Dokumentasjon | Godkjenning av utenlandsk utdanning | Regelverk - Student

Dokumentasjonskrav - vurdering og godkjenning av utenlandsk utdanning

Dokumentasjonskrav - vurdering og godkjenning av utenlandsk utdanning

Her får du informasjon om krav til utdanninger som søkes godkjent, og hva du må sende inn av dokumentasjon.

Utenlandsk utdanning som skal godkjennes i forhold til norsk universitets-/høgskoleutdanning må oppfylle noen krav

 • Utdanningen skal være offentlig godkjent eller akkreditert som høyere utdanning (universitets-/høgskolenivå), og institusjonen må ha offentlig godkjenning eller akkreditering.
 • Utdanningen må være på nivå med norsk høyere utdanning, dvs. på nivå over det som kreves for opptak til universiteter og høgskoler (generell studiekompetanse) i Norge. Fra mange land i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, land i det tidligere Sovjetunionen og USA kreves det ett eller to års universitets-/høgskoleutdanning i tillegg til videregående skole for å komme inn på norske universiteter/høgskoler, og dette regnes da inn i opptaksgrunnlaget (studiekompetanse) ved norske institusjoner og gir ikke uttelling i en akademisk grad/utdanning hos oss. Se GSU-listen for oversikt over hvilke land dette gjelder.
 • For at OsloMet skal kunne vurdere en utenlandsk utdanning, må utdanningen være innenfor fagområder som tilbys ved OsloMet.
 • For at det skal gis tid-for-tid-godkjenning (ett studieår fra utlandet godkjennes som ett studieår ved OsloMet), må utdanningen utgjøre full studiebelastning. Hvis det er snakk om deltidsstudier eller mindre enn full studiebelastning, blir det redusert tilsvarende ved godkjenning ved OsloMet.

Utdanningen må være godt dokumentert (dokumentasjonskrav)

 • Vitnemål/diplom og karakterutskrift/transcript er nødvendig, men normalt ikke tilstrekkelig dokumentasjon for en faglig godkjenning, fordi vi må vurdere hvert fag/kurs/emne i utdanningen og sammenlikne dem med fag/kurs/emner i den tilsvarende utdanningen ved OsloMet.
 • Du må derfor i tillegg til vitnemål/diplom og karakterutskrift sende med studieplaner/fagbeskrivelser/kursbeskrivelser (programme descriptions, course descriptions) og pensumlister/litteraturlister for de enkelte fag/kurs/emner i utdanningen.
 • Som bekreftelse på identitet skal du legge ved offentlig attestert kopi av personaliasidene (med bilde) fra passet ditt.
 • Hvis du har endret navn, eller hvis navnet i noen av de vedlagte dokumentene ikke er nøyaktig det samme, må du legge ved en offentlig attestert kopi av den offisielle navneendringsattesten din (vielsesattest, bevilling fra fylkesmannen eller attest på navneendring fra folkeregisteret).

Du bør dessuten forsøke å skaffe så mye som mulig av følgende

 • Generell informasjon om utdanningen og lærestedet, f.eks. opplysninger om gradsstruktur, opptakskrav etc..
 • Forklaringer på karaktersystem og studiepoengsystem/creditssystem.
 • Hvis du har skrevet oppgaver eller rapporter (papers, essays, reports), f.eks. fra oppgavekurs, seminarer, laboratorieøvinger, prosjekter eller avsluttende eksamener, eller hvis du har en større avhandling (dissertation, thesis), bør du også legge ved disse. Lag eventuelt et sammendrag av oppgaven/avhandlingen på norsk eller engelsk.
 • Opplysningene skal være bekreftet av lærestedet. Det må også framgå av dokumentasjonen at den gjelder det studiet du tok, og ikke eldre eller nyere tilbud. En offisiell studiehåndbok (university catalogue) eller liknende fra din studietid vil være en god hjelp her.

Krav til dokumenter og kopier

 • For nærmere opplysninger om krav til dokumentasjon (informasjon kommer)
 • Som et minimum må alle eksamensdokumenter, helst også øvrig dokumentasjon, foreligge både på originalspråk og i oversettelse til norsk (eller et annet skandinavisk språk) eller engelsk. Oversettelse skal være utført av statsautorisert translatør. Du finner statsautoriserte translatører i Norge her.
 • Alle dokumentkopier (alle ark, både forsider og baksider) skal være offentlig attesterte kopier (dvs. stemplet, datert og signert med fullt lesbar underskrift av offentlig tjenestemann/offentlig kontor). Kopier av attesterte kopier godtas ikke.
 • Fra noen land (se veiledningen til søknadsskjema), må du selv bestille karakterutskrift som skal sendes direkte fra din utenlandske institusjon til OsloMet i forseglet konvolutt. Finn ut hvilket fakultet ved OsloMet som skal behandle søknaden din, slik at karakterutskriften blir sendt til riktig fakultet. Kontakt gjerne fakultetet på forhånd om dette.