EPN

ARKROM6100 Architecture and Space Course description

Course name in Norwegian
Arkitektur og rom
Study programme
Arkitektur og rom
Weight
15 ECTS
Year of study
2022/2023
Schedule
Programme description
Course history

Introduction

Arkitektur og rom skal belyse hvordan man kan bruke sine omgivelser for å utvikle en tredimensjonal forståelse og styrke bevissthet om arkitektur, rom og interiør. Fokus vil også være å utvikle forståelse for de prosesser som ligger i utviklingen av bygninger i det offentlige rom.

Studiet består av følgende to deler:

Del 1 Arkitektur og rom (10 studiepoeng)

Omhandler ulike problemstillinger knyttet til arkitektur som fagområde og metoder for arbeid med arkitektur og rom.

Del 2 Fagdidaktikk (5 studiepoeng)

Omhandler ulike problemstillinger knyttet til arkitektur og rom som undervisningsområde i skolen.

Required preliminary courses

Ingen.

Learning outcomes

Etter å ha gjennomført dette emnet, har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale emner, problemstillinger, verktøy og prosesser innen arkitektur og rom
 • kjenner til idé- og planleggingsprosessen innen arkitektur og rom
 • har kunnskaper om arkitektur, rom og byggeskikk
 • har kunnskap om og kan analysere kompetansemål for arkitektur i gjeldende læreplaner

 

Ferdighet

Studenten

 • kan formidle sentrale emner og problemstillinger innen arkitektur og rom
 • har ferdigheter innen ulike tegne- og presentasjonsteknikker og kan bruke digitale verktøy til visualisering av prosjekt og konstruksjon
 • kan planlegge og utvikle idéer frem til ferdig produkt -  med arbeidstegninger og modeller av hus, interiør, uterom og miljø i målestokk
 • kan analysere og utvikle eget undervisningsmateriell innen arkitektur og rom

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til ulike problemstillinger knyttet til arkitektur, rom og byggeskikk
 • kan utveksle synspunkter og bidra til problematisering av arkitektur og rom knyttet til etikk, miljø og kultur i skole og samfunn
 • har videreutviklet egen fagdidaktisk kompetanse og kan tilrettelegge for undervisning i fagområdet arkitektur og rom, blant annet med bruk av skolens nærmiljø i undervisningen
 • kjenner til demokrati og brukermedvirkning i stedsutvikling
 • har bevissthet om uterom, omgivelser og kulturlandskap relatert til skole, nærmiljø og samfunn

Teaching and learning methods

Det vil bli gitt undervisning og veiledning i alle sentrale deler av fagområdet. Det forutsettes at studentene tilegner seg innsikt og ferdigheter gjennom varierte læringsformer som forelesninger, diskusjoner, veiledning, selvstudier og praktisk arbeid. Studentene skal arbeide med å analysere, vurdere, formulere og reflektere over faglige og metodiske problemstillinger, samt lede samtaler og holde egne innlegg.

Studiet gjennomføres på deltid over et semester. Undervisningen er lagt opp med 3-5 samlinger i semesteret. Studiet omfatter omlag 350 arbeidstimer for studenten. Av disse er omtrent 80 timer undervisning og veiledning med lærere på samlinger. De øvrige timer vil være arbeid individuelt og i grupper.

Det foretas også en løpende uformell vurdering av studentenes arbeider og innsats i forhold til studiets læringsutbytte. I vurdering av oppgaver underveis tar en sikte på å øve opp studentenes evne til å reflektere over praktiske og teoretiske tilnærmingsmåter. Den endelige formelle vurderingen skjer ved eksamen.

Course requirements

Alle arbeidskrav og obligatorisk tilstedeværelse må være innfridd og være vurdert til godkjent. Et arbeidskrav er et obligatorisk arbeid/en obligatorisk aktivitet som må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Arbeidskrav vurderes til Godkjent/Ikke godkjent .

Formålet med hvert enkelt arbeidskrav er at studentene selv skal erfare det som har vært gjennomgått på samlingen gjennom eget praktisk arbeid og utprøving. Ett arbeidskrav vil omfatte løsning av en gitt problemstilling gjennom anvendelse av relevante verktøy samt utprøving og erfaringsinnhenting ved egen arbeidsplass.

Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel legedokumentasjon, fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke innfrir arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for innfrielse av arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Studenter som samlet har mer enn 20 prosent fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse, får ikke anledning til å avlegge eksamen. Studenter som står i fare for å overskride fraværskvoten, får skriftlig melding om dette. I dette studiet er det obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Studenter som får vurderingen Ikke godkjent på hele eller deler av arbeidskravet avtaler selv ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer.

Arbeidskrav:

 • Oppgaver gis på samlinger og i mellomperiodene. Det gis til sammen fem arbeidskrav.
 • Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen

Studentene kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse:

 • Faglige innføringer og demonstrasjoner.
 • Felles faglige drøftinger og vurderinger underveis og tilslutt i forhold til studieoppgaver.
 • Erfaringsinnhenting i bedrifter og skoler.
 • Gruppe- og prosjektarbeid.

Assessment

Eksamen i emnet er todelt:

1. Muntlig prosjektoppgave som kan gjennomføres i grupper eller individuelt

Prosjektoppgaven skal bestå av følgende to komponenter:

 • En modell av et bygg basert på egen idé med skisser og arbeidstegninger som viser prosessen fra idé til ferdig produkt. Skriftlig begrunnelse for de valg som er gjort underveis, basert på valgt målgruppe og målsetting for prosjektoppgaven.
 • En muntlig presentasjon av prosjektoppgaven for medstudenter og faglærer.

Prosjektoppgaven vurderes som en muntlig eksamen og vurderes av to interne sensorer. Eksamenen kan ikke påklages.

Muntlig prosjektoppgave teller 60 prosent av sluttkarakteren.

2. En individuell skriftlig oppgave

I form av et refleksjonsnotat (om lag 2000 ord) basert på eget arbeid med prosjektoppgaven og læringsprosessen gjennom studiet.

Individuell skriftlig oppgave teller 40 prosent av sluttkarakteren

Begge eksamensdeler må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emne. De to eksamensdelene i avsluttende eksamen gir én sluttkarakter. 

Permitted exam materials and equipment

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Grading scale

Gradert skala A-F.

Examiners

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.