevisstgjøring rundt yrkesetiske dilemmaer i skolen står sentralt.

Recommended preliminary courses

Anbefalt gjennomført og bestått Pedagogikk 1

Learning outcomes

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • utvalgte sentrale juridiske problemstillinger i skolehverdagen
 • yrkesetiske prinsipper og dilemmaer som kan oppstå i skolehverdagen
 • skolen som læringsarena og flerkulturell møteplass
 • hvordan sentrale idéer og verdier gjennom historien har påvirket oppfatningen av oppdragelse og opplæring
 • perspektiver på identitet, kjønn og likestilling
 • likheter og forskjeller i elevers oppvekstbetingelser
 • pedagogisk utviklingsarbeid og prosjektarbeid

 

 Ferdigheter

Studenten kan:

 • reflektere over og begrunne egne pedagogiske valg i lys av læreplanverk, yrkesetikk, relevant teori og praksiserfaring 
 • reflektere over populærkulturelle medieuttrykk og relatere dette til barn og unges sosialisering og identitetskonstruksjon
 • legge til rette for et inkluderende læringsmiljø tilpasset elevers læringsbehov, og begrunne valg av ulike perspektiver og strategier for læring
 • samarbeide med kolleger og eksterne samarbeidspartnere om å tilrettelegge undervisning for elever med særskilte behov

Generelle kompetanse

Studenten:

 • kan vurdere ulike lærings- og undervisningsopplegg relatert til elevers ulike behov og læringsbetingelser
 • kan ta initiativ til å samarbeide med kolleger om bruk av kunstfaglige tilnærminger i pedagogiske opplegg
 • kan bruke relevant fagterminologi i kommunikasjon med ulike målgrupper
 • kjenner til nyere forskning på fagfeltet
 • kan bidra til fornying av pedagogisk virksomhet innen fagområdet

Teaching and learning methods

Arbeidet med de tre målområdene må ses i sammenheng med praksisopplæringen og undervisningen i fagdidaktikk (se egen plan for praksis). Alle aspekter ved målområdene behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid.   

Sentrale problemstillinger tematiseres fra ulike perspektiver i løpet av studiet.  Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, ulike former for gruppe- og prosjektarbeid samt selvstudium. Arbeidsmåtene omfatter øvelse i ulike vurderings- og veiledningsformer underveis. 

Course requirements

Følgende arbeidskrav må være innfridd av studenten og resultatet godkjent  før eksamen i pedagogikk kan avlegges:

 • Minimum 80% oppmøte til obligatorisk undervisning i emnet.
 • Presentasjon og drøfting av forhåndsinnlevert, skriftlig prosjektoppgave i grupper (3-5 studenter pr gruppe).

Assessment

Eksamen i emnet består av to eksamensdeler:

 • Eksamensdel 1: Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 5 dager (ca. 2000-2500 ord), som teller 60 %.  Eksamensdel 1 kan påklages.  
 • Eksamensdel 2: Individuell muntlig eksamen, som teller 40 %. Eksamensdel 2 kan ikke påklages. 

Permitted exam materials and equipment

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Grading scale

Gradert skala A-F. Alle eksamensdeler må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Examiners

Eksamensdel 1

Vurderes av to sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Eksamensdel 2

Vurderes av to sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Overlapping courses

Emnet overlapper 15 studiepoeng med PDTK1200.